Wyjaśnienia z dnia 26.07.2001

Państwowa Komisja Wyborcza, odpowiadając na wątpliwości, czy prowadzona przez posłów działalność społeczna, złożenie wyborcom sprawozdania z działalności w okresie kadencji, rozdawanie wizytówek i długopisów z nadrukiem biura poselskiego opatrzonych informacją umożliwiającą nawiązywanie kontaktów poselskich nie będzie oceniana jako naruszenie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499) informuje, iż kontynuowanie tej praktyki w okresie trwania kampanii wyborczej nie będzie sprzeczne z prawem wyborczym, jeżeli odbywać się będzie z uwzględnieniem przepisów Ordynacji wyborczej o prowadzeniu kampanii wyborczej i jej finansowaniu.

Oznacza to, że czynności związane z działalnością posła wynikającą ze sprawowanego mandatu muszą być, w całym okresie kampanii wyborczej, wolne od agitacji wyborczej na rzecz ugrupowania uczestniczącego w wyborach np. przez zaniechanie umieszczenia logo partii politycznej na materiałach poselskich. Państwowa Komisja Wyborcza wyraża równocześnie pogląd, że w sytuacji, gdy poseł ponownie ubiegać się będzie o mandat, jego działalność wynikająca ze sprawowanego dotychczas mandatu od momentu zgłoszenia go na liście okręgowej jako kandydata na posła musi podlegać daleko idącym ograniczeniom. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 95 ustawy podmiotami uprawnionymi na zasadzie wyłączności do prowadzenia kampanii wyborczej na rzecz kandydatów i list kandydatów są komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze i komitety wyborcze wyborców, które prowadzą kampanię wyborczą na zasadach, w formach i czasie określonych ustawą. Odnoszą się do nich wszystkie zasady i rygory dotyczące finansowania kampanii wyborczej, w tym również zakaz finansowania kampanii wyborczej z innych Ľródeł niż funduszy wyborczych partii politycznych oraz wpłat od osób fizycznych (art. 111). Zakaz ten obejmuje więc między innymi finansowanie kampanii środkami z budżetu państwa, którymi są np. kwoty przeznaczane na działalność biur poselskich.

Nadto trzeba wskazać, że przepisy art. 85 ust. 1, art. 87 i art. 88 ust. 1-3 ustawy ustalają zakaz prowadzenia agitacji wyborczej po zakończeniu kampanii wyborczej, czyli na 24 godziny przed dniem wyborów i w dniu wyborów, aż do zakończenia głosowania. Powołane wyżej przepisy ustalają również zakaz prowadzenia agitacji w okresie trwania kampanii wyborczej na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych, podległych MON, oddziałów obrony cywilnej, skoszarowanych jednostek podległych MSWiA, jak również na terenie szkół podstawowych, gimnazjów wobec uczniów nieposiadających prawa wybierania.

Państwowa Komisja Wyborcza zarazem stwierdza, że nie jest organem właściwym do określania i oceny sposobu prowadzenia w okresie kampanii wyborczej działalności posłów i senatorów wynikającej ze sprawowanego mandatu.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:15
    Wprowadził:Bartosz Goździk