Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące członkostwa w komisjach wyborczych

Przepis art. 19 ust. 6 Ordynacji wyborczej, dotyczący utraty członkostwa w komisjach wyborczych przez osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa z kandydatem na radnego bądź wójta (burmistrza, prezydenta) ma na celu wykluczenie krewnych i powinowatych kandydata z udziału w czynnościach organów wyborczych dotyczących danego kandydata. Z takiej interpretacji wynika, że tylko w tym samym okręgu wyborczym, w którym dana osoba kandyduje na radnego jego krewni i powinowaci nie mogą być członkami obwodowych komisji wyborczych ani terytorialnej komisji wyborczej właściwej dla tego okręgu. Udział krewnych lub powinowatych kandydata w innych komisjach wyborczych nie wpływa na tok czynności dotyczących tego kandydata, nie ma więc racjonalnej przesłanki by w takiej sytuacji ograniczać krąg osób wchodzących w skład tych komisji.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 12:26
    Wprowadził:Bartosz Goździk