Wyjaśnienie z dnia 04.09.2001
 1. Zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84, poz. 921) uzupełnienie składu obwodowej komisji wyborczej następuje tylko wówczas, gdy skład komisji zmniejszy się poniżej 7 osób. W takiej sytuacji zarząd gminy uzupełnia skład do 7 osób w sposób określony w ust. 3 i 4 powołanego § 11.
  Tak więc np. wygaśnięcie jednego lub dwóch mandatów członków obwodowej komisji wyborczej (zgłoszonych przez komitety wyborcze), w komisji powołanej w 10-osobowym składzie, nie stanowi podstawy do uzupełnienia składu tej komisji. Dopiero wygaśnięcie mandatu powodujące zmniejszenie składu poniżej 7 członków stanowi podstawę uzupełnienia składu. Jeśli kolejno wygasały mandaty kilku członków obwodowej komisji wyborczej to obowiązek uzupełnienia składu powstał po wygaśnięciu mandatu powodującego, że komisja przestała liczyć 7 osób.
  W takiej sytuacji zgodnie z § 11 ust. 3 powołanego rozporządzenia należy wyznaczyć termin na zgłoszenie nowego kandydata pełnomocnikowi komitetu wyborczego, zgłaszającemu kandydata, którego wygaśnięcie mandatu spowodowało konieczność uzupełnienia składu komisji.
  Jeśli równocześnie wygasły dwa lub więcej mandatów w obwodowej komisji wyborczej i powstała konieczność uzupełnienia jej składu, należy wyznaczyć termin zgłoszenia nowych kandydatów tym pełnomocnikom zgłaszającym kandydatów, których mandaty równocześnie wygasły. Jeśli powołanie zgłoszonych kandydatów spowodowałoby, że komisja liczyłaby więcej niż 7 członków, należy spośród zgłoszonych kandydatów wylosować tyle osób, by po ich powołaniu obwodowa komisja wyborcza liczyła 7 członków.
 2. Zarządy gmin wykonując obowiązek podania do wiadomości publicznej składów obwodowych komisji wyborczych (art. 48 ust. 8 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) obowiązane są podać obok numeru i siedziby obwodowej komisji następujące dane personalne członków komisji: imię (imiona), nazwisko, miejsce zamieszkania (ograniczone do wskazania nazwy miejscowości). Nie jest podawany nr PESEL i adres zamieszkania.
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 9:19
  Wprowadził:Bartosz Goździk