Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

UCHWAŁA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 
z dnia 8 marca 2004 r.
w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 


Na podstawie art. 157 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271 i z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) w związku z art. 102 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 


  1. Karta do głosowania na listy okręgowe kandydatów na posłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego drukowana jest na papierze koloru białego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich list okręgowych w danym okręgu wyborczym.

  2. Karta do głosowania jest zadrukowana jednostronnie i ma format A-2 lub B-3, w zależności od liczby zarejestrowanych list okręgowych.

  3. Karta do głosowania w górnej części z lewej strony, opatrzona jest oznaczeniem „Okręg wyborczy nr .....” i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej, a pośrodku w górnej części jest umieszczony napis „Karta do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na okręgowe listy kandydatów na posłów w dniu .......... Listy kandydatów na posłów”.

  4. Listy kandydatów na karcie umieszcza się w kolejności ich numerów, w kolumnie pionowej, podając numer listy i oznaczenie listy nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego. Na liście umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię – imiona każdego kandydata. Listy umieszcza się w kolumnach oddzielonych linią pionową, a listy w kolumnach oddziela się linią poziomą przeznaczając dla każdej listy jednakowe pole.

  5. Na karcie do głosowania w jej dolnej części podaje się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, w brzmieniu ustalonym we wzorze karty do głosowania oraz po prawej stronie, w dolnej części drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznacza się w lewej dolnej części karty do głosowania.

  6. Wzór karty do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 


       Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:01
    Wprowadził:Bartosz Goździk