Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie określenia warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie określenia warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219)  Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Technika elektroniczna w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego jest wykorzystywana w następującym zakresie:

1) przez pełnomocników rejonowych komisji wyborczych przy sprawdzaniu arytmetycznej poprawności ustalonych wyników głosowania w obwodach głosowania,
2) przez rejonowe komisje wyborcze:

a)  przy sprawdzaniu arytmetycznej poprawności ustalonych wyników głosowania w obwodach głosowania,
b) przy ustalaniu wyników głosowania na obszarze ich właściwości terytorialnej, 
c) do sumowania danych liczbowych, o których w mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219), przekazywanych przez obwodowe komisje wyborcze w trybie i na zasadach określonych odrębnie,

3) przez okręgowe komisje wyborcze przy ustalaniu wyników głosowania w okręgu wyborczym,
4) przez Państwową Komisję Wyborczą przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów, z uwzględnieniem następujących czynności:

a) ustalenie wyników głosowania w skali kraju i stwierdzenie, które listy okręgowe komitetów wyborczych spełniają warunek uprawniający do uczestniczenia w podziale mandatów,
b) dokonanie podziału wszystkich mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze,
c) ustalenie liczby mandatów przypadających poszczególnym listom okręgowym komitetów wyborczych, które uzyskały mandaty,
d) ustalenie, którzy kandydaci uzyskują mandaty,

5) do przekazywania danych z protokołów głosowania oraz danych, o których mowa w pkt 2 lit. c), za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych.

§ 2.

Warunkiem korzystania przez pełnomocników rejonowych komisji wyborczych, rejonowe komisje wyborcze i okręgowe komisje wyborcze z techniki elektronicznej jest używanie wyłącznie oprogramowania zaakceptowanego przez Państwową Komisję Wyborczą.

§ 3.

1. System informatyczny wspomagający rejonowe i okręgowe komisje wyborcze przy ustalaniu wyników głosowania umożliwia:

1) wprowadzenie i przechowywanie danych o obwodach głosowania i o okręgach wyborczych,
2) wprowadzenie i przechowywanie informacji o okręgowych listach kandydatów na posłów, 
3) wprowadzenie i przechowywanie danych zawartych w protokołach głosowania w obwodach,
4) ustalenie wyników głosowania na obszarach należących do właściwości terytorialnej poszczególnych rejonowych komisji wyborczych, 
5) sporządzenie wydruków kontrolnych zawierających dane z protokołów głosowania w poszczególnych obwodach,
6) sporządzenie, w formie wydruku, projektu protokołu głosowania w rejonie,
7) sporządzenie, w formie wydruku, projektu protokołu głosowania w okręgu wyborczym,
8) przechowywanie danych zawartych w protokołach głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym.

2. W systemie informatycznym jest realizowana funkcja kontroli zgodności arytmetycznej wprowadzonych danych z protokołów obwodowych komisji wyborczych oraz funkcja eliminacji błędów przy wprowadzaniu danych z tych protokołów, przez porównanie dwukrotnie wprowadzonych tych samych danych na dwóch różnych stanowiskach.
3. System informatyczny umożliwia Państwowej Komisji Wyborczej dostęp do wszystkich danych liczbowych wprowadzonych do systemu przez rejonowe i okręgowe komisje wyborcze.
4. Rejonowe i okręgowe komisje wyborcze korzystają z systemu informatycznego przy pomocy powołanych przez siebie pełnomocników ds. obsługi informatycznej, podległych służbowo przewodniczącym komisji, które ich powołały. Pełnomocnicy ds. obsługi informatycznej nadzorują pracę zespołów, w skład których wchodzą kierownicy operatorów i operatorzy. Zadania pełnomocników ds. obsługi informatycznej określa załącznik do uchwały.

§ 4.

1. Obsługę informatyczną Państwowej Komisji Wyborczej zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów. 
2. Obsługę systemu informatycznego rejonowych i okręgowych komisji wyborczych oraz techniczne warunki pracy pełnomocnikom ds. obsługi informatycznej i zespołom operatorów zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem dyrektorów delegatur.
3. Szczegółowe zadania kierowników operatorów i operatorów ustala dyrektor delegatury po uzgodnieniu odpowiednio z rejonową lub okręgową komisją wyborczą.

§ 5.

Przesyłanie z rejonowych komisji wyborczych do okręgowych komisji wyborczych i z okręgowych komisji wyborczych do Państwowej Komisji Wyborczej danych obejmujących wyniki głosowania odbywa się przy wykorzystaniu publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacji i autoryzacji oraz poprawności i integralności przekazanych danych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz


Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r.

Zadania pełnomocników ds. obsługi informatycznej rejonowych i okręgowych komisji wyborczych

1. Pełnomocnicy ds. obsługi informatycznej rejonowych i okręgowych komisji wyborczych zwani dalej pełnomocnikami ds. obsługi informatycznej są powoływani przez właściwe komisje i przy wykonywaniu powierzonych im zadań podlegają przewodniczącemu komisji.
2. Do zadań merytorycznych pełnomocnika ds. obsługi informatycznej należy:

1) nadzór nad wprowadzaniem i aktualizowaniem w systemie informatycznym danych dotyczących obwodów głosowania oraz liczby uprawnionych do głosowania,
2) nadzór nad wprowadzaniem i aktualizowaniem danych dotyczących okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,
3) nadzór nad wprowadzaniem do systemu informatycznego w trakcie głosowania danych, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. c) uchwały, na obszarze właściwości terytorialnej rejonowej komisji wyborczej,

3. Do zadań technicznych pełnomocnika ds. obsługi informatycznej komisji należy:

1) zapewnienie sprawnego przygotowania instalacji systemu (przy pomocy serwisanta), w tym:

a) zapewnienie, we współpracy z dyrektorem delegatury, odpowiedniej liczby komputerów oraz wykonanie odizolowanej sieci lokalnej, 
b) sprawdzenie poprawności działania sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, 
c) ścisłe przestrzeganie zaleceń dotyczących konfiguracji systemu,
d) instalacja aplikacji obsługi wyborów,
e) współpraca z serwisantami lokalnymi i kierownikiem operatorów,

2) nadzór nad przygotowaniem technicznym pomieszczeń, w których będzie umiejscowiony i eksploatowany sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, 
3) zapewnienie zasilania energetycznego o odpowiedniej mocy dla używanego sprzętu teleinformatycznego, 
4) zapewnienie wykonania instalacji systemu, sieci lokalnej z drukarką i wydzielonego komputera poczty elektronicznej w pomieszczeniach przeznaczonych na informatyczną obsługę wyborów, zgodnie z harmonogramem prac przedwyborczych, 
5) nadzór nad instalacją i sprzętem  w zakresie usuwania ewentualnych usterek i awarii w oparciu o plan ciągłości działania, 
6) skompletowanie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i  nośników informacji, 
7) znajomość instrukcji obsługi aplikacji systemu informatycznego i przeszkolenie personelu do obsługi tego systemu,
8) zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostępem, a  w szczególności zarządzanie prawami dostępu użytkowników oraz zabezpieczenie haseł dostępu do systemu informatycznego w oparciu o politykę bezpieczeństwa,
9) zapewnienie wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu (zgodnie z instrukcją serwisową), 
10)  prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wszelkie wykonane instalacje, poprawki oraz wykryte i usunięte usterki i awarie, wykonane kopie bezpieczeństwa oraz zmiany haseł użytkowników, a także cząstkowe i końcowe transmisje, transmisje próbne, testy,
11) organizacja pracy zmianowej personelu serwisującego oraz grupy operatorów,
12) nadzór administracyjny nad powierzonym sprzętem, nośnikami informacji i dokumentacją, a w szczególności zabezpieczenie  materiałów, dokumentacji, dziennika zdarzeń i nośników informacji, oraz przekazanie ich przewodniczącemu lub sekretarzowi okręgowej lub rejonowej komisji wyborczej,
13) realizacja ustalonego przez Krajowe Biuro Wyborcze planu ciągłości działania,  a także przeszkolenie członków zespołu obsługi informatycznej w zakresie planu ciągłości działania.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:59
    Wprowadził:Bartosz Goździk