Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad finansowania kampanii wyborczej

 PAŃSTWOWA                                                               Warszawa, dnia 26 kwietnia 2004 r. 
KOMISJA WYBORCZA

 

Informacja 
Państwowej Komisji Wyborczej

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina o obowiązku przestrzegania przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego zasad dotyczących finansowania kampanii wyborczej. W szczególności dotyczy to źródeł finansowania, limitów wpłat i wydatków oraz sposobu gromadzenia środków przeznaczonych na kampanię wyborczą.
1. Źródła pozyskiwania środków finansowych są określone dla każdego rodzaju komitetu wyborczego.

Środki finansowe przekazywane komitetowi wyborczemu partii politycznej mogą pochodzićwyłącznie z Funduszu Wyborczego tej partii. Fundusz Wyborczy partii jest tworzony z wpłat własnych partii politycznej oraz darowizn od osób fizycznych, spadków i zapisów. Suma darowizn pieniężnych, pochodzących od jednej osoby fizycznej w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę. W wyborach do Parlamentu Europejskiego „minimalną kwotą wynagrodzenia” przyjmowaną na użytek wskazanych obliczeń jest 824,00 zł, a zatem dozwolony limit wpłat na Fundusz Wyborczy stanowi kwota 12.360,00 zł.

Wpłaty na Fundusz Wyborczy bez względu na ich wysokość mogą być dokonywane jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą. Osoby fizyczne mogą ponadto wpłacać środki na rachunek bieżący partii w kwocie takiej samej jak na Fundusz Wyborczy, wówczas limit wpłat od tej samej osoby jest liczony podwójnie. Środki wpłacone na rachunek bieżący partii z przeznaczeniem na kampanię wyborczą muszą być przelane jako wpłaty własne partii na rachunek Funduszu Wyborczego.

Środki finansowe przekazywane koalicyjnemu komitetowi wyborczemu mogą pochodzić wyłącznie z tworzonych na podstawie ustawy o partiach politycznych Funduszy Wyborczych partii politycznych, wchodzących w skład koalicji. Zasady dokonywania wpłat na Fundusz Wyborczy są identyczne jak w przypadku komitetu wyborczego partii politycznej. Jedna osoba fizyczna może jednocześnie dokonywać wpłat zarówno na Fundusz Wyborczy jak i rachunek bieżący każdej partii politycznej, tworzącej koalicję wyborczą w wysokości przysługującego limitu.
Komitetowi wyborczemu wyborców mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez osoby fizyczne, z wyjątkiem:

- osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej; nie dotyczy to obywateli polskich zamieszkałych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
- cudzoziemców, mających miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, niebędących obywatelami Unii Europejskiej.

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego wyborców nie może przekraczać 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, tj. 16.480,00 zł. Wszystkie kwoty, niezależnie od wysokości powinny być wpłacane na rachunek bankowy komitetu jedynie czekiem, przelewem lub kartą płatniczą. Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w formie przekazów pocztowych.

Ponadto na cele związane z wyborami komitet wyborczy wyborców może zaciągać kredyty bankowe.

Kandydaci na posłów do Parlamentu Europejskiego mogą przekazywać środki na kampanię wyborczą w takiej samej wysokości jak inne osoby fizyczne. 
Komitety wyborcze nie mogą przyjmować wartości niepieniężnych, z wyjątkiem nieodpłatnych usług, polegających na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez podmioty inne niż przedsiębiorcy.

2. Wydatki komitetu wyborczego ograniczone są limitem, który wynosi dla każdego komitetu8.943.910,20 zł, bez względu na liczbę okręgów wyborczych, w których zarejestrował listy kandydatów na posłów. Do kosztów komitetu wyborczego mogą być wliczone wydatki na cele wyborcze ponoszone przez komitet. Niedopuszczalne jest prowadzenie kampanii wyborczej przez kandydatów na koszt własny bez zgody komitetu wyborczego.

3. Komitety Wyborcze są zobowiązane do gromadzenia środków finansowych wyłącznie na jednym rachunku bankowym. Komitet może otworzyć pomocnicze rachunki bankowe dla ułatwienia dokonywania wydatków w strukturach terenowych komitetu. Na rachunki pomocnicze nie mogą być przyjmowane inne wpłaty, niż przelewy z rachunku komitetu wyborczego.

Szczegółowe informacje dla komitetów wyborczych o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów i wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.kbw.gov.pl.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:40
    Wprowadził:Bartosz Goździk