Wyjaśnienia z dnia 2.08.2001

Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP zmiany w podziale na obwody głosowania dokonywane są na zasadach i w trybie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Zgodnie z tą ustawą (art. 31) zmiany w podziale gminy na obwody głosowania dokonuje rada gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Natomiast z art. 32 omawianej ustawy wynika, że wyznaczenie siedzib obwodowych komisji wyborczych należy do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), bowiem zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej nie jest równoznaczne ze zmianą w podziale gminy na obwody głosowania.

Żadna z powołanych wyżej ustaw nie zawiera wymogu, by siedziba obwodowej komisji wyborczej była zlokalizowana w budynku znajdującym się w granicach obwodu i w praktyce zdarzają się przypadki, że lokal obwodowej komisji wyborczej jest usytuowany poza granicami obwodu. Zdarzają się również przypadki, że w jednym budynku znajdują się siedziby dwóch obwodowych komisji wyborczych.

O lokalizacji siedziby obwodowej komisji wyborczej powinny decydować warunki miejscowe, przy czym istotnymi przesłankami są: dogodność lokalizacji dla wyborców i możliwości lokalowe. W sytuacji, gdy dwie obwodowe komisje wyborcze mają siedzibę w jednym budynku należy szczególnie starannie oznakować wejścia do lokali wyborczych i zapewnić dla każdej z komisji odrębne pomieszczenia, po to by ułatwić wyborcom znalezienie właściwej komisji i wykluczyć ewentualne pomyłki.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk