Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia trybu przekazywania komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w re

Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie ustalenia trybu przekazywania komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się tryb przekazywania komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz

Załącznik do uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 26 maja 2003 r.

tryb przekazywania komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym

 1. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie obwodowa komisja do spraw referendum podaje do wiadomości publicznej wyniki głosowania przez wywieszenie pierwszego egzemplarza protokołu w lokalu komisji, w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych po zamknięciu lokalu.
 2. Drugi egzemplarz protokołu wraz z protokołami sporządzonymi po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu referendum i przed rozpoczęciem głosowania w drugim dniu referendum, ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag, komisja umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:

  Referendum ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 8 czerwca 2003 r.
  Obwód głosowania nr .........
  Adres siedziby Obwodowej Komisji ds. Referendum
  ......................................................................................

  Kopertę z protokołem oraz trzeci egzemplarz protokołu przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie kapitanowi statku.

 3. Kapitan statku przekazuje armatorowi trzeci egzemplarz protokołu głosowania wraz z załącznikami telefaksem. Otrzymany telefaksem protokół armator opatruje swoją pieczęcią i podpisuje.
 4. W razie braku możliwości przekazania protokołu armatorowi telefaksem kapitan statku przekazuje mu za pomocą dostępnych środków łączności treść protokołu, ewentualnych uwag mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnień komisji dołączonych do protokołu. Przekazane dane z protokołu armator zapisuje na formularzu protokołu głosowania w obwodzie; w tytule formularza należy wykreślić wyraz protokół i wpisać informacja o wynikach; sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania armator opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Przekazane uwagi mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnienia komisji dołączone do protokołu armator zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach armator odnotowuje imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.
 5. Armator przekazuje niezwłocznie otrzymane od kapitanów statków protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach komisarzowi wyborczemu właściwemu dla siedziby armatora. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu, armator podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania. Do przekazywania danych przez armatora komisarzowi wyborczemu stosuje się odpowiednio pkt 3-4.
 6. W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie armator informuje komisarza wyborczego o przyczynach nieuzyskania danych.
 7. Przewodniczący obwodowej komisji do spraw referendum przekazuje kapitanowi statku spis osób uprawnionych do udziału w referendum wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć komisji.
 8. Otrzymaną kopertę z protokołem i trzeci egzemplarz protokołu wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji kapitan statku przekazuje niezwłocznie po powrocie do kraju armatorowi, który przekazuje je za pokwitowaniem właściwemu komisarzowi wyborczemu.
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:25-02-2016 14:32
  Wprowadził:Bartosz Goździk