Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2001 r. w sprawie sposobu sporządzania i trybu przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senat

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 września 2001 r.

w sprawie sposobu sporządzania i trybu przekazania kart do głosowania
dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.

Na podstawie art. 159 i art. 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Armatorzy, niezwłocznie po ustaleniu liczby wyborców, zapewniają dostarczenie do obwodów głosowania na polskich statkach morskich kart do głosowania, wydrukowanych i przekazanych przez okręgową komisję wyborczą właściwą dla siedziby armatora.

§ 2.

Jeżeli do 7 dnia przed dniem wyborów armator nie dostarczy kart do głosowania, sporządza je kapitan statku w brzmieniu przekazanym przez komisję, o której mowa w § 1. W takim przypadku na karcie, w miejsce pieczęci okręgowej komisji wyborczej, umieszcza się odcisk pieczęci kapitana statku.

§ 3.

Kapitan statku przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporządzone przez siebie karty do głosowania.

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 29 poz. 495) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2001 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk