Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego (Monitor Polski Nr 20, poz. 303)

Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 17 kwietnia 2003 r.
w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin obwodowych komisji do spraw referendum, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz

 

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r.

Regulamin obwodowych komisji do spraw referendum

§ 1.

Obwodowa komisja do spraw referendum, zwana dalej "komisją", wykonuje swoje ustawowe zadania stosując się do wytycznych i innych uchwał oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej. W razie wątpliwości komisja może zwracać się o dodatkowe wyjaśnienia do właściwego komisarza wyborczego.

§ 2.

 1. Pracami komisji kieruje, zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy im przewodniczący komisji.
 2. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji.

§ 3.

 1. Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, które organizuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), konsul bądź kapitan statku.
 2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:

  1)     wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie,
  2)     omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki poszczególnych osób wchodzących w jej skład,
  3)     ustala zadania do dnia głosowania, w tym związane z przygotowaniem lokalu komisji, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania, formularzy protokołów, spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.

 3. Komisja zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.

§ 4.

 1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 2. Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę uchwał odrębnych bądź wpisanych do protokołu.
 3. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia, z zastrzeżeniem § 7.

§ 5.

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 6.

 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:

  1)     porządek obrad,
  2)     imiona i nazwiska uczestników,
  3)     podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.

 2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
 3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 7.

 1. Protokół głosowania w obwodzie podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy jego sporządzaniu.
 2. Uchwały komisji lub zarządzenia jej przewodniczącego, dotyczące przebiegu głosowania bądź ustalenia jego wyników, wpisuje się w rubryce "uwagi" protokołu głosowania.
 3. Uchwały, protokoły głosowania i inne dokumenty komisji oraz wydawane karty do głosowania, a także pakiety z kartami do głosowania i elementy służące do zabezpieczenia urny oraz pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty wyborcze, opatrywane są pieczęcią komisji.

§ 8.

Komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumentację członkom Państwowej Komisji Wyborczej, osobom przez nią upoważnionym, właściwemu komisarzowi wyborczemu oraz osobom przez niego upoważnionym.

§ 9.

 1. Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego wyników.
 2. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu głosowania, członek komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji.

§ 10.

Komisja współdziała w wykonywaniu swoich zadań odpowiednio z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), konsulem, kapitanem statku, w szczególności w zakresie:

1)     przygotowania i wyposażenia lokalu komisji,
2)     odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania, formularzy protokołów, spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów,
3)     przygotowania w lokalu komisji miejsca łatwo dostępnego dla zainteresowanych, przeznaczonego na wywieszenie protokołu głosowania w obwodzie,
4)     przekazania protokołów głosowania w obwodzie właściwemu komisarzowi wyborczemu,
5)     zapewnienia środków łączności i transportu oraz pomocy niezbędnej do pracy komisji,
6)     zapewnienia ochrony lokalu komisji, w szczególności w czasie przerwy w głosowaniu, jeżeli głosowanie w referendum przeprowadza się w ciągu dwóch dni.

§ 11.

Przewodniczący wydaje członkom komisji dokumenty potwierdzające członkostwo i pełnione w komisji funkcje.

§ 12.

W wypadku konieczności dokonania zmiany w składzie komisji, jej przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), konsula bądź kapitana statku.

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:25-02-2016 14:33
  Wprowadził:Bartosz Goździk