Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list okręgowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 22 marca 2004 r.
w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list okręgowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczące przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list okręgowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 marca 2004 r.

WYTYCZNE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I REJESTRACJI LIST OKRĘGOWYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2004 R.

I. Przyjmowanie zgłoszeń list okręgowych

1. Okręgowa komisja wyborcza wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219), zwanej dalej „Ordynacją wyborczą”, w sposób i w trybie określonym w regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (M. P. Nr ......, poz. ......).

Okręgowa komisja wyborcza ustala na pierwszym posiedzeniu plan pracy w zakresie przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. W planie pracy należy ustalić harmonogram dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń, uwzględniający z reguły większą liczbę zgłoszeń w okresie bezpośrednio poprzedzającym upływ terminu na ich dokonanie. Termin ten upływa 4 maja 2004 r. o godz. 2400 (art. 63 ust. 1 Ordynacji wyborczej; przepisy dalej powoływane bez bliższego określenia dotyczą tej ustawy). Informację o miejscu, dniach i godzinach dyżurów podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie komisji, a także, w miarę możliwości, w formie komunikatu w lokalnej prasie, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych.

Dokumenty związane z przyjmowaniem zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz rejestracją list sporządzane są na formularzach, których wzory określiła Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie wzorów potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (M. P. Nr ......, poz. ......).

W sprawach niżej wymienionych komisja podejmuje postanowienia w formie odrębnej uchwały:

1) wezwanie do usunięcia wad zgłoszenia oraz do uzupełnienia wykazu podpisów wyborców popierających zgłoszenie (art. 66 ust. 2, art. 67 ust. 1);
2) odmowa rejestracji listy okręgowej bądź poszczególnych kandydatów z tej listy (art. 66 ust. 2, art. 67 ust. 2, art. 68 ust. 2);
3) skreślenie kandydata z zarejestrowanej listy okręgowej (art. 71 ust. 1);
4) uzupełnienie zarejestrowanej listy okręgowej (art. 71 ust. 2);
5) unieważnienie rejestracji listy okręgowej (art. 71 ust. 3 i 4).

Postanowienia w tych sprawach wymagają uzasadnienia, a gdy przysługuje od nich środek prawny — także zamieszczenia odpowiedniego pouczenia.

2. Okręgowa komisja wyborcza, wykonując czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń, ma na uwadze co następuje:

- prawo do zgłoszenia list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego mają tylko te komitety wyborcze, które uzyskały od Państwowej Komisji Wyborczej postanowienie o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 49 ust. 2, art. 50 ust. 6 lub art. 51 ust. 4 Ordynacji wyborczej. Bieżąca informacja o tych komitetach będzie przekazywana okręgowym komisjom wyborczym, zbędne jest zatem żądanie od zgłaszającego przedkładania komisji uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie;
- komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (art. 59 ust. 1);
- liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10 (art. 59 ust. 2);
- kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego może być zgłoszony tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy okręgowej (art. 59 ust. 3);
- kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego może być tylko osoba mająca prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 21 lat, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego i od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art. 9);
- każda lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego powinna być poparta podpisami co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych na obszarze tego okręgu, w którym jest zgłaszana (art. 60 ust. 1), albo do zgłoszenia powinno być dołączone zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniu danego komitetu do zgłoszenia listy bez poparcia podpisami wyborców (art. 60 ust. 2 i 3);

3. Zgłoszenie, na piśmie, okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego powinno być doręczone okręgowej komisji wyborczej przez pełnomocnika wyborczego komitetu lub osobę przez niego upoważnioną, osobiście, najpóźniej w dniu 4 maja 2004 r. do godz. 2400 (art. 63).

Przyjmowanie dokumentów zgłoszenia komisja może powierzyć wyznaczonym osobom bądź utworzonym w tym celu zespołom. Przyjmujący zgłoszenie sprawdzają w obecności zgłaszającego, czy zostało ono złożone przez uprawnioną osobę i czy spełnia warunki określone w art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1–3 Ordynacji wyborczej, numerują i opatrują pieczęcią komisji arkusze wykazu podpisów, a następnie wydają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, na formularzu ustalonym uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r.

Po przyjęciu zgłoszenia niedopuszczalne jest dokonywanie zmian na okręgowej liście kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego (art. 64 ust. 4), z zastrzeżeniem art. 71. Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia, nie później niż w ciągu 3 dni, okręgowa komisja wyborcza bada je w regulaminowym składzie i ustala, czy spełnia ono ustawowe wymagania.

Obowiązkowymi elementami zgłoszenia są:

- nazwa i adres komitetu wyborczego, numer okręgu, w którym zgłaszana jest lista okręgowa oraz nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika wyborczego komitetu, a gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika — również udzielone jej upoważnienie, zawierające dane przewidziane w art. 63 ust. 2 i opatrzone datą wystawienia oraz podpisem pełnomocnika;
- dane zgłoszonych kandydatów: ich nazwiska, imiona, zawód i miejsce zamieszkania oraz oznaczenie każdego kandydata nazwą lub skrótem nazwy partii, której jest on członkiem, albo wskazanie, że nie należy do partii politycznej (art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej — Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm. — zwanej dalej „Ordynacją wyborczą do Sejmu i do Senatu”; powoływane przepisy Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu mają zastosowanie do wyborów do Parlamentu Europejskiego na podstawie art. 64 ust. 1 Ordynacji wyborczej). Gdyby przy nazwisku kandydata była wskazana przynależność do więcej niż jednej partii, oznaczenie jego przynależności wskazuje zgłaszający.

Zgłaszający może wnosić również o umieszczenie przy nazwisku kandydata niebędącego członkiem partii politycznej oznaczenia, że jest on popierany przez określoną partię, wskazując nazwę bądź skrót nazwy tej partii. Wniosek w tej sprawie może być złożony tylko wraz ze zgłoszeniem, a fakt udzielenia poparcia powinien potwierdzić na piśmie właściwy statutowy organ danej partii. Nazwisko kandydata może być oznaczone nazwą lub skrótem nazwy jednej tylko partii, a oznaczenie nie może przekraczać 40 znaków drukarskich (art. 144 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu);

- wskazanie skrótu nazwy komitetu wyborczego, którym zarejestrowaną listę należy oznaczyć na urzędowych obwieszczeniach i kartach do głosowania (art. 144 ust. 4 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu). Jeżeli w zgłoszeniu nie ma takiego wniosku, okręgowa komisja wyborcza oznacza listę pełną nazwą komitetu wyborczego; nazwa i skrót nazwy muszą mieć to samo brzmienie, co nazwa i skrót nazwy wskazane w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 49 ust. 2, art. 50 ust. 6 lub art. 51 ust. 4 Ordynacji wyborczej.

Do zgłoszenia muszą być załączone wymienione poniżej dokumenty:

- wykaz podpisów wyborców popierających zgłoszenie listy okręgowej wraz z oświadczeniem o liczbie złożonych podpisów, albo zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniu tego komitetu wyborczego do zgłoszenia listy bez poparcia podpisami wyborców (art. 144 ust. 5 pkt 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu oraz art. 60 ust. 3 Ordynacji wyborczej);
Wykaz podpisów popierających listę okręgową powinien obejmować co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych w tym okręgu wyborczym, w którym dana lista jest zgłaszana (art. 60 ust. 1);
Sprawdzając prawidłowość złożenia wymaganej liczby podpisów, komisja zwraca uwagę, czy każda strona wykazu odpowiada ustawowym wymogom (art. 61 ust. 2 i 3).
Poszczególne strony wykazu nie mogą być kopiami ani składać się z części doklejanych. Czytelnie wpisane powinny być wszystkie dane udzielającego poparcia wyborcy, objęte wykazem: nazwisko, imię, adres stałego zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej (miejscowość, ulica, numer domu i numer mieszkania, a w miejscowościach, w których nie ma ulic — numer domu (posesji) i numer lokalu lub tylko numer domu niepodzielonego na odrębne numerowane lokale), numer PESEL oraz własnoręczny jego podpis. Nie jest wymagane podawanie kodu pocztowego. W wypadku wyborcy niebędącego obywatelem polskim zamiast numeru PESEL powinna być wpisana nazwa dokumentu (paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz jego numer (art. 172 Ordynacji wyborczej).
W zasadzie niedopuszczalne jest stosowanie skrótów nazw miejscowości w adresie zamieszkania wyborcy, a także odnośników do nazwy tej samej miejscowości, chyba że nie budzą one żadnych wątpliwości komisji. W trakcie czynności sprawdzających na każdej stronie wykazu wpisuje się liczbę wyborców, którzy prawidłowo udzielili poparcia, oraz zaznacza nazwiska osób, które udzieliły poparcia w sposób wadliwy; następnie ustala się liczbę prawidłowo złożonych podpisów;

- pisemna zgoda każdego kandydata na kandydowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ze wskazaniem dnia, na który zostały one zarządzone, numeru okręgu wyborczego, w którym będzie kandydował, oraz nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił jego kandydaturę. Zgoda na kandydowanie powinna zawierać imię (imiona), nazwisko i wiek oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata (w wypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim — numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), a także wskazanie jego ewentualnej przynależności do partii politycznej, datę i własnoręczny podpis kandydata (art. 144 ust. 5 pkt 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu). Podanie daty urodzenia kandydata lub jego wieku (w latach) spełnia ustawowy wymóg;

- oświadczenie każdego kandydata (z wyjątkiem kandydatów niebędących obywatelami polskimi oraz kandydatów będących obywatelami polskimi, urodzonych po dniu 10 maja 1972 r.) złożone według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 ze zm.) (art. 144 ust. 5 pkt 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu). Do zgłoszenia dołącza się tylko część A tego oświadczenia; jeżeli kandydat wypełnia także część B oświadczenia, która po wypełnieniu jest tajna, kandydat powinien osobiście doręczyć część B do Państwowej Komisji Wyborczej, a na części A, przed jej dołączeniem, czyni adnotację o złożeniu części B w Państwowej Komisji Wyborczej (art. 145 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu). Jeżeli kandydat, w związku z kandydowaniem na funkcję publiczną, wcześniej składał oświadczenie, o którym wyżej mowa, jest zwolniony od powtórnego złożenia tego oświadczenia (art. 7 ust. 2a wyżej wymienionej ustawy). Zamiast oświadczenia składa on na piśmie informację, kiedy i w związku z ubieganiem się o jaką funkcję publiczną złożył omawiane oświadczenie; informację kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem;

- oświadczenie każdego kandydata, że posiada prawo wybieralności, o którym mowa w art. 9 Ordynacji wyborczej (art. 64 ust. 2).

W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do jego pisemnej zgody na kandydowanie muszą być dołączone poniższe dokumenty:

- oświadczenie kandydata stwierdzające, że został on wpisany do rejestru wyborców w gminie, w której stale zamieszkuje oraz że nie kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (art. 64 ust. 3 pkt 1);

- zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego jest obywatelem, że nie pozbawiono go prawa do kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym państwie lub że organ ten nie posiada informacji o pozbawieniu go tego prawa (art. 64 ust. 3 pkt 2).

Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski (art. 168). Tłumaczenie powinno być opatrzone danymi osoby, która je sporządziła (nazwisko, imię, adres).

II. Rejestracja list okręgowych

1. Na podstawie ustaleń co do prawidłowości dokumentów zgłoszenia i danych zawartych w wykazie podpisów okręgowa komisja wyborcza rejestruje listę okręgową albo postanawia o wezwaniu do usunięcia wad zgłoszenia lub uzupełnienia wykazu podpisów albo podejmuje uchwałę o odmowie rejestracji listy (art. 66, art. 67, art. 68 ust. 2).

1) Jeżeli dokumenty zgłoszenia i wykaz podpisów wyborców popierających zgłoszenie spełniają ustawowo określone warunki, okręgowa komisja wyborcza sporządza niezwłocznie w 3 egzemplarzach protokół rejestracji listy okręgowej, na formularzu ustalonym uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r. Jeden egzemplarz protokołu komisja doręcza zgłaszającemu, a drugi - wraz z oświadczeniami lub informacjami przewidzianymi w art. 144 ust. 5 pkt 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu - przekazuje niezwłocznie faksem, a następnie przesyła Państwowej Komisji Wyborczej.

2) Okręgowa komisja wyborcza, stwierdziwszy wady zgłoszenia inne niż brak wymaganej liczby prawidłowo złożonych podpisów wyborców (np. niekompletne dokumenty zgłoszenia bądź błędy w tych dokumentach), wzywa osobę zgłaszającą do ich usunięcia w terminie 3 dni, a jeśli wady nie zostaną usunięte w terminie - odmawia rejestracji.

W wypadku nieusunięcia wad zgłoszenia co do poszczególnych kandydatów zgłoszonych na liście okręgowej, listę rejestruje się w zakresie nieobjętym wadą, a odmawia rejestracji co do kandydatów zgłoszonych wadliwie; jest to jednak dopuszczalne tylko wówczas, gdy liczba kandydatów pozostających na liście nie jest mniejsza niż 5. W wypadku gdy liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od 5, komisja odmawia rejestracji listy w całości (art. 66 ust. 2).

W postanowieniu o odmowie rejestracji podaje się uzasadnienie odmowy oraz pouczenie o przysługującym zgłaszającemu prawie odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej; postanowienie doręcza się niezwłocznie osobie zgłaszającej listę (art. 66 ust. 3).

3) Jeżeli liczba prawidłowo złożonych podpisów wyborców popierających zgłoszenie listy okręgowej jest mniejsza niż 10 000, okręgowa komisja wyborcza wzywa zgłaszającego do uzupełnienia wykazu podpisów, z tym że wykaz podpisów złożony komisji wraz ze zgłoszeniem nie może być przekazany zgłaszającemu w celu uzupełnienia.

Uzupełnienie wykazu podpisów może być dokonane tylko do czasu upływu terminu przewidzianego do zgłoszenia list, tj. do dnia 4 maja 2004 r. do godz. 2400. Jeśli ustalenia wad wykazu podpisów komisja dokonała po upływie ustawowego terminu dla przyjmowania zgłoszeń lub gdy do upływu tego terminu zgłaszający nie dokonał uzupełnienia wykazu podpisów, okręgowa komisja wyborcza odmawia rejestracji listy i niezwłocznie doręcza zgłaszającemu postanowienie wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości jego zaskarżenia do właściwego miejscowo sądu okręgowego (art. 67).

4) Jeśli w toku sprawdzania wykazu podpisów wyborców okręgowa komisja wyborcza poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w wykazie bądź co do wiarygodności podpisów, dokonuje ona w terminie 3 dni sprawdzenia tych danych bądź wiarygodności podpisów, w sposób przewidziany w art. 68 ust. 1. Mimo iż termin na dokonanie tych czynności ma charakter instrukcyjny, należy dążyć do jego dotrzymania. O terminie podjęcia postępowania wyjaśniającego należy powiadomić osobę zgłaszającą.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania okręgowa komisja wyborcza stwierdzi, że zgłoszenie okręgowej listy nie zostało poparte ustawowo wymaganą liczbą podpisów, nie wzywa do uzupełnienia wykazu, lecz postanawia o odmowie rejestracji tej listy. Postanowienie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie zaskarżenia do właściwego miejscowo sądu okręgowego doręcza się niezwłocznie osobie dokonującej zgłoszenia (art. 68 ust. 2).

2. Okręgowa komisja wyborcza wykonuje zadania związane z rejestracją list okręgowych mając na uwadze terminy wykonania innych czynności wyborczych, przewidziane w ustawie. Komisja zapewnia zwłaszcza sprawne i całościowe rozpatrywanie zgłoszeń list tak, aby zakończyć procedurę rejestracyjną możliwie niezwłocznie po dokonaniu zgłoszeń. Ma to szczególne znaczenie wobec zgłoszeń wniesionych bezpośrednio przed upływem terminu na ich dokonanie, co do których postępowanie rejestracyjne, w tym ewentualne usuwanie stwierdzonych wad, odbywać się będzie po tym terminie; nie może to jednak mieć wpływu na terminowe sporządzenie przez komisję i podanie do publicznej wiadomości obwieszczeń o zarejestrowanych listach.

III. Numery list okręgowych i obwieszczenia o zarejestrowanych listach

1. Najpóźniej w dniu 19 maja 2004 r. okręgowa komisja wyborcza przeprowadza losowanie numerów dla list tych komitetów wyborczych, których listy zostały zarejestrowane wyłącznie w danym okręgu wyborczym. Czynność losowania następuje po przekazaniu przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o wylosowanych jednolitych numerach dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy w więcej niż jednym okręgu wyborczym.

Przed przystąpieniem do losowania komisja ustala sposób jego przeprowadzenia. O terminie i miejscu losowania zawiadamia się osoby, które dokonały zgłoszeń oraz Państwową Komisję Wyborczą.
Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, a o wylosowanych numerach list zawiadamia niezwłocznie zgłaszających (art. 151 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu w związku z art. 69 ust. 2 Ordynacji wyborczej).

2. Po wylosowaniu numerów list okręgowa komisja wyborcza ustala treść obwieszczenia o zarejestrowanych listach okręgowych, zawierającego informacje o ich numerach, nazwach i skrótach nazw komitetów wyborczych oraz dane o kandydatach zawarte w zgłoszeniach list.

W obwieszczeniu podaje się także treść części A oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944–1990 osób pełniących funkcje publiczne. Co do kandydatów, którzy przedłożyli informację o uprzednim złożeniu oświadczeń, o których wyżej mowa, treść oświadczenia okręgowa komisja wyborcza otrzyma od Państwowej Komisji Wyborczej (art. 70 ust. 1). W wypadku kandydatów niebędących obywatelami polskimi oraz kandydatów będących obywatelami polskimi, urodzonych po dniu 10 maja 1972 r. w obwieszczeniu podaje się informację o zwolnieniu z obowiązku złożenia oświadczenia, z przywołaniem podstawy prawnej zwolnienia.

Na obwieszczeniach nie umieszcza się symboli graficznych partii ani komitetów wyborczych.

Obwieszczenia powinny być rozplakatowane w terminie do dnia 3 czerwca 2004 r. Jeden egzemplarz obwieszczenia przesyła się niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej (art. 70 ust. 2).

IV. Zmiany w zarejestrowanych listach okręgowych

1. Okręgowa komisja wyborcza skreśla z listy okręgowej nazwisko kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego, który zmarł, utracił prawo wybieralności lub złożył komisji na piśmie oświadczenie o wycofaniu zgody na kandydowanie (art. 71 ust. 1).

Uzupełnienie zarejestrowanej listy okręgowej o nowego kandydata może mieć miejsce tylko wtedy, gdy skreślenie nazwiska kandydata nastąpiło wskutek jego śmierci i spowodowało, że na liście tej pozostało mniej niż 5 kandydatów. W takim wypadku komisja powiadamia osobę zgłaszającą tę listę o możliwości zgłoszenia nowego kandydata; zgłoszenie nowego kandydata nie wymaga poparcia podpisami wyborców. Uzupełnienia listy można dokonać najpóźniej w dniu 29 maja 2004 r. (art. 71 ust. 2).

Gdy skreślenie kandydata z listy nastąpiło z innej przyczyny niż śmierć kandydata lub jeśli lista nie została uzupełniona do dnia 29 maja 2004 r., a pozostaje na niej mniej niż 3 kandydatów - komisja unieważnia rejestrację tej listy. Od postanowienia komisji w tej sprawie nie przysługuje środek prawny (art. 71 ust. 3).

2. Jeżeli przed dniem wyborów nastąpiło rozwiązanie komitetu wyborczego (art. 58 ust. 3), okręgowa komisja unieważnia rejestrację listy tego komitetu. Od postanowienia komisji środek prawny nie przysługuje (art. 71 ust. 4).

3. O skreśleniu kandydata z zarejestrowanej listy, uzupełnieniu listy oraz o unieważnieniu listy komisja powiadamia niezwłocznie osobę zgłaszającą listę i Państwową Komisję Wyborczą oraz wyborców.
Zawiadomienie wyborców o zmianach następuje w formie obwieszczenia. Jeśli wydrukowanie obwieszczenia przed dniem wyborów jest niemożliwe, należy zapewnić umieszczenie odpowiedniej informacji w lokalach obwodowych komisji wyborczych i, w miarę możliwości, podać w formie komunikatu w lokalnych środkach masowego przekazu (art. 71 ust. 5).

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:59
    Wprowadził:Bartosz Goździk