Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z 25 września 2002 r. w sprawie procedury rejestracji list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów
 1. Zmiany nazw lub skrótów nazw komitetów wyborczych dokonywane na skutek działań podejmowanych w trybie nadzoru przez komisarzy wyborczych, a także zmiany tych nazw po stwierdzeniu przez terytorialne komisje wyborcze wady zgłoszenia, o której mowa w art. 103 ust. 3 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, nie powodują konieczności ponownego wykonywania czynności wyborczych. 

  W razie zmiany nazwy komitetu wyborczego z podanych wyżej przyczyn komitet wyborczy nie jest zobowiązany do ponownego zbierania podpisów osób popierających utworzenie komitetu, o których mowa w art. 64f ust. 4 Ordynacji, ani ponownego zbierania podpisów wyborców popierających zgłoszenie listy kandydatów, o których mowa w art. 100 ust. 1, art. 140 ust. 1 i art. 165 ust. 1 Ordynacji. Jeśli zmiana nazwy komitetu wyborczego nastąpiła w czasie zbierania podpisów wyborców popierających zgłoszenie listy kandydatów na radnych, wykazy podpisów z wcześniejszą nazwą komitetu zachowują ważność. Zmiana nazwy komitetu wyborczego po zarejestrowaniu okręgowej listy kandydatów na radnych lub kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta nie wymaga powtórzenia czynności rejestracyjnych, a jedynie podjęcia przez terytorialną komisję wyborczą uchwały w sprawie zmian w protokole rejestracji. Uchwałę tę doręcza się pełnomocnikowi i przesyła komisarzowi wyborczemu.
 2. Zgodnie z art. 64f ust. 1 Ordynacji wyborczej komitet wyborczy wyborców może być utworzony przez co najmniej 5 obywateli mających prawo wybierania. Przepis ten stanowi zatem, że komitet wyborczy powinien wykonywać czynności wyborcze w składzie nie mniejszym niż 5 osób. W szczególności niezbędne jest działanie komitetu wyborczego w minimalnym składzie co najmniej 5 osób dla dokonania zgłoszenia listy kandydatów na radnych. Jeśli skład komitetu uległ zmniejszeniu poniżej 5 osób, możliwe jest uzupełnianie składu do tej liczby osób. Terytorialna komisja wyborcza odmawia rejestracji listy zgłoszonej przez komitet wyborczy działający w składzie mniejszym niż 5 osób. Po dokonaniu rejestracji list kandydatów na radnych oraz ewentualnie kandydatów na wójtów komitet wyborczy może istnieć w zmniejszonym składzie. Rozwiązanie komitetu wyborczego, zgodnie z art. 64l ust. 2 Ordynacji wyborczej, następuje w trybie przepisów o jego utworzeniu, tj. wymaga pisemnego oświadczenia wszystkich osób tworzących komitet.
 3. Dokonując rejestracji kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) komitet wyborczy musi spełniać warunki przewidziane w powołanym art. 7 ust. 2 ustawy. Jeżeli w czasie rejestracji kandydata na wójta komitet wyborczy nie spełnia tych warunków, gminna (miejska) komisja wyborcza wzywa komitet do usunięcia wady zgłoszenia, jeśli usunięcie wady jest możliwe, lub odmawia rejestracji kandydata. W razie ujawnienia po rejestracji kandydata na wójta, że w czasie rejestracji nie były spełnione warunki konieczne dla dokonania rejestracji, komisja podejmuje uchwałę o odmowie rejestracji kandydata. 

  Jeżeli natomiast w czasie rejestracji kandydata komitet wyborczy spełniał warunki określone w art. 7 ust. 2 ustawy i kandydat został zarejestrowany, to późniejsze wydarzenia powodujące utratę tych warunków, a w szczególności skreślenie kandydatów na radnych z zarejestrowanych list lub unieważnienie rejestracji okręgowych list kandydatów na radnych nie stanowi przesłanki dla unieważnienia rejestracji kandydata na wójta. Przesłanki uprawniające do skreślenia prawidłowo zarejestrowanego kandydata na wójta określa wyczerpująco art. 12 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta i nie ma w tym zakresie odpowiedniego stosowania art. 2 ust. 2 tej ustawy.
 4. Umieszczenie w wykazie osób popierających listę kandydatów na radnych tylko jednego imienia kandydata, w sytuacji, gdy posiada on więcej imion nie jest uchybieniem powodującym nieuwzględnienie podpisów wyborców popierających tę listę.

  Niedopuszczalna jest natomiast rozbieżność w omawianym zakresie między imieniem lub imionami wpisanymi w: zgłoszeniu listy kandydatów (art. 99 ust. 1 pkt 3 Ordynacji wyborczej), pisemnym oświadczeniu kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie (art. 99 ust. 2 Ordynacji wyborczej), obwieszczeniu o zarejestrowanych listach art. 109 ust. 5 Ordynacji wyborczej) i na karcie do głosowania.
 5. Nie jest wadą zgłoszenia listy kandydatów na radnych przez komitet wyborczy partii politycznej lub koalicyjny komitet wyborczy, jeżeli do zgłoszenia nie zostanie dołączony dokument stwierdzający utworzenie komitetu wyborczego, a zostanie dołączona kopia postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu tego komitetu. Treść postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej zawiera bowiem wszystkie informacje potrzebne przy rejestracji listy zawarte w dokumencie stwierdzającym utworzenie komitetu wyborczego.
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:25-02-2016 12:26
  Wprowadził:Bartosz Goździk