Wyjaśnienia z dnia 24.07.2001

Zgodnie z art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz.U. Nr 46, poz. 499) dotację podmiotową przysługującą partii politycznej wchodzącej w skład koalicji wyborczej dzieli się na rzecz partii wchodzących w skład tej koalicji w proporcjach określonych w umowie zawiązującej koalicję wyborczą. Proporcje określone w tej umowie nie mogą być zmienione.

Ustawowy wymóg określenia proporcji w jakich dotacja zostanie podzielona oznacza, że w umowie tej należy zapisać, w formie procentów lub ułamków, proporcje podziału dotacji między koalicjantów. Kryteria przyjęte dla ustalenia omawianych proporcji są wewnętrzną sprawą koalicji wyborczej.

Tak więc w umowie koalicyjnej nie można ustalić jedynie sposobu podziału dotacji, wskazując np., że będzie ona przysługiwała koalicjantom "proporcjonalnie do wielkości środków finansowych wpłaconych przez sygnatariuszy lub osoby fizyczne ze wskazaniem na sygnatariusza, na konto koalicyjnego komitetu wyborczego". Tego rodzaju zapis oznacza, że partie wchodzące w skład koalicji wyborczej nie określiły w umowie zawiązującej koalicję proporcji podziału dotacji. Powołany wyżej przepis stanowi, że w takiej sytuacji nie przysługuje prawo do dotacji podmiotowej.

Subwencja przysługująca koalicji wyborczej partii politycznych dzielona jest na rzecz partii wchodzących w jej skład w proporcjach określonych w umowie zawiązującej koalicję wyborczą. Proporcje określone w tej umowie nie mogą być zmienione (art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych - Dz.U. Nr 98, poz. 604 ze zmianami).

Jest to identyczne unormowanie jak w Ordynacji wyborczej w odniesieniu do dotacji podmiotowej. W pełni aktualna jest więc argumentacja dotycząca wymaganych zapisów w umowie koalicyjnej. Określenie w umowie koalicyjnej sposobu podziału subwencji w ten sposób, "że dzielona będzie proporcjonalnie do liczby głosów uzyskanych przez kandydatów partii tworzących koalicję" nie spełnia wymogu ustawowego określenia w umowie koalicyjnej proporcji, w jakich subwencja będzie dzielona między koalicjantów.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o partiach politycznych, jeśli partie polityczne wchodzące w skład koalicji wyborczej nie określiły w umowie zawiązującej koalicję wyborczą omawianych proporcji, subwencja nie przysługuje.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:16
    Wprowadził:Bartosz Goździk