Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prez

UCHWAŁA
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 23 września 2002 r.

 

w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Na podstawie art. 115 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.       Karta do głosowania w wyborach do rad gmin w gminach do 20 tysięcy mieszkańców jest drukowana na papierze koloru białego, rodzajem i wielkością czcionki jednakowymi dla wszystkich list kandydatów i kandydatów z tych list w danym okręgu wyborczym.
2.       Karta do głosowania jest zadrukowana jednostronnie i ma format A-5, A-4 lub A-3 w zależności od liczby zarejestrowanych list i kandydatów na radnych na tych listach.
3.       Karta do głosowania w górnej części, z lewej strony jest opatrzona oznaczeniem "Okręg wyborczy nr .........., dla wyboru Rady ......................................................",
                                (nazwa rady - miejscowość)
a pośrodku, w górnej części karty jest umieszczony napis "Karta do głosowania w wyborach do rad gmin w dniu ........................... Listy kandydatów na radnych".

4.       Listy kandydatów na karcie umieszcza się w kolejności ich numerów, w kolumnie pionowej, podając numer listy i oznaczenie listy nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, a niżej wymienia się nazwiska i imiona kandydatów. W przypadku zarejestrowania większej liczby list i kandydatów na tych listach, listy umieszcza się w kolumnach oddzielonych linią pionową, a listy w kolumnach oddziela się linią poziomą. Listy umieszcza się w kolejności ich numerów w kolumnach.
5.       Na karcie do głosowania w jej dolnej części podaje się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, której treść, w brzmieniu ustalonym we wzorze karty do głosowania, dostosowuje się do liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, oraz po prawej stronie drukuje się odcisk pieczęci gminnej komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznacza się w lewej dolnej części karty do głosowania.
6.       Wzory kart do głosowania stanowią załączniki nr 1 i nr 1a do uchwały.

 

§ 2.

1.       Karty do głosowania w wyborach do rad gmin w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców i do rad miast na prawach powiatów oraz w wyborach do Rady m.st. Warszawy są drukowane na papierze koloru białego, natomiast w wyborach do rad powiatów i w wyborach do rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie - na papierze koloru żółtego, a w wyborach do sejmików województw - na papierze koloru niebieskiego. Dopuszcza się użycie papieru z jednostronnie naniesionym kolorem po stronie zadrukowanej.
2.       Kolor i rodzaj papieru, z zastrzeżeniem ust. 1, są jednakowe w wyborach do danej rady.
3.       Rodzaj i wielkość czcionki są jednakowe dla wszystkich list kandydatów i kandydatów z tych list w okręgu wyborczym.
4.       Karta do głosowania jest drukowana jednostronnie na arkuszu formatu A-5, A-4, A-3 lub A-2 w zależności od liczby zarejestrowanych list. Karta do głosowania może też składać się z odpowiedniej liczby zbroszurowanych i połączonych stron o formacie A-5 lub A-4, zadrukowanych jednostronnie.
5.       Karta do głosowania w górnej części z lewej strony opatrzona jest oznaczeniem "Okręg wyborczy nr ............ dla wyboru Rady ...................................................."
(nazwa rady - miejscowość, nazwa dzielnicy)

"Okręg wyborczy nr ..... dla wyboru Rady m.st. Warszawy" lub odpowiednio "Okręg wyborczy nr .......... dla wyboru Sejmiku Województwa ................................................", a pośrodku, w górnej części karty umieszczony jest

(nazwa)

 odpowiedni napis: "Karta do głosowania w wyborach do rad gmin - miast, w dniu ........................................ r.", "Karta do głosowania w wyborach do Rady m.st. Warszawy w dniu ................. r.", "Karta do głosowania w wyborach do rad dzielnic w m.st. Warszawie w dniu ............................... r.", "Karta do głosowania w wyborach do rad powiatów w dniu ............................. r." albo "Karta do głosowania w wyborach do sejmików województw w dniu ................................ r.", a poniżej "Listy kandydatów na radnych".

6.       Listy kandydatów umieszcza się i oznacza na karcie do głosowania według zasad określonych w § 1 ust. 4.
7.       Na karcie do głosowania w jej dolnej części podaje się informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz po prawej stronie drukuje się odcisk pieczęci właściwej terytorialnej komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznacza się w lewej dolnej części karty do głosowania.
8.       W przypadku druku karty w formie zbroszurowanej, w górnej części pierwszej i kolejnych zadrukowanych stron karty po środku umieszcza się numer strony, na stronie pierwszej karty, nad wyrazami "Listy kandydatów na radnych" umieszcza się napis "Strony od 1 do.....", zaś na kolejnych stronach nie umieszcza się napisu "Karta do głosowania w wyborach do ....... w dniu ........ r. Strony od 1 do .....", zaś po wyrazach "Listy kandydatów na radnych" dopisuje się "- c.d.". Na każdej stronie karty do głosowania drukuje się odcisk pieczęci właściwej terytorialnej komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznacza się tylko na pierwszej stronie karty.
9.       Wzory kart do głosowania stanowią załączniki nr 2 i nr 2a do uchwały.

§ 3.

 

1.       Karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta drukowana jest na papierze koloru różowego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w danej gminie lub mieście.
2.       Karta do głosowania jest zadrukowana jednostronnie i ma format A-5, A-4 lub A-3 albo B-5, B-4 lub B-3, w zależności od liczby zarejestrowanych kandydatów. W razie stosowania karty do głosowania formatu A-4 lub większego, nazwiska kandydatów mogą być umieszczone w jednej lub w dwóch kolumnach. Numerację przy nazwiskach kandydatów rozpoczyna się od górnej części kolumny nazwisk umieszczonej po lewej stronie karty.

3.       Karta do głosowania w górnej części z lewej strony opatrzona jest (odpowiednio) oznaczeniem "Wybory ............................................... oraz nazwą gminy lub miasta,

(wójta, burmistrza, prezydenta miasta)

a pośrodku, w górnej części karty umieszczony jest napis "Karta do głosowania w wyborach (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta w dniu .................", a poniżej - "Kandydaci na (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta".
4.       Nazwiska i imiona kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. Przed nazwiskiem i imionami każdego kandydata umieszczona jest w kolejności liczba porządkowa, kratka przeznaczona na oddanie głosu, a pod nazwiskiem i imionami kandydata umieszczona jest nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata. Druk nazwy lub skrótu nazwy komitetu wyborczego wykonuje się mniejszą czcionką, jednakową dla wszystkich nazw i skrótów nazw komitetów wyborczych.
5.       Na karcie do głosowania w jej dolnej części umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz po prawej stronie drukuje się odcisk pieczęci gminnej (miejskiej) komisji wyborczej, a po lewej stronie - oznaczenie miejsca na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej.
6.       Wzory kart do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta stanowią załączniki nr 3 i 3a.
7.       W wypadku głosowania na jednego kandydata w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, karta do głosowania ma format A-6, a z lewej strony przed nazwiskiem kandydata umieszcza się symetrycznie wyraz "TAK" i odpowiednią kratkę, a niżej wyraz "NIE" i odpowiednią kratkę. Przepisy ust. 1 i ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
8.       Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 7, stanowi załącznik 3b.
9.       W ponownym głosowaniu karta do głosowania drukowana jest na papierze koloru różowego i ma format A-6. W górnej części karty pośrodku umieszczony jest napis "Karta do głosowania w wyborach (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta w ponownym głosowaniu w dniu ....................................". Przepisy ust. 1 i ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
10.    Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 9, stanowi załącznik nr 3c.

 

§ 4.

 

Karta do głosowania w wyborach przedterminowych wójta, burmistrza i prezydenta miasta wykonywana jest według zasad określonych w § 3 i drukowana na papierze koloru różowego w formacie A-6.

 

§ 5.

 

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 września 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Rady miasta stołecznego Warszawy (Monitor Polski Nr 31, poz. 447).

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Przewodniczący          

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz   

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 11:11
    Wprowadził:Bartosz Goździk