Okręg nr 1 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 maja 2004 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

                        Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 215 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219), podaje do wiadomości publicznej postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. Nr 108, poz.1140).

 

                                                                        Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 

Warszawa, dnia 14 maja 2004 r.

 

POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 maja 2004 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

            Na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.  – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) w związku z postanowieniem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Jerzego Cieślaka stanowi się, co następuje:

§ 1.

Zarządzam wybory uzupełniające w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym Nr 1 obejmującym obszary powiatów: : bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki i złotoryjski oraz miast na prawach powiatu: Jelenia Góra i Legnica, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy  - do mandatu, którego wygaśnięcie stwierdził Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2.

Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 11 lipca 2004 r.

 

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

 

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

(-) Aleksander Kwaśniewski

 

 

 

 

 

 

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r.

 

 

KALENDARZ WYBORCZY

dla wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 11 lipca 2004 r. w województwie dolnośląskim

w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy

  

Data wykonania
czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

do dnia 20 maja 2004 r.

-podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym nr 1

do dnia 22 maja 2004 r.

- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

- przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora,

-przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 24 maja 2004 r.

- powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej

do dnia 1 czerwca 2004 r.

- zgłaszanie kandydatów na senatora w celu zarejestrowania

do godz. 24.00

do dnia 11 czerwca 2004 r.

- podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych

do dnia 20 czerwca 2004 r.

- powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych

od dnia 20 czerwca 2004 r.

-   składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 27 czerwca 2004 r.

od dnia 26 czerwca 2004 r.

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w regionalnych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 9 lipca 2004 r.

do godz. 24.00

do dnia 27 czerwca 2004r.

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy

do dnia 1 lipca 2004 r.

- składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców,

-   składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,

-  podanie przez Okręgową Komisję Wyborczą, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych kandydatach na senatora

w dniu 9 lipca 2004 r.

- zakończenie kampanii wyborczej

o godz. 24.00

w dniu 11 lipca 2004 r.

- głosowanie

godz. 6.00 – 20.00

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:15
    Wprowadził:Bartosz Goździk