Okręg nr 3 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 stycznia 2004 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188) w związku z postanowieniem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Mariana Nogi stanowi się, co następuje:

 

§ 1.

Zarządzam wybory uzupełniające w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 3 obejmującym obszary powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz miasto na prawach powiatu: Wrocław, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu – do mandatu, którego wygaśnięcie stwierdził Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 28 marca 2004 r.

 

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do postanowienia.

 

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

                        Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

Załącznik do postanowienia

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 21 stycznia 2004 r. (poz. 103)

 

KALENDARZ WYBORCZY

dla wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 28 marca 2004 r. w województwie dolnośląskim

w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu

 

Data wykonania

czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

1

2

do dnia 5 lutego 2004 r.

- podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym nr 3

do dnia 7 lutego 2004 r.

- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

- przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora,

- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 9 lutego 2004 r.

- powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej

do dnia 17 lutego 2004 r.

do godz. 24.00

- zgłaszanie kandydatów na senatora w celu zarejestrowania

do dnia 27 lutego 2004.r.

- podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych

1

2

do dnia 7 marca 2004 r.

- powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych

od dnia 7 marca 2004 r.

do dnia 14 marca 2004 r.

-         składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców dla miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 13 marca 2004 r.

do dnia 26 marca 2004 r.

do godz. 24.00

- rozpoczęcie rozpowszechniania nieodpłatnego audycji wyborczych w regionalnych programach  publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 14 marca 2004 r.

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy

do dnia 17 marca 2004 r.

- składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców,

- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,

- podanie przez Okręgową Komisję Wyborczą, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych kandydatach na senatora,

w dniu 26 marca 2004 r.

o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 28 marca 2004 r.

godz. 6.00 – 20.00

- głosowanie

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk