Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wzoru potwierdzen

UCHWAŁA
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 9 września 2002 r.

w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji 
i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wzoru potwierdzenia zgłoszenia i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz zaświadczenia dla męża zaufania i dla zastępcy pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4, art. 111 ust. 3 i art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzór:

1) potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2) protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,

3) potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,

4) protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały,

5) zaświadczenia o wyznaczeniu  męża zaufania do obwodu głosowania, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały,

6) zaświadczenia o wyznaczeniu zastępcy pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia wzoru  potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz zaświadczenia dla męża zaufania i dla zastępcy pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego (Monitor Polski Nr 29, poz. 411).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący           
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz       

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 11:14
    Wprowadził:Bartosz Goździk