Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europe

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 maja 2004 r.
w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. (poz. .............)

TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA M. ST. WARSZAWY WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH ZA GRANICĄ W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. Po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie utworzonym za granicą obwodowa komisja wyborcza wywiesza kopię protokołu w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu. Wywieszenie kopii protokołu winno nastąpić niezwłocznie po jej sporządzeniu, jednak nie wcześniej niż o godzinie 22.00 czasu polskiego.

2.  Jeden egzemplarz protokołu z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag, komisja umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:
„Wybory do Parlamentu Europejskiego
Okręg wyborczy nr 4
Obwód głosowania nr .......... 
Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie właściwa dla m. st. Warszawy
Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej 
...........................................................................”
Kopertę z protokołem przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie konsulowi.

3.  Jeżeli bezpośrednie doręczenie protokołu jest utrudnione, komisja przekazuje konsulowi protokół głosowania wraz z załącznikami telefaksem. Otrzymany telefaksem protokół konsul opatruje swoją pieczęcią i podpisuje.

4.  W razie braku możliwości przekazania protokołu konsulowi w sposób wskazany w pkt 3 komisja przekazuje konsulowi telefonicznie treść protokołu, ewentualnych uwag mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnień komisji dołączonych do protokołu. Przekazane dane z protokołu konsul zapisuje na formularzu protokołu głosowania w obwodzie. W tytule formularza należy wykreślić wówczas wyraz „protokół” i wpisać „informacja o wynikach”. Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania konsul opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Przekazane uwagi mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnienia komisji dołączone do protokołu konsul zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach konsul odnotowuje imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.

5.  Konsul przekazuje niezwłocznie otrzymane z obszaru swojej właściwości protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu konsul podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania. Do przekazywania danych przez konsula ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych stosuje się wewnętrzną łączność clarisową Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W wypadku braku możliwości skorzystania z łączności clarisowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych stosuje się odpowiednio pkt 3-4.

6. Minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje niezwłocznie protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie właściwej dla m. st. Warszawy. Do przekazywania danych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie właściwej dla m. st. Warszawy stosuje się odpowiednio pkt 3-4.

7. Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie właściwa dla m. st. Warszawy uwzględnia wyniki głosowania przeprowadzonego w obwodach utworzonych za granicą przy ustalaniu wyników głosowania na obszarze, na którym wykonuje zadania rejonowej komisji wyborczej.

8.  W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie konsul informuje ministra właściwego do spraw zagranicznych o przyczynach nieuzyskania danych. Otrzymane informacje minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie właściwej dla m. st. Warszawy.

9.  Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje właściwemu konsulowi:
1) kopertę z protokołem głosowania w obwodzie (jeśli nie został on przekazany wcześniej),
2) drugi egzemplarz protokołu, spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć komisji.

10.  Otrzymaną kopertę z protokołem konsul przekazuje najbliższą pocztą dyplomatyczną ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, który przekazuje je Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie właściwej dla m. st. Warszawy.

11.  Drugie egzemplarze protokołów wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji konsul przechowuje jako depozyt.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:53
    Wprowadził:Bartosz Goździk