Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Warszawa, dnia 2 września 2002 r. 

PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-703-148/02

 

Informacja

o zgłaszaniu list kandydatów na radnych

oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

 

Zasady zgłaszania kandydatów na radnych określają przepisy rozdziału 15 "Zgłaszanie kandydatów na radnych" ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) zwanej dalej Ordynacją wyborczą. Przepisy tego rozdziału dotyczące zgłaszania i rejestrowania list kandydatów do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców stosuje się odpowiednio:

- na podstawie art. 140 ust. 1 Ordynacji wyborczej do zgłaszania i rejestrowania list kandydatów do rad powiatów, z uwzględnieniem art. 133 ust. 1,

- na podstawie art. 165 ust. 1 Ordynacji wyborczej do zgłaszania i rejestrowania list kandydatów na radnych do sejmików województw, z uwzględnieniem art. 164 ust. 1 pkt 1.

Zasady zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta określają przepisy rozdziału 2 "Zgłaszanie i rejestracja kandydatów" ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), zwanej dalej ustawą. W wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r. i odbywających się jednocześnie z wyborami do rad gmin, do zgłaszania i rejestracji kandydatów stosuje się art. 7 ust. 1-3, art. 8-10, art. 11 ust. 1 i art. 12 ustawy oraz przepisy Ordynacji wyborczej dotyczące komitetów wyborczych.

 

I.

1. Prawo i zasady zgłaszania kandydatów na radnych

a) Prawo zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad miejskich, rad dzielnic, rad powiatów i sejmików województw przysługuje komitetom wyborczym, które otrzymały odpowiednio od Państwowej Komisji Wyborczej lub od właściwego komisarza wyborczego postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji wyborczej).

Prawo zgłaszania list kandydatów do rady gminy w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców przysługuje także komitetowi wyborczemu wyborców utworzonemu wyłącznie w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rady tej gminy i zwolnionemu, na podstawie art. 64f ust. 8 Ordynacji, z obowiązku zawiadomienia komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. Komitet ten, po spełnieniu warunku wynikającego z ustawy o bezpośrednim wyborze wójta może także zgłosić kandydata na wójta.

b)   Kandydaci na radnych zgłaszani są w formie list kandydatów na radnych, odrębnych dla poszczególnych okręgów wyborczych, do właściwych terytorialnych komisji wyborczych; przy czym za listę kandydatów uważa się także zgłoszenie jednego kandydata w okręgu wyborczym w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców (art. 95 ust. 2 Ordynacji).

Komitet wyborczy może zgłosić w okręgu tylko jedną listę kandydatów (art. 98 ust. 1). W przypadku utworzenia koalicji wyborczej i powołania koalicyjnego komitetu wyborczego w celu zgłoszenia wspólnych list kandydatów do danej rady lub sejmiku województwa komitet wyborczy partii politycznej wchodzącej w skład koalicji nie może samodzielnie, albo w innej koalicji wyborczej zgłaszać list kandydatów na radnych, jeżeli w okręgu wyborczym została zgłoszona wspólna lista kandydatów (art. 95 ust. 3).

c) Listy kandydatów na radnych zgłasza się do właściwej terytorialnej komisji wyborczej najpóźniej do godziny 24.00 w 30 dniu przed dniem wyborów. W wyborach zarządzonych na dzień 27 października 2002 r., nie później niż do piątku 27 września 2002 r. do godz. 24.00 (art. 101 ust. 1). Komitet wyborczy może zgłosić listę kandydatów na radnych po dniu 27 września 2002 r., w okręgu wyborczym, w którym listy takiej nie zgłosił wcześniej, jeżeli powstanie sytuacja przewidziana w art. 108 Ordynacji wyborczej, czyli wówczas gdy w terminie przewidzianym dla zgłoszenia list kandydatów w okręgu wyborczym nie zostaną zgłoszone co najmniej dwie listy kandydatów, a liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu lub mniejsza. Wówczas terytorialna komisja wyborcza wezwie komitety wyborcze przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów w terminie 5 dni od dnia rozplakatowania obwieszczeń. Pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba upoważniona, która dokonała zgłoszenia listy kandydatów na radnych może do 10 dnia przed dniem wyborów zgłosić nowego kandydata na radnego, jeżeli komisja wyborcza zawiadomi pełnomocnika, iż skreśliła z zarejestrowanej listy komitetu kandydata, który zmarł. Zgłoszenie nowego kandydata nie wymaga poparcia podpisami wyborców (art. 110 ust. 2 Ordynacji).

Terytorialną komisją wyborczą jest:

- gminna, miejska, dzielnicowa komisja wyborcza właściwa odpowiednio do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w wyborach odpowiednio do rady gminy, rady miejskiej, rady m.st. Warszawy, rady dzielnicy w m.st. Warszawie,

- powiatowa komisja wyborcza właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do rady powiatu,

- wojewódzka komisja wyborcza właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do sejmiku województwa.

Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez terytorialne komisje wyborcze sprawuje właściwy komisarz wyborczy (art. 12 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 oraz ust. 2 Ordynacji), który rozpatruje skargi na działalność terytorialnych komisji wyborczych i udziela komisjom wyjaśnień.

d) Lista kandydatów na radnych zgłaszana w okręgu wyborczym w wyborach do:

- rady gminy (miejskiej), w gminie (mieście) liczącej do 20 tys. mieszkańców może zawierać najmniej 1 kandydata, a najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych wybieranych jest w danym okręgu wyborczym (art. 98 ust. 2 pkt 1 Ordynacji),

- rady gminy (miejskiej) w gminie (mieście) liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców nie może zawierać mniej niż 5 kandydatów z tym, że liczba kandydatów nie może być większa niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym (art. 98 ust. 2 pkt 2 Ordynacji),

- rady powiatu nie może zawierać mniej niż 3 kandydatów, a nie może być większa niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym (art. 140 ust. 1 w związku z art. 98 ust. 2 pkt 2 i art. 133 ust. 1 Ordynacji),

- sejmiku województwa nie może zawierać mniej niż 5 kandydatów z tym, że liczba kandydatów nie może być większa niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym (art. 165 ust. 1 w związku z art. 98 ust. 2 pkt 2 i art. 164 ust. 1 pkt 1 Ordynacji).

e) Kandydatem na radnego do danej rady (sejmiku województwa) może być osoba posiadająca prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze):

- będąca obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,

- stale zamieszkała na obszarze działania danej rady, czyli odpowiednio: gminy, miasta, dzielnicy w m.st. Warszawie, albo powiatu lub województwa (art. 7 w związku z art. 5 Ordynacji),

Kandydatem nie może być osoba, która została (art. 6 Ordynacji):

- pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,

- pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

- ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Dowodem posiadania prawa wybieralności jest objęcie obywatela stałym rejestrem wyborców w gminie, na obszarze której dana osoba stale zamieszkuje. Posiadanie prawa wybieralności kandydat na radnego obowiązany jest stwierdzić w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie (art. 99 ust. 2 Ordynacji, a także por. załącznik nr 2 do niniejszej informacji).

Kandydat może kandydować tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy kandydatów (art. 98 ust. 3 Ordynacji). Można kandydować tylko do jednej rady, czyli tylko do rady gminy lub rady powiatu albo do sejmiku województwa (art. 8 ust. 1 Ordynacji wyborczej). Kandydat na radnego nie musi stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, w którym kandyduje. Nie można jednocześnie kandydować do rady dzielnicy w m.st. Warszawie i do którejkolwiek z wyżej wymienionych rad (art. 7 ust. 5 ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 31, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087). Ordynacja wyborcza ani ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie zakazuje jednoczesnego kandydowania na wójta i radnego w tej samej lub innej gminie - zależnie od miejsca zamieszkania kandydata.

Kandydatem na radnego może być osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego, w tym także pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy, ponieważ przepisy Ordynacji wyborczej nie ustalają w tym zakresie żadnego zakazu.

W wypadku uzyskania obu mandatów kandydat musi zrzec się jednego z nich, w przeciwnym razie mandat wójta wygasa z mocy prawa (art. 27 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta).

f) Każda zgłaszana lista kandydatów w okręgu powinna być poparta podpisami co najmniej:

- 25 wyborców, jeżeli dotyczy zgłoszenia kandydatów do rady gminy w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców (art. 100 ust. 1 pkt 1 Ordynacji),

- 150 wyborców, jeżeli dotyczy zgłoszenia kandydatów do rady gminy w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców (art. 100 ust. 1 pkt 2 Ordynacji),

- 200 wyborców, jeżeli dotyczy zgłoszenia kandydatów do rady powiatu (art. 140 ust. 2 Ordynacji),

- 300 wyborców, jeżeli dotyczy zgłoszenia kandydatów do sejmiku województwa (art. 165 ust. 2 Ordynacji).

W wyborach do Rady m.st. Warszawy i w wyborach do rad dzielnic w m.st. Warszawie lista kandydatów winna być poparta 150 podpisami, gdyż Rada m.st. Warszawy ma status rady gminy na prawach powiatu, a do wyborów do rad dzielnic stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące gmin powyżej 20 tys. mieszkańców (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy).

Wyborcy udzielający poparcia nie muszą stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista kandydatów na radnych, lecz muszą stale zamieszkiwać na obszarze działania danej rady (sejmiku województwa).

Wyborca może udzielać poparcia dowolnej liczbie list kandydatów, jednak udzielonego poparcia nie może wycofać (art. 100 ust. 2 Ordynacji).

Wykaz osób popierających listę kandydatów na radnych należy sporządzić według wzoru określonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 139, poz. 1168).

Sporządzając wykaz osób popierających zgłaszaną listę kandydatów należy zwrócić uwagę, aby na każdej karcie wykazu wymienione były nazwiska i imiona kandydatów w kolejności umieszczenia na liście, niekoniecznie w formie tabelarycznej (art. 100 ust. 4 Ordynacji). Przy wpisywaniu adresu zamieszkania osoby udzielającej poparcia podawanie numeru kodu pocztowego jest zbędne, natomiast adres musi być wpisany dokładnie, bez stosowania skrótów nazw miejscowości (poza dopuszczalnym skrótem "W-wa") i odnośników w wierszu wykazu dotyczącym kolejnego wyborcy zamieszkałego w tej samej miejscowości co wyborca wymieniony w wierszu powyżej.

Wykaz osób popierających listę kandydatów dołącza się do zgłoszenia listy w odpowiednim okręgu wyborczym.

 

2. Osoba dokonująca zgłoszenia listy kandydatów.

Zgłoszenia list kandydatów dokonuje, w imieniu komitetu wyborczego, pełnomocnik wyborczy komitetu osobiście, dołączając do zgłoszenia dokument potwierdzający powołanie go na pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, z podaniem jego imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL (art. 101 ust. 2 Ordynacji). Jeżeli stwierdzenie o powołaniu pełnomocnika wyborczego i dane dotyczące pełnomocnika zawarte są w dokumencie o utworzeniu komitetu wyborczego, dołączenie do zgłoszenia odrębnego dokumentu jest zbędne.

Zgłoszenia listy kandydatów może dokonać także osobiście osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego. Pełnomocnik wyborczy może upoważnić do zgłaszania list kandydatów dowolnie wybraną liczbę osób. W upoważnieniu należy podać nazwisko i imię osoby upoważnionej, jej dokładny adres i numer ewidencyjny PESEL oraz określić zakres upoważnienia wskazując czynności wyborcze, które może wykonywać upoważniona osoba oraz określając rady lub obszar objęty upoważnieniem. Upoważnienie musi być opatrzone datą i podpisane przez pełnomocnika wyborczego. Osoba upoważniona nie może upoważniać innych osób do zgłaszania list kandydatów na radnych. Oprócz upoważnienia do zgłaszania list kandydatów w imieniu komitetu wyborczego upoważnienie może jednocześnie dotyczyć prawa zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych - komisarzowi wyborczemu, prawa zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych właściwemu zarządowi gminy, a także wyznaczania mężów zaufania komitetu wyborczego.

Jeżeli zgłoszenia listy kandydatów na radnych dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika do zgłoszenia, obowiązana jest dołączyć dokument o wyznaczeniu pełnomocnika wyborczego komitetu oraz udzielone jej upoważnienie do zgłoszenia listy kandydatów.

 

3. Dokument zgłoszenia listy kandydatów na radnych i wymagane załączniki.

Warunki, które spełniać musi dokument zgłoszenia listy kandydatów na radnych określają: art. 99 ust. 1 i 3, art. 101 ust. 2, art. 102, art. 103 ust. 1-3 Ordynacji wyborczej.

W związku z tym w zgłoszeniu należy wymienić:

- nazwę komitetu wyborczego, w którego imieniu dokonywane jest zgłoszenie wraz z dokładnym adresem jego siedziby,

- imię-imiona, nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia z zaznaczeniem, czy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, czy też osoba przez niego upoważniona oraz dokładny adres i ewentualnie numer telefonu osoby dokonującej zgłoszenia,

- nazwę rady (sejmiku województwa) oraz numer okręgu wyborczego, do którego dokonuje się zgłoszenia listy kandydatów,

- w zgłaszanej liście kandydatów należy uszeregować według ustaleń komitetu wyborczego z wymienieniem: imion i nazwiska każdego kandydata, jego wieku (nie daty urodzenia) oraz miejsca zamieszkania (nie adresu).

W zgłoszeniu osoba zgłaszająca może wnosić o oznaczenie poszczególnych kandydatów nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popierającej kandydata (art. 99 ust. 3 Ordynacji). Oznaczenie  to, czyli nazwa lub skrót nazwy partii lub organizacji nie może zawierać więcej niż 40 znaków drukarskich. Zgłoszenie takiego wniosku wymaga pisemnego potwierdzenia przez właściwy statutowo organ partii politycznej lub organizacji, która popiera kandydata. Dokumenty te dołącza się do zgłoszenia. Oznaczenie kandydatów zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem będzie uwzględnione na właściwych urzędowych obwieszczeniach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Zgodnie z art. 102 Ordynacji wyborczej osoba zgłaszająca może wnosić o oznaczenie listy kandydatów nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania. Oznaczenie to nie może jednak zawierać więcej niż 40 znaków drukarskich i powinno odpowiadać nazwie lub skrótowi nazwy zgłoszonym w zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego. Za znak drukarski uważa się literę i znaki interpunkcyjne, jak cudzysłów, myślnik, przecinek, a nie przerwy pomiędzy poszczególnymi wyrazami.

Przykładowy wzór zgłoszenia listy kandydatów na radnych, spełniający te warunki, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Do zgłoszenia listy kandydatów należy dołączyć:

- dokument stwierdzający utworzenie komitetu wyborczego (art. 99 ust. 4 Ordynacji),

- postanowienie (kopię) o przyjęciu zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego przez Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego komisarza wyborczego; nie dotyczy to komitetu wyborczego utworzonego wyłącznie w celu zgłoszenia kandydatów do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców,

- dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika wyborczego z podaniem jego nazwiska i dokładnego adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL (jeżeli ustanowienie pełnomocnika wyborczego nie jest zawarte w dokumencie o utworzeniu komitetu wyborczego),

- upoważnienie do zgłoszenia list kandydatów na radnych wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego (jeżeli zgłoszenia listy kandydatów dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego),

- wykaz osób popierających zgłoszenie listy kandydatów na radnych ze wskazaniem liczby podpisów tych osób,

- pisma statutowych organów partii politycznych i organizacji, potwierdzające poparcie poszczególnych kandydatów na radnych przez partie polityczne i organizacje,

- oświadczenia wszystkich kandydatów na radnych o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz posiadaniu prawa wybieralności.

Wskazane jest, aby załączniki te wymienić w zgłoszeniu. Zgłoszenie powinno być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej.

Dokumenty składane przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub upoważnioną przez niego osobę powinny być, w zależności od ich charakteru, uwierzytelnione przez pełnomocnika lub upoważnioną osobę albo stanowić oryginały dokumentów.

Terytorialna komisja wyborcza, do której zgłoszono listę kandydatów na radnych bada, czy zgłoszenie zostało dokonane zgodnie z przepisami Ordynacji i na każdym zgłoszeniu odnotowuje datę i godzinę oraz liczbę porządkową jego wpływu (art. 104 Ordynacji).

a) Jeśli nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego nie różni się dostatecznie od nazw innych komitetów wyborczych lub w wypadku stwierdzenia innej wady komisja wyznacza 3-dniowy termin na jej usunięcie. W wypadku nie usunięcia wady w terminie komisja odmawia rejestracji listy,

b) Jeśli liczba prawidłowo złożonych podpisów wyborców popierających listę kandydatów na radnych nie odpowiada wymogom ustawy lub lista nie uzyskała wymaganego poparcia komisja odmawia przyjęcia zgłoszenia. Jeśli usunięcie wady w terminie przewidzianym dla dokonania zgłoszeń nie jest możliwe, komisja odmawia rejestracji listy.

Od uchwał komisji w sprawie odmowy rejestracji listy z powodów wymienionych wyżej w pkt a) i b) pełnomocnikowi wyborczemu lub osobie zgłaszającej listę służy prawo wniesienia skargi do sądu okręgowego w terminie 3 dni od dnia wręczenia uchwały.

c) Jeśli zgłoszenie nie spełnia innych warunków ustawowych, np. nie dołączono oświadczenia o zgodzie na kandydowanie wszystkich kandydatów na radnych lub innych wymaganych załączników, komisja wyznacza termin na usunięcie wady, a jeżeli wady nie zostaną usunięte - odmawia rejestracji listy.

Od uchwał komisji w sprawach, o których mowa w pkt c), innych niż wymienione wyżej w punktach a) i b), pełnomocnikowi wyborczemu lub osobie zgłaszającej listę służy prawo wniesienia odwołania do właściwego komisarza wyborczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania uchwały.

 

II.

1. Prawo i zasady zgłaszania kandydata

a)    Prawo zgłaszania kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zwanego dalej wójtem, przysługuje partiom politycznym, koalicjom partii politycznych, stowarzyszeniom i organizacjom społecznym oraz wyborcom (art. 7 ust. 1 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta).

Uprawnienie to wyżej wymienione podmioty realizują poprzez utworzone komitety wyborcze. W wyborach bezpośrednich wójtów przeprowadzonych łącznie z wyborami do rad gmin uprawnienie to przysługuje tym samym komitetom wyborczym, które utworzono w celu zgłaszania kandydatów na radnych.

Prawo zgłaszania kandydata na wójta przysługuje każdemu komitetowi wyborczemu, który spełni warunki określone w art. 7 ust. 2 ustawy, czyli:

- zarejestruje listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie,

- w każdym z tych okręgów zarejestruje nie mniej kandydatów niż wynosi liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.

Prawo to przysługuje zatem również komitetowi wyborczemu wyborców utworzonemu jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców, który nie jest zobowiązany do zawiadamiania komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. Zamiar zgłoszenia przez taki komitet wyborczy wyborców także kandydata na wójta nie rodzi obowiązku zawiadamiania komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

W wyborach bezpośrednich wójta, prowadzonych łącznie z wyborami do rad gmin, przepis art. 7 ust. 4 ustawy przewidującej konieczność poparcia kandydata na wójta określoną liczbą podpisów nie ma zastosowania, gdyż dotyczy on wyłącznie wyborów przedterminowych wójta, w których nie jest wybierana rada gminy, przeprowadzanych w wypadku wygaśnięcia mandatu wójta w toku kadencji (art. 26 ustawy).

b) Kandydata na wójta zgłasza się do właściwej gminnej (miejskiej) komisji wyborczej najpóźniej w 25 dniu przed dniem wyborów do godziny 24.00, czyli nie później niż do dnia 2 października 2002 r. do godz. 24.00 (art. 7 ust. 3 ustawy). Jeżeli w tym terminie nie zgłoszono żadnego kandydata lub zgłoszono tylko jednego kandydata, gminna komisja wyborcza niezwłocznie wzywa, przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów w terminie 5 dni od dnia rozplakatowania obwieszczeń (art. 11 ust. 1 ustawy). Zgłoszenia kandydata dokonuje w imieniu komitetu wyborczego pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona. Osobami upoważnionymi przez pełnomocnika wyborczego do dokonania zgłoszenia kandydatów na wójtów mogą być te same osoby, które pełnomocnik upoważnił do zgłoszenia list kandydatów na radnych, lub inne osoby.  Osoba upoważniona nie może upoważnić innej osoby.

c) Kandydat na wójta  musi mieć prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy prawo wybieralności na wójta ma każdy obywatel polski posiadający prawo wybierania do rady gminy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. Kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje na wójta.

Warunek posiadania prawa wybierania do rady gminy oznacza, że kandydat nie może być:

- pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,

- pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

- ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądowym.

O posiadaniu prawa wybieralności kandydat na wójta oświadcza w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Oświadczenie kandydata na wójta, o którym mowa wyżej, powinno zawierać własnoręczny podpis kandydata i datę (art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy). Oświadczenie kandydata załącza się do zgłoszenia kandydata. Przykładowy wzór takiego oświadczenia kandydata na wójta stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

d) Warunki jakim powinno odpowiadać zgłoszenie kandydata na wójta określa art. 8 ust. 1 i 2 ustawy.

W zgłoszeniu należy podać:

- nazwę komitetu wyborczego, w imieniu którego zgłoszony jest kandydat oraz adres siedziby komitetu wyborczego,

- nazwisko i imię - imiona pełnomocnika wyborczego dokonującego zgłoszenia wraz z dokładnym adresem zamieszkania i ewentualnie numerem telefonu, a w wypadku gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego zaznaczenie tego faktu w zgłoszeniu i podanie w/w danych o osobie zgłaszającej kandydata zamiast danych o pełnomocniku wyborczym,

-  określenie do jakiej funkcji zgłaszany jest kandydat np. "na wójta gminy .................".

(nazwa)

- dane o kandydacie: nazwisko, imię - imiona, wiek (lat), wykształcenie, miejsce zamieszkania (miejscowość, a nie adres) oraz nazwę partii politycznej, do której należy kandydat bądź stwierdzenie, że kandydat nie należy do żadnej partii politycznej. Wykształcenie kandydata należy określić, precyzując poziom wykształcenia (podstawowe, średnie, wyższe) i ewentualnie kierunki (ekonomiczne, techniczne, rolnicze, humanistyczne), a nie przez podawanie tytułów np. inż. budownictwa lądowego, dr ekonomii, technik mechanik.

W związku z art. 2 ust. 2 ustawy pełnomocnik na podstawie art. 99 ust. 3 Ordynacji może wnosić w zgłoszeniu o oznaczenie kandydata na wójta nazwą partii politycznej lub organizacji popierającej kandydata. Oznaczenie takie nie może liczyć więcej niż 40 znaków drukarskich. W takim wypadku do zgłoszenia należy dołączyć pisemne potwierdzenie pochodzące od właściwego organu statutowego tej partii lub organizacji.

Zgłaszający może także wnioskować o oznaczenie kandydata na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata. Nazwa lub skrót nazwy nie mogą się różnić od nazwy i skrótu nazwy, którymi zostały oznaczone listy kandydatów na radnych.

W zgłoszeniu należy podać numery okręgów wyborczych, w których komitet wyborczy zarejestrował listy kandydatów na radnych do rady gminy z liczbą kandydatów nie mniejszą niż liczba radnych wybieranych w każdym z tych okręgów.

Przykładowy wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności,

- upoważnienie do zgłoszenia kandydata na wójta w imieniu komitetu wyborczego wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego (jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego).

- pismo organu partii politycznej lub organizacji potwierdzające poparcie dla kandydata.

 

2. Rejestracja kandydata na wójta i prawo wniesienia odwołania.

Gminna komisja wyborcza, po sprawdzeniu, że komitet wyborczy spełnił warunki do zgłoszenia kandydata na wójta, a także iż zgłoszenie spełnia warunki ustawowe rejestruje kandydata na wójta.

W przypadku odmowy rejestracji kandydata z powodu stwierdzonych wad zgłoszenia, lub nieusunięcia tych wad w terminie wyznaczonym przez gminną komisję wyborczą pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia odwołania w terminie 3 dni od dnia doręczenia uchwały komisji.

Odwołanie stosownie do przepisów Ordynacji w zależności od przyczyn odmowy wnosi się do sądu okręgowego lub do komisarza wyborczego. W wyborach wójta przeprowadzonych łącznie z wyborami do rady gminy przyczyny odwołania nie mogą dotyczyć oznaczenia kandydata na liście nazwą komitetu wyborczego, gdyż kwestia ta musi być rozstrzygnięta przy wcześniejszej rejestracji list kandydatów na radnych. W wyborach tych nie jest wymagane poparcie kandydata przez wyborców. W związku z tym w praktyce organem odwoławczym będzie komisarz wyborczy.

 

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz

 

Poniżej tekst "informacji" wraz z załącznikami do pobrania w formacie "pdf"

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 12:24
    Wprowadził:Bartosz Goździk