Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 47 ust. 1, art. 76 ust 3 i art. 205 ust. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa zasady i sposób wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przy wykonywaniu zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów przez organy wyborcze i organy jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2.

Warunkiem korzystania przez organy, o których mowa w § 1, z techniki elektronicznej jest używanie wyłącznie oprogramowania zaakceptowanego przez Państwową Komisję Wyborczą.

§ 3.

1. System informatyczny wspomagający organy wyborcze w pracach przygotowawczych przed dniem wyborów oraz przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów umożliwia:

1) wprowadzenie i przechowywanie danych o obwodach głosowania i o okręgu wyborczym oraz o składach odpowiednich komisji wyborczych,

2) wprowadzenie i przechowywanie danych o komitetach wyborczych,

3) wprowadzenie i przechowywanie informacji o kandydatach na senatora,

4) wprowadzenie przez operatora obwodowej komisji wyborczej danych zawartych w protokole głosowania w obwodzie oraz przechowywanie tych danych,

5) sprawdzenie pod względem zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie:

a) na podstawie projektu protokołu głosowania - przez operatora obwodowej komisji wyborczej, bądź

b) na podstawie zestawienia, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360), zwanej dalej „Ordynacją wyborczą" - przez pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, powołanego w trybie art. 47 ust. 1 Ordynacji wyborczej lub operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej (w przypadku obwodowych komisji wyborczych nieposiadających obsługi informatycznej),

6) przesłanie z obwodowej komisji wyborczej do okręgowej komisji wyborczej, bezpośrednio lub za pośrednictwem pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, danych obejmujących wyniki głosowania w obwodzie,

7) weryfikację przez okręgową komisję wyborczą zgodności danych elektronicznych otrzymanych z obwodowej komisji wyborczej z protokołem głosowania dostarczonym przez obwodową komisję wyborczą bądź wykonanie czynności, o których mowa w pkt 4, na podstawie protokołu komisji obwodowej,

8) sporządzenie wydruków kontrolnych zawierających dane z protokołów głosowania w poszczególnych obwodach,

9) przesłanie zweryfikowanych przez okręgową komisję wyborczą wyników głosowania w obwodach do Państwowej Komisji Wyborczej,

10) ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym,

11) przekazanie przez okręgową komisję wyborczą wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym do Państwowej Komisji Wyborczej,

12) weryfikację przez Państwową Komisją Wyborczą zgodności danych elektronicznych otrzymanych z okręgowej komisji wyborczej z danymi z protokołu wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym dostarczonym przez komisję okręgową,

13) sporządzenie, w formie wydruku, projektów protokołów głosowania w obwodach i  w okręgu,

14) przechowywanie danych zawartych w protokołach głosowania w obwodach i w okręgu wyborczym.

2. System informatyczny zapewnia Państwowej Komisji Wyborczej wgląd we wszystkie dane liczbowe wprowadzone do systemu informatycznego przez obwodowe i okręgową komisje wyborczą.

3. System informatyczny zapewnia przesyłanie danych obejmujących wyniki głosowania i wyniki wyborów za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacji i autoryzacji oraz poprawności i integralności przekazanych danych.

§ 4.

Obsługę informatyczną Państwowej Komisji Wyborczej zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów.

§ 5.

1. Obsługę okręgowej komisji wyborczej w zakresie eksploatacji systemu informatycznego zapewnia pełnomocnik ds. obsługi informatycznej, podporządkowany przewodniczącemu komisji.

2. Pełnomocnik ds. obsługi informatycznej nadzoruje pracę zespołu, w którego skład wchodzą: kierownik operatorów, operatorzy i koordynator okręgowy odpowiedzialny za szkolenie operatorów wspomagających obwodowe komisje wyborcze oraz za wsparcie techniczne oprogramowania do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.

3. Techniczne warunki pracy pełnomocnikowi ds. obsługi informatycznej, zespołowi operatorów i koordynatorom okręgowym zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem dyrektorów delegatur.

§ 6.

1. Obsługę obwodowej komisji wyborczej w zakresie zastosowania programu informatycznego niezbędnego dla wykonania czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 5 lit. a), 6 i 8, oraz udostępnienie używanego do tego celu sprzętu informatycznego zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadania zleconego gminie, ustanawiając w tym celu operatora informatycznej obsługi komisji obwodowej.

2. Zadania operatora, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać członek obwodowej komisji wyborczej, w tym także osoba wskazana do składu tej komisji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustanawia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji.

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadań zleconych gminie, zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, udostępnienie sprzętu informatycznego niezbędnego dla wykonania zadań pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej.

§ 7.

Technika elektroniczna w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest wykorzystywana w szczególności:

1) w pracach przygotowawczych przed dniem wyborów w gminie, dla wprowadzenia do systemu informatycznego lub przekazania właściwej okręgowej komisji wyborczej danych o podziale gminy na obwody głosowania z określeniem liczby wyborców w obwodach, siedzib oraz składów obwodowych komisji wyborczych,

2) przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie oraz ich przesłaniu bezpośrednio przez obwodową komisją wyborczą (lub za pośrednictwem pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej) w zakresie:

a) sprawdzenia arytmetycznej poprawności ustalonych wyników głosowania w obwodzie oraz sporządzenia projektu protokołów głosowania w obwodzie,

b) sporządzenia kopii danych o wynikach głosowania w obwodzie na elektronicznym nośniku danych,

c) przekazania okręgowej komisji wyborczej danych o wynikach głosowania w obwodzie za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych,

3) przy sprawdzeniu przez pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej arytmetycznej poprawności ustalonych wyników głosowania w obwodzie nieposiadającym obsługi informatycznej - na podstawie zestawienia o którym mowa w art. 74 ust. 1 Ordynacji wyborczej,

4) w pracach przygotowawczych do ustalenia wyników głosowania przez okręgową komisję wyborczą w zakresie:

a) wprowadzenia lub weryfikacji danych o podziale gmin na obwody głosowania oraz o liczbie wyborców wpisanych do spisów wyborców,

b) wprowadzenia danych o składzie osobowym oraz o siedzibie okręgowej komisji wyborczej,

c) wprowadzenia danych o kandydatach na senatora oraz sporządzenia projektu karty do głosowania i obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach;

5) przy ustaleniu przez okręgową komisję wyborczą wyników głosowania i wyników wyborów w zakresie:

a) kontroli poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodach,

b) wprowadzenia wyników głosowania ustalonych przez obwodowe komisje wyborcze nieposiadające obsługi informatycznej,

c) ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym i sporządzenia projektu protokołu wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym,

d) przekazania Państwowej Komisji Wyborczej danych z protokołu okręgowej komisji wyborczej za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych;

6) w pracach przygotowawczych przez Państwową Komisję Wyborczą w  zakresie:

a) ewidencjonowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców i koalicyjnych komitetów wyborczych,

b) ewidencjonowania zawiadomień o zamiarze zgłaszania kandydatów na senatora przez partie polityczne,

7) przy ustalaniu przez Państwową Komisję Wyborczą wyników głosowania i wyników wyborów w zakresie sporządzenia projektu obwieszczenia o wynikach wyborów do Senatu RP.

§ 8.

1. Szczegółowy zakres zadań osób uczestniczących w obsłudze informatycznej określi:

1) Kierownik Krajowego Biura Wyborczego - w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za wsparcie informatyczne prac Państwowej Komisji Wyborczej,

2) dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w porozumieniu z przewodniczącym okręgowej komisji wyborczej - w odniesieniu do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, pełnomocnika ds. obsługi informatycznej, koordynatora okręgowego, kierownika operatorów i operatora,

3) wójt (burmistrz, prezydent miasta) - w odniesieniu do koordynatora gminnego, operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej i operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej.

2. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego opracuje i przekaże właściwemu przewodniczącemu okręgowej komisji wyborczej i dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) projekty zakresu zadań poszczególnych osób uczestniczących w obsłudze informatycznej okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 14:05
    Wprowadził:Bartosz Goździk