Wyjaśnienia z dnia 05.09.2001

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 5 września 2001 r.
o ustawowych warunkach udziału wyborców przebywających za granicą
w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina i wyjaśnia, że:

 1. zgodnie z art. 26 ust. 1 i art. 67 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej wyborcy przebywający za granicą w dniu wyborów będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli:
  • posiadają ważny polski paszport, oraz
  • wpisani zostaną, na swój wniosek, do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy konsula.
   Wniosek o wpisanie do spisu wyborców można wnieść do konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów (art. 26 ust. 2 Ordynacji wyborczej);
 2. w dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia głosowania w obwodach za granicą mogą dopisać do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy przedłożą komisji zaświadczenie o prawie do głosowania (art. 67 ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej).
  Zaświadczenie o prawie do głosowania, upoważniające do udziału w głosowaniu w dowolnym, wybranym przez wyborcę lokalu wyborczym, wyborca wpisany do spisu wyborców, o którym mowa w pkt. 1 niniejszych wyjaśnień, może otrzymać, na swoje żądanie, od konsula, który spis ten sporządził (art. 26 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 1 Ordynacji wyborczej).
  Wyborca stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale który w dniu wyborów będzie przebywał za granicą, zaświadczenie o prawie do głosowania może otrzymać, na swoje żądanie, od właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu gminy (art. 23 Ordynacji wyborczej).

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie informuje, w związku z sygnałami zawartymi w publikacjach prasowych oraz kierowanymi do Komisji wystąpieniami, że przedstawione wyżej warunki udziału wyborców przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu są warunkami ustanowionymi przepisami ustawy, a zatem Państwowa Komisja Wyborcza nie jest uprawniona do ich zmiany, ani też do wyrażania zgody na odstąpienie od ich stosowania.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 9:18
  Wprowadził:Bartosz Goździk