Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2001 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 3 września 2001 r.

      W związku z sygnałami zawartymi w publikacjach prasowych, iż osoby kandydujące w wyborach do Sejmu i Senatu nie respektują przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o prowadzeniu kampanii wyborczej i odpowiadając na pytania kierowane w tej kwestii do organów wyborczych, Państwowa Komisja Wyborcza raz jeszcze przypomina i wyjaśnia, że zgodnie z art. 85 i 95 Ordynacji, obowiązuje zasada wyłączności prowadzenia kampanii wyborczej na rzecz kandydatów na posłów lub senatorów przez komitety wyborcze, które zgłosiły tych kandydatów. Oznacza to, że od momentu przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu określonego komitetu wyborczego obowiązują ten komitet i osoby, które zamierzają kandydować z listy tego komitetu, wszelkie reguły postępowania przewidziane w Ordynacji wyborczej, a zatem także i te, które dotyczą zasad, form, czasu i miejsca agitacji wyborczej, a zwłaszcza pozyskiwania i wydatkowania środków na agitację wyborczą.

      Z powyższych wskazań wynika, że po przyjęciu przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wydatki poniesione na agitację wyborczą dotyczącą osoby, która została następnie zgłoszona do zarejestrowania jako kandydat na posła lub na senatora, są wydatkami objętymi przepisami Ordynacji wyborczej o finansowaniu kampanii wyborczej i podlegają rozliczeniu w sprawozdaniu wyborczym komitetu wyborczego, który zgłosił tego kandydata. Zasada ta dotyczy również sytuacji, w której rozpowszechnianie plakatów lub innych materiałów służących agitacji wyborczej rozpoczęto co prawda przed przyjęciem zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, ale kontynuowano je już po zarejestrowaniu danego komitetu. W takim przypadku wydatki związane z wykonaniem i ekspozycją lub inną formą rozpowszechnienia plakatów (innych materiałów o treściach agitacyjnych) podlegają uwzględnieniu w kosztach kampanii wyborczej danego komitetu wyborczego. Pełnomocnicy wyborczy i pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych powinni zatem mieć na uwadze to, że zgłoszenie określonej osoby jako kandydata na posła lub na senatora wywiera ten skutek, iż komitet ponosi konsekwencje działań agitacyjnych podejmowanych na rzecz osoby, którą obdarzył takim stopniem zaufania, że kandyduje ona z jego listy do Sejmu lub Senatu.

      Należy też przypomnieć, iż nie jest decydująca data zlecenia druku plakatów, ulotek lub innych materiałów o charakterze agitacyjnym, ani nawet data opłacenia takiej usługi. Istotne jest to, czy materiały te były wykorzystywane w okresie kampanii wyborczej, gdyż - zgodnie z zasygnalizowaną już wyżej zasadą wyłączności - agitację wyborczą prowadzi się na zasadach, w formach, w czasie i miejscach określonych ustawą.

      Państwowa Komisja Wyborcza wskazuje, że agitację wyborczą stanowi działalność mająca na celu jednanie zwolenników dla określonej osoby jako kandydata na posła lub senatora. Formy takiej promocji wizerunku lub zalet charakteru kandydata na parlamentarzystę mogą być różne. Będą one, w miarę potrzeby, w każdym konkretnym przypadku oceniane przez Państwową Komisję Wyborczą - z uwzględnieniem całokształtu materiału dowodowego, którym dysponować będzie Państwowa Komisja Wyborcza - również pod tym kątem, czy np. pod pozorem promocji organizacji, której członkiem jest dana osoba albo pod pozorem promocji własnego wizerunku jako osoby prowadzącej określoną działalność zawodową lub publiczną, kandydat ten nie prowadził agitacji wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza będzie dokonywać tych ocen wówczas, gdy zgodnie z przepisami prawa przystąpi do zajęcia stanowiska co do rzetelności rozliczenia wydatków poniesionych przez poszczególne komitety w kampanii wyborczej, t.j. badając w trybie art. 120 i nast. Ordynacji wyborczej sprawozdania finansowe składane przez pełnomocników finansowych komitetów wyborczych.

      Państwowa Komisja Wyborcza, stojąc na straży przepisów prawa wyborczego, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczej odrzuci - zgodnie z art. 122 Ordynacji - sprawozdania wyborcze wszystkich tych komitetów, które nie uwzględnią rzeczywistych wydatków poniesionych przez wszystkie osoby kandydujące z list określonego komitetu. Przestrzeganie przepisów prawa jest bowiem obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej, a szczególny szacunek dla prawa winni wykazywać kandydaci na posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej.


Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:44
    Wprowadził:Bartosz Goździk