więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2010 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2010 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie polityczne sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r.

Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 79 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

W ustawowym terminie sprawozdania złożyły 74 partie polityczne, spośród których 30 było zobowiązanych do załączenia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

Partia Wolność i Praworządność złożyła sprawozdanie po upływie ustawowego terminu.

Ponadto sprawozdanie złożyły partie Polska Partia Ekologiczna (EwP 144)2) i Inicjatywa RP (EwP 197), które zostały wykreślone z ewidencji w 2010 r.

Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1-77 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.

Nie złożyły sprawozdań partie polityczne:

1. Nowa Lewica (EwP 220),
2. Stronnictwo Ludowe „Piast" (EwP 283),
3. Polska Partia Internetowa (EwP 300),
4. Ruch Poparcia (EwP 306).

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz partii politycznych na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.3)). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań partii politycznych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.4)) i są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan J. Jaworski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 213, poz. 1652 oraz z 2010 r. Nr 254, poz. 1702.

2) Zarówno w komunikacie, jak i w wykazie załączników, kursywą zaznaczono partie wykreślone z ewidencji w 2010 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110 oraz z 2011 r. Nr 182, poz. 1228.


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
(poz.         )

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    24-02-2016 16:19

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij