Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlam

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 maja 2004 r.
w sprawie trybu przekazywania okręgowej komisji właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. (poz. .............)

TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA SIEDZIBY ARMATORA WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. Po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie obwodowa komisja wyborcza wywiesza kopię protokołu w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu. Wywieszenie kopii protokołu winno nastąpić niezwłocznie po jej sporządzeniu, jednak nie wcześniej niż o godzinie 22.00 czasu polskiego.

2.  Jeden egzemplarz protokołu wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag, komisja umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:
„Wybory do Parlamentu Europejskiego
Okręg wyborczy nr ...
Obwód głosowania nr .......... 
Okręgowa Komisja Wyborcza w ...
Nazwa statku .....................................................
Armator ............................................................”
Kopertę z protokołem oraz drugi egzemplarz protokołu wraz z załącznikami przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie kapitanowi statku.

3.  Kapitan statku przekazuje armatorowi drugi egzemplarz protokołu głosowania wraz z załącznikami telefaksem. Otrzymany telefaksem protokół armator opatruje swoją pieczęcią i podpisuje.

4.  W razie braku możliwości przekazania protokołu armatorowi telefaksem kapitan statku przekazuje mu za pomocą dostępnych środków łączności treść protokołu, ewentualnych uwag mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnień komisji dołączonych do protokołu. Przekazane dane z protokołu armator zapisuje na formularzu protokołu głosowania w obwodzie; w tytule formularza należy wykreślić wyraz „protokół” i wpisać „informacja o wynikach”; sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania armator opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Przekazane uwagi mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnienia komisji dołączone do protokołu armator zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach armator odnotowuje imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.

5.  Armator przekazuje niezwłocznie otrzymane od kapitanów statków protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu, armator podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania. Do przekazywania danych przez armatora okręgowej komisji wyborczej może być zastosowany odpowiednio tryb określony w pkt 3-4.

6. Okręgowa komisja wyborcza właściwa dla siedziby armatora uwzględnia wyniki głosowania przeprowadzonego w obwodach utworzonych na statkach przy ustalaniu wyników głosowania na obszarze, na którym wykonuje zadania rejonowej komisji wyborczej.

7.  W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie armator informuje okręgową komisję wyborczą właściwą dla siedziby armatora o przyczynach nieuzyskania danych.

8.  Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje kapitanowi statku spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć komisji.

9.  Otrzymaną kopertę z protokołem i drugi egzemplarz protokołu wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji kapitan statku przekazuje niezwłocznie po powrocie do kraju armatorowi, który przekazuje je — z wyjątkiem pieczęci komisji — okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:54
    Wprowadził:Bartosz Goździk