Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze i obwody głosowania

      Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ordynacji wyborczej podział gminy na obwody głosowania dokonany w 1998 r. przez zarząd gminy na podstawie art. 209 Ordynacji wyborczej ma charakter stały i nie wymaga ponownego potwierdzenia uchwałą rady gminy, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek do dokonania zmian w tym podziale.

 

          Nie dotyczy to odrębnych obwodów głosowania tworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, które nie są obwodami stałymi i w których utworzenie przez radę gminy obwodu głosowania uzależnione jest każdorazowo od spełnienia ustawowo określonego warunku przebywania, w takim zakładzie w dniu wyborów, co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położony jest zakład.

 

          Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze zmianami) dopuściła zmiany w podziale gminy na obwody głosowania jedynie wówczas gdy nastąpiła zmiana granic gminy lub zmiana liczby mieszkańców w gminie (art. 31 ust. 1 Ordynacji).

 

          W praktyce, konieczności dostosowania podziału gminy na obwody głosowania do nowego podziału na okręgi wyborcze można uniknąć przez tworzenie nowych okręgów z obwodów głosowania.

 

          Podstawą zmiany w podziale gminy na obwody głosowania jest art. 31 ust. 1 Ordynacji wyborczej. Z formalnego punktu widzenia wystarczającą ku temu przesłanką jest zatem zmiana liczby mieszkańców zamieszkałych w gminie.

 

          Wyraźny przepis pozwalający na dostosowanie granic obwodów głosowania do zmian w podziale na okręgi wyborcze jest zawarty w projekcie ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 12:26
    Wprowadził:Bartosz Goździk