Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2004 r.

ZPOW-9414-4/04

STANOWISKO
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2004 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z informacjami, że niektóre komitety wyborcze w zamian za zbieranie podpisów popierających listy okręgowe oferują osobom zbierającym podpisy zgłoszenie ich kandydatur do obwodowych komisji wyborczych stwierdza, co następuje.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zbieranie podpisów osób, na ustawowo określonym wykazie, popierających okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego należy do komitetu wyborczego i może być prowadzone tylko w miejscu i czasie oraz w sposób, które wykluczają stosowanie groźby, podstępu lub jakichkolwiek nacisków zmierzających do uzyskania podpisów wyborców.

Zabronione jest również udzielanie wynagrodzenia pieniężnego osobom, które zbierają podpisy oraz płacenie za złożenie przez wyborcę podpisu popierającego okręgową listę kandydatów na posłów. Naruszenie tych zakazów zagrożone jest sankcjami karnymi (art. 147 ust. 1-3 Ordynacji wyborczej).

Komitety wyborcze biorące udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego będą mogły zgłosić po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej powoływanej na obszarze danej gminy. Kandydatem do obwodowej komisji wyborczej może być wyłącznie osoba stale zamieszkała w tej gminie. Obwodowe komisje wyborcze powołuje wójt, burmistrz, prezydent miasta. Zgłoszenie kandydata nie jest równoznaczne z zapewnieniem jego członkostwa w komisji, gdyż w wypadku zgłoszenia do komisji większej liczby kandydatów niż 10, skład komisji zostanie ustalony w drodze losowania. Członkom obwodowych komisji wyborczych będą przysługiwały diety zryczałtowane w wysokości około 140 zł. Dieta jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu państwa, związanym wyłącznie z wykonywaniem obowiązków członka obwodowej komisji wyborczej, do których należą: udział w szkoleniu i posiedzeniach komisji, a także w przeprowadzeniu głosowania w obwodzie  i ustaleniu jego wyników. Wypłacanie zryczałtowanej diety nie ma zatem żadnego związku ze zbieraniem podpisów osób popierających listy okręgowe.

W wypadku nieuczestniczenia w pracach komisji dieta zryczałtowana nie przysługuje.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:41
    Wprowadził:Bartosz Goździk