Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (Monitor Polski Nr 20, poz. 301)

Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 17 kwietnia 2003 r.
w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin Państwowej Komisji Wyborczej, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M. P. Nr 25, poz. 427).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz

 

Załącznik

Regulamin Państwowej Komisji Wyborczej

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin określa zasady organizacji pracy Państwowej Komisji Wyborczej, zwanej dalej "Komisją", oraz sposób wykonywania jej ustawowych zadań.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) referendum należy przez to rozumieć referendum wskazane w art. 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym
2)organach wyborczych niższego stopnia, należy przez to rozumieć:

a) okręgowe komisje wyborcze, powołane w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
b) okręgowe komisje wyborcze, powołane w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
c) komisarzy wyborczych, powołanych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw;

3) spisach wyborców należy przez to rozumieć także spisy osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym lub w referendum lokalnym.

§ 2.

Komisja rozpatruje i rozstrzyga kolegialnie sprawy należące do jej właściwości.

§ 3.

Komisja uchwala akty prawne w zakresie określonym w ustawach, ogłasza je w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i podaje do publicznej wiadomości.

Rozdział 2
Organizacja pracy Komisji

§ 4.

 1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który w szczególności:

  1) reprezentuje Komisję na zewnątrz,
  2) zwołuje posiedzenia Komisji i im przewodniczy,
  3) podpisuje w imieniu Komisji uchwały, wnioski oraz wyjaśnienia Komisji, zaświadczenia o wyborze posłów i senatorów, akty powołania komisarzy wyborczych, a także inne pisma wychodzące na zewnątrz, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w §13,
  4) nadzoruje wykonanie uchwał i wniosków Komisji,
  5) zleca wykonanie określonych zadań Krajowemu Biuru Wyborczemu i nadzoruje ich wykonanie,
  6) wykonuje czynności zlecone przez Komisję.
 2. W razie nieobecności przewodniczącego Komisji jego funkcje pełni jeden z zastępców przewodniczącego.

§ 5.

Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności wynikające z jej zadań zastępcom przewodniczącego, członkom Komisji i sekretarzowi Komisji lub zespołom powoływanym w tym celu ze swego składu.

§ 6.

Do zadań sekretarza Komisji należy w szczególności:

1) przedstawianie Komisji projektów uchwał, wniosków i wyjaśnień oraz innych materiałów przygotowywanych przez Krajowe Biuro Wyborcze,
2) przedkładanie Komisji w celu rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięć właściwych organów wyborczych niższego stopnia oraz skarg na ich działalność,
3) kierowanie inspekcją Komisji,
4) dokonywanie wstępnych uzgodnień z naczelnymi organami administracji rządowej w sprawie wydawania - w zakresie ich właściwości  niezbędnych aktów prawnych w sprawach dotyczących wyborów i referendum ogólnokrajowego oraz referendów lokalnych,
5) występowanie do wojewodów i organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach organizacyjnych dotyczących wyborów i referendów,
6) organizowanie na zlecenie Komisji narad z organami wyborczymi niższego stopnia.

Rozdział 3
Posiedzenia Komisji

§ 7.

Komisja odbywa posiedzenia w wyznaczonym dniu tygodnia. Doręczenie zawiadomień o posiedzeniu, wraz z porządkiem obrad i materiałami na posiedzenie, zapewnia sekretarz Komisji w terminie umożliwiającym przygotowanie do udziału w obradach, chyba że posiedzenie zostało zwołane w szczególnym trybie.

§ 8.

 1. Członkowie Komisji mają obowiązek uczestniczenia w jej posiedzeniach i innych pracach.
 2. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji, jej członek jest obowiązany powiadomić o tym, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczącego lub sekretarza Komisji.

§ 9.

 1. W posiedzeniach Komisji stale uczestniczą sekretarz Komisji i wyznaczeni przez niego pracownicy Krajowego Biura Wyborczego.
 2. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć inne osoby, zaproszone przez przewodniczącego Komisji.
 3. Na wniosek członka Komisji posiedzenie lub jego część odbywa się wyłącznie z udziałem członków Komisji.

§ 10.

 1. Komisja obraduje w obecności co najmniej 5 członków, w tym przewodniczącego Komisji lub jednego z jego zastępców.
 2. Uchwały i inne rozstrzygnięcia Komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 11.

 1. Wybory przewodniczącego Komisji oraz oddzielnie jego zastępców odbywają się w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowania.
 2. Na wniosek członka Komisji przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 12.

 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:

  1) porządek obrad,
  2) imiona i nazwiska uczestników,
  3) zwięzłą treść wystąpień,
  4) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia, ze wskazaniem osób, które głosowały przeciw przyjętemu rozstrzygnięciu lub wstrzymały się od głosu.
 2. Do protokołu załącza się podjęte uchwały oraz wnioski i wyjaśnienia.
 3. Uchwały, wnioski i wyjaśnienia Komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia z zastrzeżeniem § 13.
 4. Protokół sporządza pracownik Krajowego Biura Wyborczego wyznaczony przez Sekretarza Komisji.
 5. Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz Komisji.

§ 13.

Wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji i obecne na posiedzeniu podpisują następujące dokumenty:

1) w wyborach Prezydenta:

a) uchwały w sprawie rejestracji lub odmowy rejestracji komitetów wyborczych kandydatów,
b) protokoły rejestracji kandydatów, uchwały o odmowie rejestracji kandydatów, listę kandydatów i uchwałę o skreśleniu kandydata z listy kandydatów,
c) protokół głosowania, uchwałę o wyniku wyborów oraz obwieszczenie o wynikach głosowania i wyborów,
d) sprawozdanie z wyborów,
e) uchwały w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych;

2) w wyborach do Sejmu i do Senatu:

a) uchwały w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia:

zawiadomienia komitetu wyborczego partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów,
zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego,
zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,

b) uchwały o przyznaniu jednolitych numerów dla list okręgowych tego samego komitetu wyborczego,
c) uchwały, o których mowa w art. 147 ust. 3 ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
d) ustalenia zbiorczych wyników głosowania na listy okręgowe w skali kraju,
e) obwieszczenia o wynikach wyborów,
f) sprawozdania z wyborów,
g) uchwały w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych;

3) w referendum:

a) protokół i obwieszczenie o wyniku referendum,
b) uchwały, o których mowa w art. 36 ust. 1, 3 i 5 ustawy o referendum ogólnokrajowym,
c) sprawozdanie z przebiegu referendum;

4) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

a) uchwały w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego,
b) uchwały o przyznaniu jednolitych numerów dla list komitetów wyborczych,
c) uchwały w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego,
d) obwieszczenie o zbiorczych wynikach wyborów na obszarze kraju;

5) uchwały w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, przez partię polityczną i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego;

6) uchwały w sprawie przyjęcia lub odrzucenia informacji finansowej partii politycznej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach.

§ 14.

Dokumenty, o których mowa w §13, zaświadczenia o wyborze posłów i senatorów, akty powołania komisarzy wyborczych oraz stosownie do decyzji przewodniczącego Komisji inne wydawane przez nią dokumenty opatrywane są pieczęcią Komisji.

Rozdział 4
Nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego

§ 15.

 1. Komisja, sprawując nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego:

  1) wydaje wytyczne i wyjaśnienia oraz informacje o przepisach prawa,
  2) uchyla uchwały i inne postanowienia organów wyborczych niższego stopnia podjęte z naruszeniem prawa lub niezgodne z jej wytycznymi i przekazuje sprawy do ponownego rozpoznania, bądź podejmuje inne rozstrzygnięcie w sprawie,
  3) rozpatruje skargi na działalność organów wyborczych niższego stopnia,
  4) przeprowadza inspekcję działalności organów jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania zlecone związane z przeprowadzaniem wyborów i referendów.
 2. Komisja może żądać od organów wyborczych niższego stopnia okresowych informacji o wykonaniu ich zadań.
 3. Komisja analizuje problemy związane ze stosowaniem prawa wyborczego oraz przedstawia właściwym organom odpowiednie wnioski.

§ 16.

 1. W wykonywaniu zadań, o których mowa w §15 ust. 1 pkt 3 i 4, Komisja może zlecać przeprowadzenie kontroli przez pracowników Krajowego Biura Wyborczego, a także innych osób zaproponowanych przez sekretarza Komisji, tworząc inspekcję Komisji, zwaną dalej "inspekcją".
 2. O utworzeniu inspekcji Komisja rozstrzyga niezwłocznie po zarządzeniu wyborów lub referendum.
 3. Komisja może zlecać wykonanie określonych zadań i prac organom wyborczym niższego stopnia.

§ 17.

 1. Osoby dokonujące inspekcji działają w zakresie zleconym przez Komisję, legitymując się upoważnieniem podpisanym przez przewodniczącego Komisji oraz opatrzonym jej pieczęcią.
 2. Osoby wchodzące w skład inspekcji są uprawnione do wglądu w dokumentację organów wyborczych niższego stopnia i komisji obwodowych, a także w dokumentację związaną z wyborami i referendum, znajdującą się w organach administracji rządowej i samorządowej oraz w podległych im jednostkach. Osoby te mogą być obecne na posiedzeniach organów wyborczych, z wyjątkiem posiedzeń związanych z obliczaniem wyników głosowania i ustalenia wyników wyborów, a także są upoważnione do udzielania tym organom bieżących wyjaśnień.
 3. Sprawozdania z działalności inspekcyjnej przedstawiane są niezwłocznie Komisji.
 4. Komisja może przyznawać na wniosek Kierownika Krajowego Biura Wyborczego nagrody pieniężne osobom wchodzącym w skład inspekcji oraz innym osobom za szczególnie duży wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów lub referendum.

Rozdział 5
Nadzór nad prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców

§ 18.

 1. Komisja sprawuje nadzór nad prowadzeniem i aktualizowaniem stałych rejestrów wyborców w gminach oraz sporządzaniem spisów wyborców.
 2. Nadzór wykonywany jest poprzez:

  1) okresowe gromadzenie i analizowanie danych o liczbie mieszkańców gmin oraz o liczbie wyborców wpisanych do rejestrów wyborców w gminach,
  2) okresowe kontrole prawidłowości prowadzenia i aktualizowania rejestrów wyborców,
  3) kontrole prawidłowości sporządzania spisów wyborców,
  4) kontrole dokonywane w związku ze skargami oraz informacjami o nieprawidłowościach w prowadzeniu rejestru wyborców oraz sporządzaniu spisów wyborców.
 3. Czynności kontrolne wynikające z nadzoru Komisja wykonuje przy pomocy Krajowego Biura Wyborczego, które:

  1) kontroluje prawidłowość prowadzenia rejestru wyborców i jego aktualizacji oraz sporządzania spisów wyborców i przekazuje w tym zakresie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wyjaśnienia oraz wnioski dotyczące stwierdzonych uchybień,
  2) może żądać informacji o stanie aktualizacji rejestru wyborców,
  3) bada zgodność danych rejestru wyborców i spisów wyborców z danymi ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego w gminie,
  4) może żądać odpowiednich wydruków kontrolnych dotyczących osób objętych ewidencją ludności oraz wpisanych do rejestru wyborców,
  5) może żądać informacji o liczbie wyborców wpisanych do rejestru wyborców,
  6) może występować z urzędu do wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o wykreślenie z rejestru wyborców bądź spisu wyborców osób, które z naruszeniem prawa zostały wpisane do rejestru wyborców bądź spisu wyborców, a także o sprostowanie niewłaściwych danych wyborcy wpisanego do rejestru wyborców bądź spisu wyborców,
  7) przekazuje wojewodom oceny i uwagi dotyczące stanu ewidencji ludności w związku z prowadzeniem rejestru wyborców w gminach.
 4. Kontrole, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3 wykonują pracownicy Krajowego Biura Wyborczego na podstawie pisemnych upoważnień udzielonych przez Kierownika Krajowego Biura Wyborczego lub przez dyrektora właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
 5. Krajowe Biuro Wyborcze:

  1) gromadzi i analizuje kwartalne informacje o liczbie mieszkańców gmin oraz o liczbie wyborców wpisanych do rejestrów wyborców w gminach na podstawie poszczególnych przepisów prawa wyborczego i przedkłada Komisji kwartalną informację o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców w gminach,
  2) niezwłocznie po upływie terminu sporządzenia spisów wyborców gromadzi informacje o liczbie mieszkańców gmin oraz o liczbie wyborców wpisanych do spisów wyborców według stanu na dzień ich sporządzenia i przedkłada Komisji informację o liczbie wyborców wpisanych do spisów wyborców w poszczególnych gminach,
  3) gromadzi zaktualizowane informacje, o których mowa w pkt 2 według stanu na 3 dni przed dniem głosowania, podając dodatkowo: liczby wyborców wpisanych na własny wniosek do spisu wyborców, liczby wyborców skreślonych ze spisu wyborców oraz liczby zaświadczeń o prawie do głosowania wydanych wyborcom, jeżeli w wyborach przewidziane jest ich wydawanie,
  4) podaje do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w pkt 1 i 2 po ich przyjęciu przez Komisję.
 6. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego przedkłada Komisji w terminach przez nią ustalonych ocenę stanu prawidłowości prowadzenia rejestrów wyborców oraz sporządzania spisów wyborców.
 7. Dla wykonania czynności wynikających z nadzoru Komisji osoby upoważnione przez Kierownika Krajowego Biura Wyborczego i dyrektorów delegatur Krajowego Biura Wyborczego mają prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej prowadzenia rejestru wyborców oraz sporządzania spisów wyborców.

Rozdział 6
Postanowienia szczególne i końcowe

§ 19.

 1. Przewodniczący Komisji powiadamia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zaistnieniu przypadków uzasadniających konieczność dokonania zmian w składzie Komisji.
 2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, dotyczą osób pełniących funkcje przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy, Komisja po uzupełnieniu swojego składu dokonuje niezwłocznie wyboru nowego przewodniczącego lub zastępcy. Przepisy §11 stosuje się odpowiednio.
 3. Informację o zmianach na stanowisku przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy podaje się do publicznej wiadomości.

§ 20.

Przewodniczący wydaje członkom Komisji legitymacje potwierdzające członkostwo i pełnione w Komisji funkcje, a także legitymacje komisarzom wyborczym.

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:25-02-2016 14:35
  Wprowadził:Bartosz Goździk