Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 października 2010 r. dotyczące terminu wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w trybie art. 108 ust. 1 Ordynacji wyborczej

Warszawa, dnia 28 października 2010 r.

      PAŃSTWOWA 
KOMISJA WYBORCZA 
   ZPOW-703-136/10

 

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że jeżeli w terminie przewidzianym dla zgłoszenia list kandydatów na radnych, tj. do dnia 22 października do godz. 24.00 zostały zgłoszone dwie listy kandydatów, jednakże po sprawdzeniu zgłoszeń komisja wyborcza podjęła uchwałę w sprawie odmowy rejestracji jednej ze zgłoszonych list, a liczba zgłoszonych kandydatów na drugiej liście jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu lub od niej mniejsza, to stosownie do art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) komisja bezzwłocznie wzywa do dokonania nowych zgłoszeń. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy została wszczęta procedura odwoławcza przez komitet wyborczy, któremu odmówiono rejestracji.

Wezwanie do dokonania nowych zgłoszeń następuje w formie obwieszczenia, które komisja zobligowana jest rozplakatować niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego w art. 101 ust. 1 ordynacji.

Ponowny termin zgłoszenia list kandydatów upływa 5. dnia o godzinie 24.00 od dnia rozplakatowania obwieszczeń, nie wliczając w to dnia plakatowania.

 

Przewodniczący Państwowej komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 14:44
    Wprowadził:Bartosz Goździk