Informacja z dnia 20.06.2001r. o przyjmowaniu zawiadomień organów partii politycznych - komitetów wyborczych o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów, zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu koalicyjnych komitetów w

Warszawa, dnia 20 czerwca 2001 r.
ZOW-503-21/01

Informacja
o przyjmowaniu zawiadomień organów partii politycznych - komitetów wyborczych
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów,
zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu koalicyjnych
komitetów wyborczych i zawiadomień pełnomocników wyborczych
o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców.

 1. Na podstawie art. 96 ust. 3, art. 97 ust. 7 i art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499) do 50 dnia przed dniem wyborów Państwowa Komisja Wyborcza przyjmie:
  • zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia (listy) kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów od organu partii politycznej, upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 96 ust. 2),
  • zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego od pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego (art. 97 ust. 7),
  • zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców od pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców (art. 98 ust. 4).

   Data, w której upływa termin złożenia zawiadomienia, zostanie wskazana w kalendarzu wyborczym stanowiącym załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Zawiadomienia można składać do Państwowej Komisji Wyborczej w jej siedzibie w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10 od dnia wydania Dziennika Ustaw zawierającego postanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub w inny sposób doręczone Państwowej Komisji Wyborczej (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data nadania przesyłki.
   Państwowa Komisja Wyborcza po sprawdzeniu, że zawiadomienie, o którym mowa w art. 96 ust. 2, lub art. 97 ust. 7, albo w art. 98 ust.4, spełnia warunki określone w ustawie, w terminie 3 dni podejmie na podstawie art. 102 ust. 1 uchwałę o przyjęciu stosownego zawiadomienia komitetu wyborczego i przekaże tę uchwałę niezwłocznie właściwemu pełnomocnikowi wyborczemu.
   Zgodnie z art. 103 przyjęcie przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia komitetu wyborczego oznacza, że komitet wyborczy partii politycznej, koalicyjny komitet wyborczy lub komitet wyborczy wyborców może wykonywać czynności wyborcze.
   Oznacza to, że przed przyjęciem zawiadomienia komitet wyborczy nie może podejmować czynności zmierzających do zgłoszenia listy lub list kandydatów na posłów albo do zgłoszenia kandydatów na senatorów oraz nie może gromadzić ani wydatkować środków finansowych na cele kampanii wyborczej. Odpowiednio, okręgowa komisja wyborcza nie może dokonać rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów przed stwierdzeniem, że zgłoszenie pochodzi od komitetu wyborczego, który uzyskał potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia od Państwowej Komisji Wyborczej.
 2. Zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów oraz o powołaniu pełnomocnika komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego pochodzące od organu partii politycznej upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz, zgodnie z art. 96, zawiera:
  • oznaczenie organu partii politycznej, od którego pochodzi zawiadomienie oraz miejsca i datę jego sporządzenia;
  • informację, że komitet wyborczy zamierza zgłaszać kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów lub tylko kandydatów na posłów, bądź tylko kandydatów na senatorów;
  • nazwę komitetu wyborczego partii zgodną z art. 99 ust. 1 ustawy, czyli złożoną z wyrazów "komitet wyborczy" oraz nazwy partii politycznej lub skrótu nazwy tej partii;
  • skrót nazwy komitetu wyborczego umożliwiający jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu (jeśli komitet postanowił używać skrótu swojej nazwy);
  • adres komitetu wyborczego partii politycznej;
  • wskazanie numeru ewidencyjnego, pod którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych;
  • informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu z podaniem następujących danych:
  • imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 109, do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego;
  • imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego komitetu odpowiedzialnego, zgodnie z art. 109 ust. 1 za gospodarkę finansową komitetu

   Ze względów organizacyjno-porządkowych należy podać na użytek Państwowej Komisji Wyborczej numer telefonów i faksów obu pełnomocników.
   Do zawiadomienia załącza się:
  • uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznej wystawiony w 2001 r.;
  • wyciąg ze statutu partii politycznej pozwalający stwierdzić, który organ partii jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz;
  • oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego;
  • oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 109 ust. 2 i 3.

   Zawiadomienie podpisuje osoba (lub osoby) uprawnione do podpisania dokumentów organu partii upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz.
 3. Zawiadomienie pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego zgodnie z art. 97 ustawy, zawiera:
  • nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego, który sporządził zawiadomienie oraz oznaczenie miejsca i daty sporządzenia zawiadomienia i podpis pełnomocnika pod zawiadomieniem;
  • nazwę utworzonego koalicyjnego komitetu wyborczego zgodną z art. 99 ust. 2 ustawy, czyli złożoną z wyrazów "koalicyjny komitet wyborczy" i nazwy koalicji;
  • skrót nazwy komitetu wyborczego umożliwiający jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu (jeśli komitet postanowił używać skrótu swojej nazwy);
  • adres siedziby koalicyjnego komitetu wyborczego;
  • imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL osoby powołanej przez koalicyjny komitet wyborczy na pełnomocnika wyborczego komitetu uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 109, do występowania na rzecz i w imieniu komitetu;
  • imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL osoby powołanej przez koalicyjny komitet wyborczy na pełnomocnika finansowego komitetu odpowiedzialnego, zgodnie z art. 109 ust. 1, za gospodarkę finansową komitetu.

   Ze względów organizacyjno-porządkowych należy podać na użytek Państwowej Komisji Wyborczej numer telefonów i faksów obu pełnomocników.
   Do zawiadomienia załącza się:
  • umowę o zawiązaniu koalicji wyborczej oraz utworzeniu przez organy partii politycznych tworzących koalicję, upoważnione do reprezentowania tych partii na zewnątrz, koalicyjnego komitetu wyborczego w składzie co najmniej 10 osób ze wskazaniem ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania i numerów ewidencyjnych PESEL. Z treści umowy koalicyjnej powinno wynikać, czy koalicja została utworzona w celu zgłaszania kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów, czy też w celu zgłaszania tylko kandydatów na posłów lub tylko kandydatów na senatorów;
  • uwierzytelnione odpisy z ewidencji partii politycznych dotyczące partii politycznych tworzących koalicję wyborczą wystawione w 2001 r.;
  • wyciągi ze statutów partii politycznych tworzących koalicję wyborczą wskazujące, który organ partii jest upoważniony do reprezentowania partii na zewnątrz;
  • dokument wystawiony przez komitet wyborczy, z którego wynika powołanie wskazanych osób na pełnomocnika wyborczego komitetu i pełnomocnika finansowego komitetu;
  • oświadczenie pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego;
  • oświadczenie pełnomocnika finansowego koalicyjnego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 109 ust. 2 i 3.

   Uwaga!
   Z art. 97 ust. 4 wynika, że umowa o zawiązaniu koalicji wyborczej może być zawarta w okresie od dnia ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów.
 4. Zawiadomienie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, zgodnie z art. 98 ustawy, zawiera:
  • nazwisko i imię pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, miejsce i datę sporządzenia zawiadomienia oraz podpis pełnomocnika wyborczego;
  • nazwę komitetu wyborczego, która zgodnie z art. 99 ust. 3 obok wyrazów "komitet wyborczy wyborców" powinna zawierać określenie odróżniające komitet od innych komitetów, z zastrzeżeniem art. 100 ust. 2 i 3, czyli różniące się wyraźnie od nazw i skrótów nazw zarejestrowanych partii politycznych, organizacji społecznych oraz wcześniej zgłoszonych komitetów wyborczych, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 100 ust. 4;
  • skrót nazwy komitetu wyborczego umożliwiający jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu (jeśli komitet postanowił używać skrótu swojej nazwy);
  • adres siedziby komitetu wyborczego wyborców;
  • imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, powołanego przez komitet ze swego składu, uprawnionego z zastrzeżeniem art. 109, do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego wyborców;
  • imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego wyborców powołanego przez komitet ze swego składu, odpowiadającego za gospodarkę finansową komitetu zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy.

   Do zawiadomienia załącza się:
  • oświadczenie podpisane przez co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców (zawierające wskazanie nazwy komitetu) z podaniem ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL. Z oświadczenie tego lub z innego dokumentu wystawionego przez komitet wyborczy powinno wynikać powołanie wskazanych osób na pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego (art. 98 ust. 1 i 2 oraz ust. 6 pkt 1);
  • wykaz co najmniej 1000 obywateli, mających prawo wybierania, popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców, zawierający imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręczne podpisy obywateli. Z treści nagłówka wykazu obywateli musi jednoznacznie wynikać, że złożone przez nich podpisy oznaczają poparcie dla utworzenia komitetu wyborczego wyborców oznaczonego poprzez nazwę. Prawo do udzielenia poparcia dla utworzenia komitetu wyborczego mają wszyscy wyborcy bez względu na miejsce stałego zamieszkania, a więc nie tylko wyborcy z okręgu, w którym komitet wyborczy zamierza zgłosić listę kandydatów na posłów lub kandydata(ów) na senatorów. Adres zamieszkania obywateli (wyborców) podany w wykazie, pod rygorem odrzucenia podpisu, winien obejmować pełną nazwę miejscowości, ulicę, numer domu, a w budynkach wielorodzinnych także numer lokalu. W miejscowościach, w których nie ma ulic należy podać nazwę miejscowości i numer budynku;
  • oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców stwierdzającego przyjęcie funkcji pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego;
  • oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego wyborców o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 109 ust. 2 i 3;
  • dokument właściwego organu statutowego organizacji mniejszości narodowej potwierdzający utworzenie komitetu wyborczego wyborców przez wyborców będących członkami tej organizacji, jeżeli komitet wyborczy wyborców, w związku z art. 100 ust. 4 przyjął nazwę i skrót nazwy tożsame z nazwą i skrótem nazwy organizacji mniejszości narodowej.

   Ze względów organizacyjno-porządkowych należy podać na użytek Państwowej Komisji Wyborczej numer telefonów i faksów obu pełnomocników.
 5. Z art. 97 ust. 1 i 2 wynika, że partia polityczna może wchodzić w skład tylko jednej koalicji wyborczej, a więc nie może np. być w koalicji wyborczej utworzonej dla zgłoszenia list kandydatów na posłów i jednocześnie w innej koalicji wyborczej utworzonej dla zgłoszenia kandydatów na senatorów.
  Partia polityczna, która wchodzi w skład koalicji wyborczej utworzonej wyłącznie w celu wspólnego zgłaszania kandydatów na senatorów może samodzielnie zgłaszać listy kandydatów na posłów, a jeżeli wchodzi w skład koalicji wyborczej utworzonej wyłącznie w celu wspólnego zgłaszania list kandydatów na posłów może samodzielnie zgłaszać kandydatów na senatorów (art. 139 ust. 3 i art. 194 pkt 1).
 6. Zgodnie z art. 106 ust. 3 komitet wyborczy może ulec rozwiązaniu przed dniem wyborów w trybie przepisów o jego utworzeniu. Przepis ten prowadzi do wniosku, że rozwiązanie koalicyjnego komitetu wyborczego, po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 97 ust. 7, wymaga wspólnego oświadczenie woli wszystkich podmiotów, które utworzyły koalicję wyborczą. Natomiast jednostronne oświadczenie uczestnika koalicji o wystąpieniu z koalicji nie rodzi skutków prawnych.
  Również po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców (art. 98 ust. 4), wystąpienie ze składu komitetu osoby, która uczestniczyła w jego utworzeniu (art. 98 ust. 1) nie może być dokonane w sposób skuteczny. Możliwe jest tylko wspólne oświadczenie o rozwiązaniu komitetu złożone przez osoby, które go utworzyły.
  Po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą postanowień o przyjęciu zawiadomień, o których mowa w art. 102 ust. 1 nie są dopuszczalne zmiany:
  1. nazwy komitetu wyborczego i skrótu nazwy;
  2. celu w jakim komitet został utworzony to jest:
   zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów, tylko list kandydatów na posłów lub tylko kandydatów na senatorów (dotyczy to komitetu wyborczego partii politycznej i koalicyjnego komitetu wyborczego) - art. 96 ust. 2 i 97 ust. 1;
  3. składu koalicji wyborczej (art. 97 ust. 1);
  4. składu grupy obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców (art. 98 ust. 1);
  5. postanowień umowy koalicyjnej dotyczących:
   • proporcji w jakich nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi przez komitet wydatkami zostanie przekazana na fundusze wyborcze poszczególnych partii (art. 116 ust. 2);
   • proporcji podziału dotacji podmiotowej pomiędzy partie wchodzące w skład koalicji (art. 128 ust. 6);
   • proporcji podziału subwencji przysługującej koalicji pomiędzy partie wchodzące w jej skład (art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych - Dz.U. Nr 98, poz. 604 z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).
  1. Przyjmowanie i sprawdzanie zawiadomień, o których mowa w art. 96 ust. 2, art. 97 ust. 7 i art. 98 ust. 4 ustawy dokonywane będzie przez dyżurującego członka Państwowej Komisji Wyborczej i Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej - Kierownika Krajowego Biura Wyborczego, w pokoju 204, w czasie godzin pracy Krajowego Biura Wyborczego, jeżeli pełnomocnik wyborczy doręczy zawiadomienie osobiście. Przyjmujący zawiadomienie sprawdzi, czy spełnia ono warunki ustawowe wymienione odpowiednio w punktach 2, 3 i 4 niniejszych zasad oraz czy do zawiadomienia dołączono wymagane załączniki.
   Swoje wstępne uwagi dotyczące dostrzeżonych wad formalnych zawiadomienia przyjmujący przekaże ustnie pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego z zastrzeżeniem, że ostatecznej oceny poprawności zawiadomienia dokona Państwowa Komisja Wyborcza.
   W odniesieniu do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców przyjmujący zawiadomienie poinformuje pełnomocnika wyborczego, że wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego będzie poddany czynnościom sprawdzającym, podczas których pełnomocnik wyborczy komitetu lub osoby przez niego upoważnione mogą być obecne. W miarę możliwości przyjmujący informuje pełnomocnika o miejscu, dacie i godzinie podjęcia czynności sprawdzających.
  2. Badanie wykazu co najmniej 1000 obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców będzie podjęte w dniu złożenia zawiadomienia, a jeżeli byłoby to niemożliwe - w dniu następnym.
   1. Sprawdzanie wykazu obywateli będzie prowadzone przez zespół pracowników Krajowego Biura Wyborczego lub zespół rachmistrzów wyznaczonych przez Państwową Komisję Wyborczą. Czynności sprawdzające będą prowadzone pod nadzorem członka Państwowej Komisji Wyborczej lub Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej. Przy tych czynnościach może być obecny pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoby przez niego pisemnie upoważnione. Nieobecność pełnomocnika lub osoby upoważnionej nie wstrzymuje czynności sprawdzających.
   2. Zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 Państwowa Komisja Wyborcza przyjmie w całości wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców dołączony do zawiadomienia także wówczas, gdy wykaz obejmuje liczbę obywateli przewyższającą ustawowe minimum wymagane dla zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. W takim wypadku badanie wykazu podpisów będzie prowadzone do momentu stwierdzenia, że ustawowe minimum liczby obywateli zostało spełnione.
   3. Badanie wykazu osób popierających utworzenie komitetu wyborczego będzie polegało na ustaleniu, czy wykaz obywateli spełnia warunki określone w art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy, w szczególności, czy:
    • z treści i układu graficznego wykazu podpisów obywateli wyraźnie wynika ich poparcie dla utworzenia komitetu wyborczego oznaczonego nazwą. Wykaz obywateli nie może stanowić kserokopii oryginału. Wypełnione strony wykazu będące kopiami będą traktowane jako wadliwe;
    • imię (imiona) i nazwisko podano w pełnym brzmieniu (a nie np. pierwsza litera imienia). Brak danych dotyczących pełnego brzmienia imienia lub nazwiska spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie;
    • adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i nr domu oraz nr mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. W miejscowościach, w których nie ma ulic konieczne jest wskazanie nr domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie. Niedopuszczalne jest stosowanie skrótów nazw miejscowości poza ogólnie zrozumiałym skrótem "W-wa". Uznaje się za prawidłowo udzielone poparcie, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce "Adres zamieszkania" popierający posłuży się skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami, a na stronie wykazu podpisów, w pozycji umieszczonej wyżej, podana została pełna nazwa miejscowości świadcząca, że niżej podany skrót dotyczy tej nazwy. Dopuszczalne jest uznanie "za prawidłowo udzielone poparcie" podpisu obywatela, który zamiast dokładnego podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawił znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, jeżeli osoby wymienione w tych pozycjach noszą to samo nazwisko, co wskazywałoby, iż są członkami rodziny wspólnie zamieszkałymi pod tym samym adresem;
    • podany został numer ewidencyjny PESEL. Brak wskazania tego numeru lub podanie numeru wadliwego spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie;
    • według danych dotyczących daty urodzenia zawartych w numerze ewidencyjnym PESEL udzielający poparcia ukończył 18 lat;
    • obok danych umieszczono podpis obywatela; brak podpisu oznacza, że poparcie nie zostało udzielone.

     Po sprawdzeniu strony wykazu według powyższych kryteriów osoba sprawdzająca oznacza podpisy złożone wadliwie na stronie przez zakreślenie (w czerwonym kolorze) imienia i nazwiska wyborcy, którego poparcie zostało zakwestionowane ze względu na stwierdzenie którejś z wymienionych wad.
     Osoba sprawdzająca dołączy do każdej strony wykazu kartkę o treści: "podpisów ogółem ..............., podpisów prawidłowych ..............., podpisów wadliwych ...............". Powyższe ustalenia dotyczące weryfikacji ustalonej liczby podpisów sukcesywnie będą przekładane do aprobaty dyżurującemu członkowi Państwowej Komisji Wyborczej, a na życzenie pełnomocnika (lub osoby przez niego upoważnionej) udostępniane mu do wglądu.
     Zbiorcze ustalenia dotyczące weryfikacji wykazu podpisów zostaną podane w protokole wewnętrznym badania wykazu obejmującym: ogółem liczbę obywateli, którzy złożyli podpisy, liczbę podpisów złożonych wadliwie i liczbę obywateli, którzy prawidłowo udzielili poparcia utworzeniu komitetu wyborczego. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych wymienionych w wykazie obywateli udzielanych poparcia, Państwowa Komisja Wyborcza może dodatkowo zarządzić sprawdzenie tych danych z danymi zarejestrowanymi w systemie PESEL.
 7. Po stwierdzeniu, że zawiadomienie komitetu wyborczego spełnia warunki ustawowe, Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy, w terminie 3 dni od dnia doręczenia jej zawiadomienia, podejmie stosowną uchwałę o przyjęciu zawiadomienia.

Na podstawie art. 105 ustawy informację o przyjęciu zawiadomienia Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi w "Monitorze Polskim" oraz dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. W ogłoszonej informacji zostaną zawarte następujące dane:

 • nazwa komitetu wyborczego i skrót nazwy,
 • siedziba komitetu wyborczego,
 • imiona i nazwisko pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego,
 • w odniesieniu do koalicyjnych komitetów wyborczych zostaną wymienione również nazwy partii tworzących koalicję.

Jeżeli zawiadomienie wykaże wady i Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 102 ust. 2 ustawy, w terminie 3 dni od daty doręczenia jej zawiadomienia, wezwie pełnomocnika wyborczego komitetu do usunięcia tych wad, wyznaczając na to termin 5 dni. Z treści art. 102 ust. 2 ustawy wynika, że usunięciu w tym terminie mogą podlegać wszystkie wady zawiadomień dostarczonych w terminie, także dotyczące braku wymaganej liczby podpisów wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców nawet wówczas, gdyby zbieranie brakujących podpisów miało nastąpić po upływie 50 dni przed dniem wyborów.
W wypadku nie usunięcia wad Państwowa Komisja Wyborcza podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia zawiadomienia, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem pełnomocnika o prawie zaskarżenia tej uchwały do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od daty doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 8:47
  Wprowadził:Bartosz Goździk