Wyjaśnienia z dnia 31.07.2001
  1. Art. 144 ust. 6 ustawy ustala zasadę, że po zgłoszeniu listy przez pełnomocnika wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną uzupełnienie listy o nazwiska kandydatów lub zmiany kandydatów albo ich kolejności na liście bądĽ też zmiana oznaczenia kandydata, który nie należy do żadnej partii politycznej, nazwą partii lub skrótem nazwy partii popierającej kandydata - jest niedopuszczalne. Możliwość uzupełnienia zarejestrowanej listy o nowego kandydata może nastąpić wyłącznie w sytuacji, o której mowa w art. 153 ust. 2 Ordynacji wyborczej, czyli wówczas jeżeli po skreśleniu z listy zmarłego kandydata na liście pozostałoby mniej kandydatów niż wynosi liczba mandatów w okręgu. Uzupełnienia dokonuje się najpóĽniej w 15 dniu przed dniem wyborów. Po tym terminie, w wyżej wskazanej sytuacji lub jeżeli po skreśleniu kandydata z listy z innych przyczyn (np. wycofania zgody na kandydowania lub utraty praw wyborczych przez kandydata) na liście pozostałoby mniej kandydatów niż wynosi liczba mandatów w okręgu, okręgowa komisja wyborcza unieważnia rejestrację listy. 
    Przepisy Ordynacji wyborczej nie przewidują możliwości wycofania zgłoszonej listy. Unieważnienie rejestracji zgłoszonej listy następuje wówczas, gdy komitet wyborczy, który ją zgłosił, na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy, podejmie decyzję o swoim rozwiązaniu. W takim przypadku istnieje obowiązek powiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej i właściwej okręgowej komisji wyborczej o rozwiązaniu komitetu wyborczego.
  2. Zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy uzupełnienie wykazu podpisów popierających listę okręgową należy do osoby, która dokonała zgłoszenia (pełnomocnika wyborczego lub osoby przez niego upoważnionej) wezwanej do usunięcia braku przez okręgową komisję wyborczą. Techniczne doręczenie brakującej części wykazu podpisów osoba zgłaszająca może powierzyć innej osobie, licząc się jednak z wszelkimi skutkami związanego z tym ryzyka.
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk