Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów
jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 191f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. …) w pkt II po ppkt 4 dodaje się ppkt 4a w brzmieniu:

„4a. Za wykonywanie zadań, o których mowa w pkt I ppkt 1, przed dniem ogłoszenia aktu o zarządzeniu właściwych wyborów, urzędnikowi wyborczemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez komisarza wyborczego, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia nie może być większa niż ustalona zgodnie z pkt 2.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermeliński

Rejestr zmian
  • Data utworzenia26-04-2018 16:31
    Wprowadził:Paweł Chojecki