Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. o sposobie zgłaszania okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

  PAŃSTWOWA                                            Warszawa, dnia 29 marca 2004 r. 
KOMISJA WYBORCZA  
  
ZPOW-903-27/04

Informacja o sposobie zgłaszania okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

  

I.       Uprawnione do zgłaszania okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, zwanych dalej „listami okręgowymi”, są komitety wyborcze, które na podstawie wcześniej dokonanego zawiadomienia uzyskały od Państwowej Komisji Wyborczej postanowienie (uchwałę) o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, a w przypadku komitetu wyborczego partii politycznej
— zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (art. 55 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, Dz. U. Nr 25, poz. 219, zwanej dalej „Ordynacją”; przepisy dalej powoływane bez bliższego określenia dotyczą tej ustawy).

II.      Ordynacja określa następujące warunki zgłoszenia listy okręgowej:

                                                –     komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym jedną listę okręgową (art. 59 ust. 1);

                                                –     komitet wyborczy partii politycznej, która wchodzi w skład koalicji wyborczej nie może zgłaszać samodzielnie list okręgowych (art. 59 ust. 4);

                                                –     liczba kandydatów na liście okręgowej nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10 (art. 59 ust. 2);

                                                –     kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy okręgowej (art. 59 ust. 3);

                                                –     kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego może być osoba mająca prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego i od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w tym państw przystępujących do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. (art. 9 i 174).

Listę okręgową zgłasza się do właściwej okręgowej komisji wyborczej nie później niż do godz. 2400 w dniu 4 maja 2004 r. (art. 63 ust. 1).

III.    Przy zgłoszeniu listy okręgowej wymagane jest zachowanie formy pisemnej oraz osobiste dokonanie zgłoszenia przez pełnomocnika wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną (art. 63 ust. 2).

1.      W zgłoszeniu należy wskazać:

                                                –     nazwisko i imię osoby zgłaszającej listę okręgową ze wskazaniem, czy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik wyborczy czy upoważniona przez niego osoba;

                                                –     nazwę komitetu wyborczego, w którego imieniu dokonywane jest zgłoszenie listy okręgowej ze wskazaniem adresu jego siedziby;

                                                –     oznaczenie numeru okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista okręgowa;

                                                –     nazwisko, imię (imiona), zawód i miejsce zamieszkania każdego z kandydatów. Kolejność kandydatów na liście ustala komitet wyborczy (art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej — Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm., zwanej dalej „Ordynacją wyborczą do Sejmu i do Senatu”; przepisy tej ustawy mają zastosowanie do zgłaszania list okręgowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na podstawie art. 64 ust. 1 Ordynacji).

Przy nazwisku kandydata należy wymienić nazwę lub skrót nazwy partii politycznej, której kandydat jest członkiem (nie więcej niż 40 znaków drukarskich — art. 144 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu); jeżeli kandydat nie należy do partii politycznej należy umieścić przy jego nazwisku adnotację „nie należy do partii politycznej”.

Zgłaszający listę może wnosić, by przy nazwisku kandydata, który nie należy do partii politycznej, umieścić adnotację „popierany przez ...............................................” wymieniając nazwę lub skrót nazwy tylko jednej partii politycznej, która popiera kandydata. Poparcie kandydata powinno być potwierdzone pismem właściwego statutowego organu danej partii, które należy dołączyć do zgłoszenia listy (art. 144 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu). Wniosek o takie oznaczenie kandydata może być zawarty w zgłoszeniu lub w odrębnym piśmie, ale zgłoszenie tego wniosku wraz z załączonym potwierdzeniem organu statutowego partii możliwe jest wyłącznie w momencie zgłaszania listy. Potwierdzenie może pochodzić także od terenowego organu partii, uprawnionego do tego statutowo lub upoważnionego przez właściwy organ.

Zgłaszający może wskazać w zgłoszeniu skrót nazwy komitetu wyborczego, którym należy oznaczyć zarejestrowaną listę na urzędowych obwieszczeniach oraz na kartach do głosowania (art. 144 ust. 4 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu); jeżeli zgłaszający nie zgłosi takiego wniosku lista będzie oznaczona pełną nazwą komitetu wyborczego. Wskazany skrót nazwy komitetu wyborczego nie może różnić się od określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 1.

2.      Każda lista okręgowa powinna być poparta podpisami co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Do wymaganej liczby co najmniej 10 000 wyborców popierających listę okręgową nie zalicza się podpisów wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców, o których mowa w art. 51 ust. 4 Ordynacji.

Prawidłowo sporządzony wykaz podpisów wyborców udzielających poparcia liście okręgowej zawiera na każdej stronie:

                                                –     nazwę (nie skrót nazwy) komitetu wyborczego zgłaszającego listę,

                                                –     numer okręgu wyborczego, w którym lista jest zgłaszana,

                                               –  adnotację: „Udzielam poparcia okręgowej liście kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zgłaszanej przez .........................................(nazwa komitetu wyborczego) w okręgu wyborczym nr ........... (numer okręgu) w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 13 czerwca 2004 r.”,

a następnie

                                                –     czytelnie wpisane nazwiska, imiona, adresy zamieszkania (miejscowość, ulica, numer domu i numer lokalu, a w miejscowościach, w których nie ma ulic numer domu — posesji i numer lokalu lub tylko numer domu niepodzielonego na odrębne numerowane mieszkania — lokale), numery ewidencyjne PESEL orazwłasnoręczne podpisy wyborców udzielających poparcia liście. W wypadku wyborcy niebędącego obywatelem polskim zamiast numeru PESEL powinna być wpisana nazwa dokumentu (paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz jego numer.

Podawanie przy adresie zamieszkania wyborcy numeru kodu pocztowego nie jest konieczne. W zasadzie niedopuszczalne jest stosowanie skrótów nazw miejscowości w adresie zamieszkania wyborcy, a także stosowanie odnośników do nazwy tej samej miejscowości wymienionej w wykazie w poprzedniej pozycji tej samej strony wykazu, a dotyczącej wyborcy zamieszkałego w tej samej miejscowości.

Zabronione jest udzielanie wynagrodzenia pieniężnego za zbieranie podpisów wyborców lub za złożenie podpisu popierającego listę okręgową, a także zbieranie podpisów na terenie jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych podległych MON, oddziałów obrony cywilnej i skoszarowanych jednostek podległych MSWiA. Zbieranie podpisów może być dokonywane tylko w miejscu, czasie i w sposób, które wykluczają groźbę, podstęp lub stosowanie jakichkolwiek nacisków (art. 62). Naruszenie tych przepisów stanowi występek zagrożony grzywną (art. 147).

3.      Komitet wyborczy, który zarejestrował listy okręgowe co najmniej w połowie okręgów wyborczych (w 7 okręgach) jest uprawniony do zgłoszenia list okręgowych w pozostałych okręgach bez poparcia ich podpisami wyborców (art. 60 ust. 2). W takim przypadku, dla udokumentowania tego uprawnienia komitet wyborczy obowiązany jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie wydane przez Państwową Komisję Wyborczą. Zaświadczenie jest wydawane na wniosek komitetu wyborczego, złożony w Państwowej Komisji Wyborczej do dnia 4 maja 2004 r. do godz. 1615 (art. 171 ust. 1 i 3). Do wniosku należy dołączyć wykaz okręgów, w których komitet zarejestrował listy kandydatów. Zgłaszanie list okręgowych na podstawie zaświadczenia następuje do godz. 2400 w dniu 4 maja 2004 r.

4.      Do zgłoszenia każdej listy okręgowej należy dołączyć:

                                                –     upoważnienie wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego do zgłoszenia listy okręgowej, jeżeli zgłoszenia listy okręgowej dokonuje osoba przez niego upoważniona.

Upoważnienie powinno zawierać pełną nazwę komitetu wyborczego oraz imię i nazwisko pełnomocnika wyborczego udzielającego upoważnienia, wskazanie zakresu udzielonego upoważnienia oraz dane osoby upoważnionej. Treść upoważnienia powinna więc zawierać stwierdzenie, iż osoba wymieniona w upoważnieniu — z podaniem jej nazwiska, imion, adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL — została upoważniona przez pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia listy okręgowej (lub list) w imieniu wymienionego z nazwy komitetu wyborczego w okręgu wyborczym nr ...... (lub okręgach wyborczych nr ..................) w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 13 czerwca 2004 r. Zakres upoważnienia może obejmować również wyznaczanie mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych (wystawianie im stosownych zaświadczeń), a także pełnienie funkcji męża zaufania przy wskazanej okręgowej komisji wyborczej (art. 72). Upoważnienie powinno być opatrzone datą wystawienia i własnoręcznym podpisem pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego.

                                                –     ewentualny wniosek o oznaczenie kandydatów, którzy nie należą do żadnej partii politycznej, nazwą popierającej partii, o ile wniosek ten nie został zawarty w treści zgłoszenia;

                                                –     pisma organów statutowych partii politycznych potwierdzające poparcie partii dla kandydatów umieszczonych na liście okręgowej, których dotyczy wspomniany wyżej wniosek;

                                                –     oświadczenie pełnomocnika wyborczego lub osoby upoważnionej do zgłaszania listy okręgowej, stwierdzające liczbę podpisów wyborców popierających listęobjętych wykazem podpisów (art. 144 ust. 5 pkt 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu);

                                                –     wykaz podpisów wyborców popierających listę okręgową bądź zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej potwierdzające uprawnienia komitetu wyborczego do zgłoszenia list okręgowych w trybie art. 60 ust. 2 i 3 Ordynacji, bez wymaganej liczby podpisów wyborców;

                                                –     pisemną zgodę każdego kandydata na kandydowanie na posła do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na 13 czerwca 2004 r. ze wskazaniem numeru okręgu wyborczego, na kandydowanie w którym kandydat wyraża zgodę oraz nazwy komitetu wyborczego, z którego listy kandydat zgadza się kandydować. Zgoda na kandydowanie powinna zawierać: imię (imiona), nazwisko, wiek, numer ewidencyjny PESEL kandydata (w wypadku kandydata niebędącego obywatelem polskim — nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość), a także wskazanie jego ewentualnej przynależności do partii politycznej. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem (art. 144 ust. 5 pkt 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu);

                                                –     oświadczenie każdego kandydata (z wyjątkiem kandydatów niebędących obywatelami polskimi oraz kandydatów będących obywatelami polskimi, urodzonych po dniu 10 maja 1972 r.) złożone według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnianiu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne, Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 ze zm. (art. 144 ust. 5 pkt 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu). Do zgłoszenia dołącza się tylko część A tego oświadczenia. Jeżeli kandydat wypełnia także część B oświadczenia, która po wypełnieniu jest tajna, kandydat osobiście doręcza część B do Państwowej Komisji Wyborczej, a na części A, przed jej dołączeniem, czyni adnotację o złożeniu części B w Państwowej Komisji Wyborczej (art. 145 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu). Jeżeli kandydat, w związku z kandydowaniem na funkcję publiczną, wcześniej składał oświadczenie o którym wyżej mowa, jest zwolniony od powtórnego złożenia oświadczenia (art. 7 ust. 2a ustawy wyżej wymienionej). Zamiast oświadczenia składa on na piśmie informację, kiedy i w związku z ubieganiem się o jaką funkcję publiczną złożył omawiane oświadczenie; informację kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem;

                                                –     oświadczenie każdego kandydata, że posiada prawo wybieralności, o którym mowa w art. 9 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, tj. posiada prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, najpóźniej w dniu głosowania kończy 21 lat, nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego i od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art. 64 ust. 2). Oświadczenie to powinno zawierać: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL kandydata (w wypadku kandydata niebędącego obywatelem polskim
— nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość); oświadczenie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.

W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do jego pisemnej zgody na kandydowanie konieczne jest dołączenie następujących dokumentów:

                                                –     oświadczenia kandydata stwierdzającego, że został on wpisany do rejestru wyborców w gminie, w której stale zamieszkuje oraz że nie kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (art. 64 ust. 3 pkt 1); oświadczenie to powinno zawierać: imię (imiona), nazwisko, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres stałego zamieszkania; oświadczenie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.

                                                –     zaświadczenia wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego jest obywatelem, że nie pozbawiono go prawa do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym państwie lub że organ ten nie posiada informacji o pozbawieniu go tego prawa (art. 64 ust. 3 pkt 2).

Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski (art. 168). Tłumaczenie powinno być opatrzone danymi osoby, która je sporządziła (nazwisko, imię, adres).

5.      Po zgłoszeniu listy okręgowej niedopuszczalne jest jej uzupełnianie o nowych kandydatów, zamiana kandydatów, zmiana kolejności kandydatów na liście, a także zmiana lub uzupełnienie oznaczeń przy nazwiskach kandydatów o partii politycznej popierającej kandydata, który nie należy do żadnej partii politycznej (art. 64 ust. 4). Wyjątek od tej zasady ustala art. 71 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, który przewiduje, iż w przypadku gdy kandydata skreślono z listy na skutek jego śmierci, a spowoduje to, że na liście pozostanie mniej niż 5 kandydatów, okręgowa komisja wyborcza zawiadamia pełnomocnika wyborczego lub osobę, która dokonała zgłoszenia listy o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Uzupełnienie listy w tym trybie może nastąpić najpóźniej w dniu 29 maja 2004 r. i nie wymaga zbierania podpisów wyborców popierających zgłoszonego kandydata.

Tryb przyjmowania zgłoszeń przez okręgową komisję wyborczą, kontroli poprawności zgłoszenia i rejestracji listy okręgowej regulują art. 65–68 Ordynacji.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:42
    Wprowadził:Bartosz Goździk