Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie  dokonywania wpłat na rzecz partii politycznych za pośrednictwem serwisów internetowych pośredniczących w płatnościach (ZKF-418-9/11)

Warszawa, 22 czerwca 2011 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

               ZKF-418-9/11

Wyjaśnienia w sprawie  dokonywania wpłat na rzecz partii politycznych za pośrednictwem serwisów internetowych pośredniczących w płatnościach

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z kierowanymi do niej pytaniami o możliwość dokonywania wpłat na rzecz partii politycznych za pośrednictwem serwisów internetowych pośredniczących w płatnościach, wyjaśnia, co następuje.

Zgodnie z art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.) środki finansowe mogą być wpłacane na Fundusz Wyborczy jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą; ten sam wymóg dotyczy innych wpłat na rzecz partii politycznej, przekraczających minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w dniu poprzedzającym wpłatę (art. 25 ust. 5 ustawy). Ratio legis art. 25 ust. 5 i art. 36a ust. 3 ustawy jest zapewnienie jawności finansowania partii politycznych (art. 11 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 23a ustawy o partiach politycznych) przez udostępnienie informacji, kto dokonywał wpłat na rzecz partii, a także umożliwienie sprawdzenia, czy wpłaty dokonane przez darczyńców nie przekroczyły limitów, o których mowa w art. 25 ust. 4 i art. 36a ust. 1 i 2 ustawy. Wykazy wpłat na rzecz partii politycznej stanowią element sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy, do sprawozdania zaś dołącza się m. in. historię rachunków bankowych partii, jako dokument źródłowy umożliwiający m. in. weryfikację poprawności sporządzenia tych wykazów. Dokumenty sporządzone przez banki są wiarygodnym potwierdzeniem stanu faktycznego, bowiem banki są instytucjami finansowymi działającymi na podstawie przepisów wymuszających bardzo wysokie standardy.

Serwisy internetowe obsługujące płatności działają na zasadzie pośrednictwa w przekazywaniu środków z rachunku bankowego wpłacającego (klienta) na rachunek bankowy partnera serwisu (sprzedawcy). Dokonanie płatności za pomocą takiego serwisu powoduje przelanie środków z rachunku bankowego wpłacającego na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego serwis, a następnie przelanie ich z tego rachunku bankowego na rachunek bankowy partnera serwisu (beneficjenta). Ze względu na konieczność zapewnienia jawności operacji finansowych i możliwości kontroli legalności przychodów partii politycznej korzystanie z tego typu serwisu jest zatem dopuszczalne pod warunkiem, że historia rachunku bankowego partii politycznej będzie zawierała takie same informacje o darczyńcy dokonującym wpłaty za pośrednictwem serwisu, tj. dane osobowe darczyńcy i numer jego rachunku bankowego, z którego przekazane zostały środki pieniężne, jak ma to miejsce w przypadku dokonania wpłaty za pomocą czeku rozrachunkowego, przelewu bądź karty płatniczej.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-01-2016 23:03
    Wprowadził:Hubert Puchała