Wykaz upoważnień dla właściwych ministrów i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do wydania aktów wykonawczych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. Nr 46 z dnia 16 maja 2001 r., poz
Wykaz upoważnień dla właściwych ministrów i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do wydania aktów wykonawczych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz.U. z dnia 16 maja 2001 r. Nr 46, poz. 499)
Minister Sprawiedliwości
  
Art. 14 ust. 3

Po porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą, określi w drodze rozporządzenia, tryb i terminy zawiadamiania o osobach pozbawionych prawa wybierania oraz o wygaśnięciu przyczyny pozbawienia prawa wybierania, a także wzory zawiadomień w tych sprawach, tak aby zapewnić bieżącą aktualizację w rejestrze wyborców danych o osobach pozbawionych prawa wybierania i posiadających prawo wybierania.

Minister właściwy do spraw administracji publicznej

 

Art. 16

Na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru wyborców, ustalając wzór rejestru, metody jego aktualizacji i sposób udostępniania, wzór wniosku o udostępnienie rejestru oraz wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru oraz wzór zawiadomienia o wpisaniu do rejestru wyborców, a także sposób przekazywania przez urzędy gmin właściwym organom wyborczym okresowych informacji o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców. 

Art. 24

Na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzenia i udostępniania spisu wyborców, ustalając wzór spisu, metody jego aktualizacji, wzór wniosku o udostępnienie spisu, wzory wykazów osób przebywających w szpitalach, zakładach opieki społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w których utworzono obwody głosowania, wzór zawiadomienia o dopisaniu lub wpisaniu wyborcy do spisu w innym obwodzie głosowania, wzór oraz sposób wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania. 

Art. 35 ust. 6

Po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady, na których przysługują diety, zryczałtowane diety, o których mowa w ust. 1, oraz zwrot kosztów podróży i noclegów, a także tryb udzielania dni wolnych od pracy, o których mowa w ust. 3 (dotyczy realizacji uprawnień przysługujących członkom komisji wyborczych). 

Art. 48 ust. 11

Na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, wzór zgłoszenia oraz szczegółowe zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych, w tym tryb przeprowadzania losowania. 

Art. 53 ust. 2

Po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw polityki społecznej oraz Państwową Komisją Wyborczą, określi w drodze rozporządzenia:

  1. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać lokal obwodowej komisji wyborczej, tak aby został dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;
  2. Liczbę lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, uwzględniając proporcje między ogólną liczbą mieszkańców danej gminy, a liczbą osób niepełnosprawnych zamieszkujących tę gminę, z tym, że w każdej gminie powinien być co najmniej jeden lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Art. 56 ust. 2

Po porozumieniu z Kierownikiem Krajowego Biura Wyborczego, określi, w drodze rozporządzenia, zasady współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie, o którym mowa w ust. 1 (dotyczy realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz referendów). 

Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych

 

Art. 21 ust. 4

Po porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą, określa sposób realizacji obowiązków dowódców, o których mowa w ust. 3, uwzględniając konieczność zapewnienia wyborcom, o których mowa w ust. 1 i 2, możliwości wykonywania funkcji członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania (dotyczy umożliwienia żołnierzom i policjantom z jednostek skoszarowanych złożenia wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscu odbywania służby oraz wykonywania funkcji wyborczych, o których mowa w delegacji). 

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

 

Art. 25 ust. 4

Po porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą, określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców, o którym mowa w ust. 1, a także sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju i sposób wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania (dotyczy spisów wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich). 

Art. 31 ust. 6

Obwody głosowania o których mowa w ust. 4, tworzy w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą, na wniosek armatora zgłoszony najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów (dotyczy obwodów głosowania tworzonych na polskich statkach morskich). 

Art. 49 ust. 2

Oraz minister właściwy do spraw zagranicznych, każdy w zakresie swojego działania, na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i termin powoływania komisji, o których mowa w ust. 1 (dotyczy powoływania obwodowych komisji wyborczych dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich). 

Minister właściwy do spraw zagranicznych

 

Art. 26 ust. 4

Po porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą, określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców, o którym mowa w ust. 1, a także sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju i sposób wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania (dotyczy spisów wyborców sporządzanych dla obwodów głosowania utworzonych za granicą). 

Obwody głosowania, o których mowa w ust. 1, tworzy, w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zagranicznych, po porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą, wyznaczając siedziby obwodowych komisji wyborczych (dotyczy obwodów głosowania tworzonych za granicą). 

Art. 49 ust. 2

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw zagranicznych, każdy w zakresie swojego działania, na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb i termin powoływania komisji, o których mowa w ust. 1 (dotyczy powoływania obwodowych komisji wyborczych dla obwodów głosowania utworzonych za granicą). 

Minister właściwy do spraw łączności

 

Art. 41 ust. 2

Na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, zasady i warunki wykorzystywania dla celów wyborczych urządzeń i systemów telekomunikacyjnych, a także sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

 

Art. 94 ust. 2

Po porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą i zarządami Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 (dotyczy zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej możliwości nieodpłatnego przedstawienia informacji i wyjaśnień związanych z wyborami i prawem wyborczym). 

Art. 182 ust. 3

Po porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą, określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakres rejestracji oraz sposób przygotowania i emisji tych audycji, a także sposób upowszechniania informacji o terminach audycji wyborczych. 

Ust. 4

Po zasięgnięciu opinii zarządów spółek, o których mowa w art. 181 ust. 1 oraz właściwej rady programowej, określi, w drodze rozporządzenia:

  1. Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji wyborczych w każdym z programów ogólnokrajowych i regionalnych,
  2. Ramowy podział czasu, o którym mowa w art. 181 ust. 2, w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej.

 

Art. 216 ust. 5

Po porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą, określi, w drodze rozporządzenia, zasady i sposób łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych

 

Art. 120 ust. 4

Po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania wyborczego oraz szczegółowy zakres zawartych w nim informacji, a także wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy dołączyć do sprawozdania, tak aby umożliwiały weryfikację podanych w sprawozdaniu informacji (dotyczy rozliczenia dochodów i wydatków komitetów wyborczych na kampanię wyborczą). 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

Art. 235

Na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, złożony po porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu i do Senatu.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:03
    Wprowadził:Bartosz Goździk