Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie Państwowej Komisji Wyborczej stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M.P. Nr 26, poz. 286 oraz z 2012 r. poz. 38), wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który w szczególności:

1)  podpisuje w imieniu Komisji uchwały, obwieszczenia i komunikaty urzędowe, a także wnioski oraz wyjaśnienia Komisji, zaświadczenia o wyborze posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego, akty powołania komisarzy wyborczych, a także inne pisma wychodzące na zewnątrz, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 16;

2)            nadzoruje wykonanie wniosków Komisji.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Komisji jego funkcje pełni zastępca przewodniczącego o dłuższym stażu w Komisji, a w razie również jego nieobecności drugi z zastępców przewodniczącego, o ile przewodniczący Komisji nie postanowił inaczej.

3. Przewodniczący Komisji może upoważnić sekretarza Komisji do podpisywania, w razie swojej nieobecności, wniosków i wyjaśnień Komisji, a także innych pism wychodzących na zewnątrz, o których mowa w ust. 1 pkt 1.”;

2)  w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.”;

3)  w § 16 w pkt 3 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę h w brzmieniu:

„h) uchwały, o których mowa w art. 218 § 2 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego;”;

4)  § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. Zgłoszeń informacji o uzyskiwanych korzyściach dokonują:

1) do Komisji – członkowie Rady Ministrów, sekretarze i podsekretarze stanu w ministerstwach oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kierownicy urzędów centralnych, a także wojewodowie i wicewojewodowie;

2) do właściwego terytorialnie komisarza wyborczego – członkowie zarządów województw (w tym marszałkowie i wicemarszałkowie), sekretarze województw, skarbnicy województw, członkowie zarządów powiatów (w tym starostowie i wicestarostowie), sekretarze powiatów, skarbnicy powiatów, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), zastępcy wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), sekretarze gmin i skarbnicy gmin.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński[1])             Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,  z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045 i 1923.

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Marcin Lisiak

  • Data utworzenia

    17-12-2015 19:26

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij