Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia trybu przekazywania Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym

Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie ustalenia trybu przekazywania Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się tryb przekazywania Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz

Załącznik do uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 26 maja 2003 r.

tryb przekazywania Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym

 1. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie obwodowa komisja do spraw referendum podaje do wiadomości publicznej wyniki głosowania przez wywieszenie pierwszego egzemplarza protokołu w lokalu komisji, w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych po zamknięciu lokalu.
 2. Drugi egzemplarz protokołu wraz z protokołami sporządzonymi po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu referendum i przed rozpoczęciem głosowania w drugim dniu referendum, ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag, komisja umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:

  Referendum ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 8 czerwca 2003 r.
  Obwód głosowania nr .........
  Adres siedziby Obwodowej Komisji ds. Referendum
  ......................................................................................

  Kopertę z protokołem oraz trzeci egzemplarz protokołu przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie konsulowi.

 3. Jeżeli niezwłoczne doręczenie protokołów jest niemożliwe, komisja przekazuje konsulowi protokół głosowania wraz z załącznikami telefaksem. Otrzymany telefaksem protokół konsul opatruje swoją pieczęcią i podpisuje.
 4. W razie braku możliwości przekazania protokołów konsulowi komisja przekazuje telefonicznie treść protokołu, ewentualnych uwag mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnień komisji dołączonych do protokołu. Przekazane dane z protokołu konsul zapisuje na formularzu protokołu głosowania w obwodzie; w tytule formularza należy wykreślić wyraz protokół i wpisać informacja o wynikach; sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania konsul opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Przekazane uwagi mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnienia komisji dołączone do protokołu konsul zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach konsul odnotowuje imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.
 5. Konsul przekazuje niezwłocznie otrzymane z obszaru swojej właściwości protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach Ministrowi Spraw Zagranicznych. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu konsul podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania. Do przekazywania danych przez konsula Ministrowi Spraw Zagranicznych stosuje się odpowiednio pkt 3-4.
 6. Minister Spraw Zagranicznych przekazuje niezwłocznie protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie. Do przekazywania danych przez Ministra Spraw Zagranicznych Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie stosuje się odpowiednio pkt 3-4.
 7. W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie konsul informuje Ministra Spraw Zagranicznych o przyczynach nieuzyskania danych. Otrzymane informacje Minister Spraw Zagranicznych przekazuje Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.
 8. Przewodniczący obwodowej komisji do spraw referendum przekazuje właściwemu konsulowi:

      -    kopertę z protokołem głosowania w obwodzie (jeśli nie został on przekazany wcześniej), 
      -    trzeci egzemplarz protokołu, spis osób uprawnionych do udziału w referendum wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć komisji.

 9. Otrzymaną kopertę z protokołem konsul przekazuje najbliższą pocztą dyplomatyczną Ministrowi Spraw Zagranicznych, który przekazuje je za pokwitowaniem Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.
 10. Trzecie egzemplarze protokołów wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji konsul przechowuje jako depozyt.
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:25-02-2016 14:34
  Wprowadził:Bartosz Goździk