Wyjaśnienia z dnia 24.07.2001

Zakaz łączenia mandatu posła z mandatem radnego rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa został określony w art. 177 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786), który przewiduje, że mandat posła wygasa, jeżeli pełni on funkcję radnego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub został wybrany na tę funkcję.

Zgodnie z art. 177 ust. 3 mandat wybranego posła, który w dniu wyborów do Sejmu pełnił funkcję radnego wygasa, jeżeli w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów do Sejmu nie złoży on Marszałkowi Sejmu oświadczenia o złożeniu rezygnacji z mandatu radnego. Oznacza to, że radni mogą kandydować na posłów w wyborach do Sejmu, jednakże w przypadku wyboru, dla zachowania mandatu poselskiego, w ustawowym terminie muszą złożyć rezygnację z mandatu radnego. Analogiczne rozwiązania prawne, dotyczące wygaśnięcia mandatu senatora w przypadku piastowania mandatu radnego zawiera art. 213 ust. 1 pkt 7 lit. a i ust. 3 powołanej Ordynacji wyborczej.

Odpowiednie przepisy dotyczące zakazu łączenia mandatu radnego z mandatem posła lub senatora, które wprowadziła ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 45, poz. 479), które wejdą w życie po zakończeniu kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, a dotyczące mandatu radnego, nie zawieszają stosowania przepisów Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP wskazanych wcześniej.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:17
    Wprowadził:Bartosz Goździk