Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi i dopisywania obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi

    PAŃSTWOWA                                                                    Warszawa, dnia 10 maja 2004 r.
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-420-1/04

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi i dopisywania obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi do spisów wyborców na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, co następuje:

1) obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) pod warunkiem, że został wpisany do stałego rejestru wyborców na swój wniosek, złożony do dnia 13 kwietnia 2004 r., zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.);

2) dokumentem stanowiącym podstawę dopisania obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do spisu wyborców w dniu głosowania na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego może być wyłącznie zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez urząd gminy w trybie art. 38 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego i §15-17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 62, poz. 583), według wzoru określonego w załączniku nr 7 do tegoż rozporządzenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:40
    Wprowadził:Bartosz Goździk