Ustawa z dnia 10 maja 2003 r. o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajwym (Dz. U. Nr 85, poz. 782)

USTAWA

z dnia 10 maja 2003 r.

o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym

(Dz. U. z dnia 16 maja 2003 r.)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ustala protokolarnie:

a) liczbę niewykorzystanych kart do głosowania,

b) liczbę osób uprawnionych do głosowania, czyli liczbę osób ujętych w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum,

c) liczbę kart wydanych - na podstawie podpisów osób w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum.",

b) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2, komisja obwodowa podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej, po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 4, przez wywieszenie protokołu, w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych, w budynku, w którym mieści się siedziba komisji; przepis art. 25 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Wzór protokołu ustala, w drodze uchwały, Państwowa Komisja Wyborcza.";

2) w art. 41:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy podawania do wiadomości publicznej danych komisji obwodowych, o których mowa w art. 32 ust. 4a.".

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 14:24
    Wprowadził:Bartosz Goździk