Wyjaśnienie z dnia 28.08.2001

Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) korzyści majątkowe przekazane albo przyjęte przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów m.in. art. 113 podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

Tak więc, jeżeli nastąpiła wpłata na rzecz i rachunek bankowy komitetu wyborczego naruszająca dyspozycję art. 113 Ordynacji, mimo wprowadzenia stosownego zastrzeżenia do umowy rachunku bankowego o nieprzyjmowaniu takich wpłat, to stanowi ona korzyść majątkową, która podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Dotyczy to zarówno korzyści majątkowej przekazanej komitetowi wyborczemu jak i przyjętej przez komitet wyborczy.

Nie ulega wątpliwości, że kwota wpłacona na rachunek bankowy komitetu wyborczego z naruszeniem art. 113 Ordynacji nie powinna pozostawać na tym rachunku. W takiej sytuacji, zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej zasadne byłoby niezwłoczne złożenie takiej kwoty do depozytu sądowego, w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

O zaistnieniu opisanego zdarzenia należy powiadomić Państwową Komisję Wyborczą, gdyż zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy o orzeczenie przepadku korzyści majątkowej występuje do właściwego Sądu Państwowa Komisja Wyborcza.

W przedstawionym sposobie postępowania ewentualny brak możliwości ustalenia personaliów wpłacającego nie ma istotnego znaczenia.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:20
    Wprowadził:Bartosz Goździk