Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

 PAŃSTWOWA                                                                 Warszawa, dnia 11 maja 2004 r.
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-903-65/04

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie dokumentów wymaganych przy zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) do powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 48 ust. 1-8 i 11, art. 49 i art. 50 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84, poz. 921 oraz z 2004 r. Nr 38, poz. 352).

Zgodnie z wymienionymi przepisami kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłasza pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba, która dołącza do zgłoszenia upoważnienie wystawione przez pełnomocnika wyborczego lub jego kopię.

Nieuzasadnione jest natomiast żądanie od osoby zgłaszającej dołączenia do zgłoszenia kopii postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia o zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego lub o utworzeniu komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Wykaz komitetów wyborczych, zawierający nazwiska pełnomocników wyborczych, zawarty jest w „Komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i komitetów wyborczych wyborców”, dostępnym na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl i skierowanym do publikacji w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:40
    Wprowadził:Bartosz Goździk