Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy ora

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 2 września 2002 r.

w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy

oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.

 

Na podstawie art. 22 ust 3, art. 51 ust 2, art. 56 ust. 3, art. 126 ust. 2, art. 154 ust. 2 i art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa:

1) warunki oraz sposób wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych,

2) warunki oraz sposób korzystania przez obwodowe komisje wyborcze z techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie,

3) zasady i tryb wcześniejszego przekazywania danych z protokołu głosowania w obwodzie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego lub systemu elektronicznego przesyłania danych,

4) zasady i tryb wcześniejszego przekazywania danych z protokołów z wyborów, sporządzonych przez komisje wyborcze, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego lub elektronicznego przesyłania danych

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.

§ 2.

1. Warunkiem wykorzystania, odpowiednio przez obwodowe komisje wyborcze i terytorialne komisje wyborcze, techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów jest:

1) używanie wyłącznie oprogramowania (system informatyczny), które zostało dopuszczone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą, sprawdzone, dostarczone bezpłatnie i serwisowane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

2) dostęp do linii telefonicznej,. umożliwiającej transmisję danych drogą elektroniczną

3) posiadanie sprzętu komputerowego spełniającego wymagania techniczne, stosownie do zakresu działania komisji, określone w załączniku nr 1 do uchwały.

4) zapewnienie obsługi systemu informatycznego przez:

a) pełnomocnika ds. obsługi informatycznej terytorialnej komisji wyborczej - w gminie liczącej do 20 000 tysięcy mieszkańców,

b) pełnomocnika ds. obsługi informatycznej terytorialnej komisji - w pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego,

c) operatora lub operatorów systemu informatycznego komisji wyborczych.

2. System informatyczny może być stosowany przez komisarzy wyborczych przy spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt. 1-3 oraz zapewnieniu obsługi przez pełnomocnika ds. obsługi informatycznej, kierownika operatorów systemu informatycznego oraz operatorów.

3. Zadania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 lit. a i b oraz ust. 2, określa załącznik nr 2 do uchwały.

4. Zadania operatora systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt.4 lit. c, określa załącznik nr 3 do uchwały.

5. Zadania kierownika operatorów systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

1. System informatyczny, o którym mowa w § 2 ust. 1, składa się z:

1) systemu centralnego przeznaczonego dla Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych,

2) systemu obsługi terytorialnej komisji wyborczej z własnym dostępem do systemu centralnego,

3) systemu obsługi obwodowej komisji wyborczej z własnym dostępem do systemu centralnego.

2. System informatyczny umożliwia:

1) wprowadzanie i przechowywanie danych o komitetach wyborczych, listach kandydatów i kandydatach na radnych do rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

2) wprowadzanie i przechowywanie danych o składach komisji wyborczych,

3) wprowadzanie i przechowywanie danych o okręgach wyborczych i obwodach głosowania,

4) rejestrację danych o wynikach głosowania w obwodzie, zawartych w protokołach głosowania,

5) ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów dla każdego okręgu wyborczego,

6) sporządzenie wydruków kontrolnych danych przechowywanych w systemie informatycznym,

7) sporządzenie, w formie wydruków, dokumentacji służącej do ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów przez właściwą komisję wyborczą.

3. W systemie informatycznym jest realizowana funkcja kontroli poprawności ustalenia, odpowiednio przez właściwe komisje wyborcze, wyników głosowania i wyników wyborów.

 

§ 4.

Przesyłanie danych o wynikach głosowania oraz zbiorczych wynikach głosowania przez terytorialne komisje wyborcze do Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych, a także między tymi komisjami odbywa się z wykorzystaniem ogólnodostępnej sieci telekomunikacyjnej, z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz autentyczności i zgodności przekazanych danych z danymi zawartymi w protokołach wyników głosowania i wyników wyborów.

§ 5.

1. Obsługę systemu informatycznego dla terytorialnych komisji wyborczych zapewniają, stosownie do właściwości, wójtowie (burmistrzowie i prezydenci miast), starostowie oraz marszałkowie województw.

2. Obsługę systemu informatycznego dla obwodowych komisji wyborczych zapewniają, stosownie do właściwości, wójtowie (burmistrzowie i prezydenci miast). Wykaz miast, w których dopuszcza się stosowanie, na warunkach i w sposób ustalony w niniejszej uchwale, systemu informatycznego przez obwodowe komisje wyborcze, określa załącznik nr 4 do uchwały.

3. Obsługę systemu informatycznego komisarzy wyborczych zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze.

4. Obsługę systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1 i 2, właściwe organy zapewniają w trybie i na zasadach określonych w art. 23 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący              
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz        

 

 

Załącznik nr 1

 

Wymagania techniczne na sprzęt komputerowy

 

1. Komputery typu PC (biurkowy lub laptop)

1) wyposażone w port umożliwiający podłączenie drukarki, stację dyskietek FDD 1,44'', CD-ROM[1], HDD, mysz, kabel umożliwiający podłączenie modemu[2] do komputera (w przypadku modemu zewnętrznego) oraz kabel do połączenia modemu z linią telefoniczną z wtyczkami kompatybilnymi z gniazdem telefonicznym lub odpowiednimi przejściówkami[3]

2) wolna powierzchnia na twardym dysku minimum 25 MB

3) pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych Win32 (zalecane Windows 98 lub 2000)

4) wyposażone w modem minimum 28,8 kbps z obsługą minimum V.40 CCIT

5) o minimalnych parametrach odpowiednich do używanej wersji informatycznego systemu TKW:

a) w wersji jednostanowiskowej co najmniej Pentium I, 32 MB RAM, dla systemu Windows 98,

b) w wersji wielostanowiskowej przy obsłudze pracy 2-5 stanowisk równocześnie, wymagany serwer Pentium II, 128 MB RAM i system Windows 2000.

c) w wersji wielostanowiskowej przy obsłudze pracy 6-10 stanowisk równocześnie, wymagany serwer Pentium III, 256 MB RAM i system Windows 2000.

2. Drukarki obsługujące format A-4, przystosowane do współpracy z systemem operacyjnym komputerów, podłączone do komputera[4].

3. Pomieszczenie przeznaczone na informatyczną obsługę wyborów powinno być wyposażone w:

1) gniazdko telefoniczne,

2) zasilanie 220-230 V prądem 6-10 A, z uziemieniem (ewentualnie zerowaniem) i zabezpieczeniem przeciwporażeniowym,

3) stolik i krzesło ergonomiczne dla operatora,

4) dodatkowy stół na dokumenty,

5) dodatkowe oświetlenie ergonomiczne.

 

Załącznik nr 2

 

Zadania pełnomocników ds. obsługi informatycznej

 

I. Zadania pełnomocnika ds. obsługi informatyki komisarza wyborczego

Do zadań pełnomocnika ds. obsługi informatyki komisarza wyborczego należy:

1) zapewnienie sprawnego przygotowania instalacji wyborczej, a w tym:

a) sprawdzenie poprawności działania sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego,

b) współpraca z przedstawicielami firmy serwisowej w trakcie dostarczania i instalacji sprzętu informatycznego oraz pomoc w inwentaryzacji sprzętu komisarza wyborczego przez pracowników tej firmy,

c) ścisłe przestrzeganie zaleceń dotyczących konfiguracji systemu,

d) współpraca z serwisantami lokalnymi i kierownikiem operatorów.

2) nadzór nad przygotowaniem technicznym pomieszczeń, w których będzie umiejscowiony i eksploatowany sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny obsługujący pracę komisarza wyborczego,

3) zapewnienie zasilania energetycznego o odpowiedniej mocy dla używanego sprzętu teleinformatycznego,

4) zapewnienie wykonania instalacji systemu w pomieszczeniach przeznaczonych na informatyczną obsługę wyborów zgodnie z harmonogramem dostaw sprzętu,

5) nadzór nad pracą personelu serwisującego sprzęt w zakresie usuwania ewentualnych usterek i awarii oraz skompletowanie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych oraz nośników informacji,

6) znajomość instrukcji obsługi aplikacji systemu informatycznego i przeszkolenie personelu do obsługi tego systemu,

7) nadzór nad ewidencją komitetów wyborczych oraz nad weryfikacją baz danych o komitetach wyborczych,

8) nadzór nad weryfikacją baz danych o obwodach głosowania oraz liczbie uprawnionych w obwodach głosowania, nadzór nad weryfikacją baz danych o list kandydatów i kandydatach,

9) zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostępem, w ścisłej współpracy z Zespołem Informatyki Wyborczej Krajowego Biura Wyborczego, w szczególności zarządzanie prawami dostępu użytkowników oraz zabezpieczenie haseł dostępowych do systemu informatycznego,

10)zapewnienie wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu (zgodnie z instrukcją serwisową),

11)prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym należy odnotowywać wszelkie wykonane instalacje, poprawki oraz wykryte i usunięte usterki i awarie, a także wykonane kopie bezpieczeństwa oraz zmiany haseł użytkowników,

12)realizacja ustalonego przez Krajowe Biuro Wyborcze planu ciągłości działania, a także przeszkolenie członków zespołu obsługi informatycznej w zakresie planu ciągłości działania.

 

 

II. Zadania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej terytorialnej komisji wyborczej

Do zadań pełnomocnika ds. obsługi informatycznej terytorialnej komisji wyborczej należy:

1) znajomość wymagań sprzętowych oraz zasad działania i obsługi systemu informatycznego wspierającego zadania terytorialnej komisji wyborczej w wyborach (dalej oznaczany jako system informatyczny TKW), a także zasad wymiany danych z centralnym systemem informatycznym,

2) znajomość i stosowanie procedur awaryjnych związanych z systemem informatycznym TKW,

3) realizacja ustalonego przez Krajowe Biuro Wyborcze planu ciągłości działania, a także przeszkolenie członków zespołu obsługi informatycznej w zakresie planu ciągłości działania,

4) zapewnienie sprawnego przygotowania instalacji systemu informatycznego TKW,

5) ścisłe przestrzeganie zaleceń dotyczących instalacji i konfiguracji systemu informatycznego TKW,

6) nadzór nad przygotowaniem technicznym pomieszczeń, w których będzie umiejscowiony i eksploatowany sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny,

7) zapewnienie zasilania energetycznego o odpowiedniej mocy dla używanego sprzętu teleinformatycznego,

8) zapewnienie we współpracy z odpowiednim urzędem dostarczenia i serwisu sprzętu komputerowego wymaganego do obsługi informatycznej wyborów w terytorialnego komisji wyborczej, zgodnie z harmonogramem dostaw sprzętu, uzgodnionym z odpowiednim urzędem.

9) zapewnienie wykonania instalacji systemu informatycznego TKW w pomieszczeniach przeznaczonych na informatyczną obsługę wyborów oraz przy udziale przedstawicieli firmy serwisowej i wdrażającej,

10)współpraca z serwisantami lokalnymi i kierownikiem operatorów, a także firmą serwisującą system informatyczny TKW,

11)nadzór nad pracą personelu serwisującego sprzęt w zakresie usuwania ewentualnych usterek i awarii sprzętu komputerowego oraz systemu informatycznego TKW,

12)prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym należy odnotowywać wszelkie wykonane instalacje, poprawki oraz wykryte i usunięte usterki i awarie, wykonane kopie bezpieczeństwa oraz zmiany haseł użytkowników, a także rozpoczęcie i zakończenie poszczególnych faz eksploatacji systemu informatycznego TKW oraz zmiany fazy bazy danych, a w szczególności wszystkie czynności wymagające akceptacji Zespołu Informatyki Wyborczej Krajowego Biura Wyborczego,

13)sprawdzenie przygotowania stanowisk pracy do wykorzystania systemu informatycznego TKW przez:

a) wykonanie inwentaryzacji sprzętu komputerowego w terytorialnej komisji wyborczej,

b) sprawdzenie zestawów komputerowych oraz wyposażenia dodatkowego - wykonanie testów poprawności pracy (komputer , drukarka, modem), polegających na sprawdzeniu możliwości uruchomienia systemu Windows, sprawdzenia widoczności drukarki i modemu, wykonanie próbnego wydruku,

c) skompletowanie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych oraz nośników informacji,

d) sprawdzenie zgodności sprzętu komputerowego z wymaganiami systemu informatycznego TKW,

e) sprawdzenie wyników testów bezpieczeństwa (antywirusowych),

f) sprawdzenie poprawności zainstalowania systemu informatycznego TKW,

g) sprawdzenie poprawności parametryzacji systemu informatycznego TKW,

h) sprawdzenie możliwości połączenia telefonicznego z centralnym systemem informatycznym,

14) Przygotowanie w formie pisemnej raportu w dniu poprzedzającym wybory o gotowości wykorzystania systemu informatycznego TKW w terytorialnej komisji wyborczej, zawierającego wyniki sprawdzenia przygotowania stanowisk pracy do wykorzystania systemu informatycznego TKW (zgodnie z poprzednim punktem), a następnie przekazanie tego raportu przewodniczącemu terytorialnej komisji wyborczej.

15) znajomość instrukcji obsługi systemu informatycznego TKW,

16) przeszkolenie operatorów systemu informatycznego TKW w zakresie obsługi tego systemu oraz sprawdzenie ich umiejętności w tym zakresie, a także w zakresie praktycznej obsługi systemu Windows oraz podstawowych aplikacji tego systemu,

17) zabezpieczenie systemu informatycznego TKW przed nieuprawnionym dostępem, w ścisłej współpracy z Zespołem Informatyki Wyborczej Krajowego Biura Wyborczego, w tym zarządzanie prawami dostępu użytkowników oraz zabezpieczenie haseł dostępowych do systemu informatycznego TKW,

18) zapewnienie wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu oraz zawartości bazy danych (zgodnie z instrukcją serwisową),

19) organizacja i nadzór pracy operatorów systemu informatycznego TKW w terytorialnej komisji wyborczej w dniu wyborów,

20) kontrola poprawności działania systemu informatycznego TKW w dniu wyborów,

21) przygotowanie raportu o działaniu systemu informatycznego TKW w dniu wyborów; w przypadku wystąpienia awarii związanych z działaniem systemu informatycznego, opisanie awarii oraz podjętych decyzji związanych z obsługą awarii, a następnie przekazanie tych informacji do komisarza wyborczego oraz Krajowego Biura Wyborczego,

22) nadzór nad wprowadzaniem danych do systemu informatycznego TKW w ramach:

a) parametryzacji systemu - obejmujące sprawdzenie poprawności danych dotyczących geografii i demografii wyborczej dla danej terytorialnej komisji wyborczej

b) rejestracji danych z oświadczeń komitetów wyborczych wyborców, w przypadku gdy nie podlegają rejestracji w Państwowej Komisji Wyborczej ani u komisarza wyborczego

c) rejestracji list kandydatów zgłaszanych przez komitety wyborcze

d) wprowadzaniem wyników głosowania w obwodach

e) wprowadzaniem wyników wyborów, o ile dotyczy to danej komisji

23) nadzór nad weryfikacją i aktualizacją baz danych terytorialnej komisji wyborczej,

24) nadzór nad wykonywaniem wydruków w systemie informatycznym TKW,

25) nadzór nad wymianą danych - bezpieczną i zgodną z instrukcją - między systemem informatycznym TKW i centralnym system informatycznym,

26) w gminach liczących poniżej 20 000 mieszkańców, wykonywanie zadań operatora systemu informatycznego, czyli wprowadzanie do systemu informatycznego TKW:

a) danych dotyczących geografii i demografii wyborczej dla danej Terytorialnej Komisji Wyborczej (w ramach parametryzacji systemu),

b) danych z oświadczeń komitetów wyborczych wyborców, w przypadku gdy nie podlegają rejestracji w PKW ani u Komisarza Wyborczego,

c) danych z list kandydatów zgłaszanych przez komitety wyborcze,

d) danych dotyczących wyników głosowania w obwodach,

e) wyników wyborów, o ile dotyczy to danej komisji wyborczej.

 

 

Załącznik nr 3

Zadania operatorów systemu informatycznego

 

I. Zadania kierownika operatorów systemu informatycznego komisarza wyborczego

Do zadań kierownika operatorów systemu informatycznego komisarza wyborczego należy:

1) w okresie przygotowań do wyborów:

a) zarejestrowanie operatorów w systemie (w porozumieniu z pełnomocnikiem ds. obsługi informatycznej),

b) wzięcie udziału w centralnym szkoleniu organizowanym przez Zespół Informatyki Wyborczej Krajowego Biura Wyborczego,

c) przeszkolenie operatorów w zakresie obsługi programu rejestracji danych,

2) podczas kontroli poprawności ustalenia wyników głosowania (oraz ewentualnego wprowadzania danych o wynikach głosowania w sytuacji awarii systemu w komisji terytorialnej):

a) nadzór nad obiegiem dokumentów w miejscu rejestracji danych,

b) dodatkowa kontrola poprawności protokołów i zgłaszanie zastrzeżeń komisarzowi wyborczemu,

c) opisywanie protokołów zgodnie z wykazem obwodów uzyskanych z aplikacji komisarza,

d) dostarczanie opisanych protokołów operatorom,

e) odbieranie zarejestrowanych protokołów od operatorów,

f) nadzorowanie parafowania protokołów przez operatorów zgodnie z podanymi dalej zasadami,

f) badanie przypadków wykrycia przez program błędów w danych liczbowych i innych sytuacji wyjątkowych w porozumieniu z pełnomocnikiem ds. informatyki oraz komisarzem wyborczym,

g) kontrolowanie kompletności zarejestrowanych danych,

i) wykonywanie innych czynności, opisanych szczegółowo w "Instrukcji obsługi aplikacji terytorialnej komisji wyborczej".

II. Zadania operatorów systemu informatycznego komisarza wyborczego

Do zadań operatora systemu informatycznego komisarza wyborczego należy:

1) w okresie przygotowań do wyborów:

a) uczestniczyć w szkoleniu dla operatorów,

2) w czasie rejestracji protokołów głosowania:

a) rejestrować protokoły obwodowe otrzymane od kierownika operatorów,

b) potwierdzać rejestrację protokołu poprzez złożenie parafy na odwrocie dokumentu.

 

II. Zadania operatorów systemu informatycznego terytorialnej komisji wyborczej

Do zadań operatora systemu informatycznego terytorialnej komisji wyborczej należy:

1) udział w szkoleniu dotyczącym obsługi systemu informatycznego TKW organizowanym przez pełnomocnika ds. informatyki.

2) Zapoznanie się z instrukcją obsługi systemu informatycznego TKW oraz planem ciągłości działania.

3) Ścisłe przestrzeganie zaleceń dotyczących obsługi systemu informatycznego TKW.

4) Zgłaszanie pełnomocnikowi ds. informatyki usterek i awarii sprzętu komputerowego lub błędnego działania systemu informatycznego TKW.

5) Wykonanie, na zlecenie pełnomocnika ds. informatyzacji, zadań związanych ze sprawdzeniem przygotowania stanowisk pracy do wykorzystania systemu informatycznego TKW:

6) Inwentaryzacja sprzętu komputerowego w Terytorialnej Komisji Wyborczej.

7) Przeprowadzenie testów poprawności pracy komputerów, drukarek, modemów, polegających na sprawdzeniu możliwości uruchomienia systemu Windows, sprawdzeniu widoczności drukarki i modemu i wykonaniu próbnego wydruku.

8) Sprawdzenie zgodności sprzętu komputerowego z wymaganiami systemu informatycznego TKW.

9) Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa (antywirusowych).

10) Sprawdzenie poprawności zainstalowania systemu informatycznego TKW.

11) Sprawdzenie poprawności parametryzacji systemu informatycznego TKW.

12) Sprawdzenie możliwości połączenia telefonicznego z centralnym systemem informatycznym.

13) Wykonywanie poleceń pełnomocnika ds. informatyki oraz członków Terytorialnej Komisji Wyborczej, związanych z obsługą informatyczną wyborów, dotyczących wprowadzania danych do systemu informatycznego TKW, wykonywania wydruków oraz wymiany danych z centralnym systemem informatycznym zgodnie z instrukcją.

14) Wprowadzanie do systemu informatycznego TKW

a) danych dotyczących geografii i demografii wyborczej dla danej Terytorialnej Komisji Wyborczej (w ramach parametryzacji systemu)

b) danych z oświadczeń komitetów wyborczych wyborców, w przypadku gdy nie podlegają rejestracji w PKW ani u Komisarza Wyborczego

c) danych z list kandydatów zgłaszanych przez komitety wyborcze

d) danych dotyczących wyników głosowania w obwodach

e) wyników wyborów, o ile dotyczy to danej komisji wyborczej.

 

IV. Zadania operatora systemu informatycznego obwodowej komisji wyborczej

Operator systemu informatycznego obwodowej komisji wyborczej jest zobowiązany:

1) w trakcie przygotowań do wyborów, w ramach szkolenia do:

a) wzięcia udziału w szkoleniu zorganizowanym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

b) sprawdzenia funkcjonowania sprzętu teleinformatycznego,

c) wykonania testów bezpieczeństwa (antywirusowych),

d) przetestowania systemu łączności teleinformatycznej, przez otwarcie witryny Państwowej Komisji Wyborczej,

e) pobrania wersji szkoleniowej oprogramowania wyborczego z witryny Państwowej Komisji Wyborczej,

f) zainstalowania wersji szkoleniowej oprogramowania wyborczego,

g) próbnego użycia wersji szkoleniowej oprogramowania wyborczego na przykładowych danych i próbnego przesłania wyników pracy do centralnej bazy danych Państwowej Komisji Wyborczej,

h) zdania na piśmie raportu z przygotowań przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

2) w dniu głosowania, przed zakończeniem głosowania do:

a) sprawdzenia funkcjonowania sprzętu teleinformatycznego,

b) wykonania testów bezpieczeństwa (antywirusowych),

c) przetestowania systemu łączności teleinformatycznej, przez otwarcie witryny Państwowej Komisji Wyborczej,

d) pobrania aktualnej wersji oprogramowania wyborczego z witryny Państwowej Komisji Wyborczej,

e) zainstalowania aktualnej wersji oprogramowania wyborczego,

f) wykonania testowych wydruków wzorów protokołów,

g) sprawdzenia materiałów, o których mowa w pkt.3 lit f, pod względem kompletności (obejmujące sprawdzenie, czy wszystkie dopuszczalne wzory dokumentów są dostępne) oraz poprawności danych potrzebnych do ustalenia wyników głosowania w obwodzie (dotyczące geografii i demografii wyborczej, danych o listach kandydatów i kandydatach),

h) zdania na piśmie raportu z przygotowań oraz przekazania testowych wydruków protokołów przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej, który potwierdza poprawność danych bądź nakazuje ponowne wykonanie czynności określonych w pkt. 2 lit. d-g.

3) po zakończeniu głosowania i ustaleniu wyników głosowania przez obwodową komisję wyborczą do:

a) wprowadzenia - pod nadzorem przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej - do systemu danych o wynikach głosowania, sporządzonych przez obwodową komisję wyborczą na zbiorczych zestawieniach, podpisanych przez wszystkich obecnych członków komisji,

b) wydrukowania próbnych protokołów oraz wzorów protokołów głosowania w obwodzie,

c) po zatwierdzeniu protokołów przez obwodową komisję wyborczą, podpisaniu przez wszystkich obecnych członków komisji i opatrzeniu pieczęcią, przesłania - pod nadzorem przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej - wprowadzonych danych z protokołów głosowania do centralnej bazy danych.

 

 

Załącznik nr 4

Wykaz miast, w których dopuszcza się stosowanie 
systemu informatycznego przez obwodowe komisje wyborcze

  Lp.
 

Miasto

Liczba obwodów głosowania

1.         Białystok 158
2.         Bytom  98
3.         Dopiewo 8
4.         Gdynia 117
5.         Jarocin 22
6.         Komorniki 9
7.         Konin 45
8.         Kostrzyn 11
9.         Kraków 433
10.     Krzemieniewo 5
11.     Lublin 191
12.     Luboń 10
13.     Murowana Goślina 10
14.     Ostrów Wielkopolski 38
15.     Pobiedziska 9
16.     Poznań 292
17.     Puławy 24
18.     Puszczykowo 4
19.     Rzeszów 73
20.     Szczecin 197
21.     Toruń 118
22.     Warszawa Bemowo 41
23.     Warszawa Bielany 65
24.     Warszawa Centrum 449
25.     Warszawa Wawer 30
26.     Warszawa Włochy 22
27.     Wrocław 300

RAZEM

2779 

 


[1] w sieci lokalnej wystarczy jeden CD-ROM na serwer
[2] w sieci lokalnej wystarczy jeden kabel na serwer           
[3] w sieci lokalnej wystarczy jeden kabel na serwer
[4] w sieci lokalnej wystarcza jedna szybka drukarka na serwer

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 11:16
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:25-02-2016 11:17
    Wprowadził:Bartosz Goździk