Wyjaśnienie z dnia 28.08.2001

Zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174 ze zmianami) nadanie numeru PESEL danej osobie następuje na wniosek organu gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego albo organu, w którym złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego.

W związku z powyższym, urząd gminy, sporządzając spis wyborców na podstawie prowadzonego rejestru wyborców, obowiązany jest ująć w spisie wszystkie dane dotyczące wyborcy, o których mowa w art. 11 ust. 4 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu RP, w tym także numer ewidencyjny PESEL. Wpisanie zatem numeru PESEL, nadawanego z urzędu jest obowiązkiem gminy.

Również wyborca, przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów, we wniosku składanym do urzędu gminy, w trybie art. 19 Ordynacji o dopisanie go do spisu wyborców, obowiązany jest podać wszystkie dane wymienione w art. 11 ust. 4 Ordynacji wyborczej.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:21
    Wprowadził:Bartosz Goździk