Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez obwodowe i rejonowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

(Monitor Polski z 2014 r. poz. 178)

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez obwodowe i rejonowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

 

Na podstawie art. 80 § 3 i art. 162 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb i sposób przekazywania przez obwodowe i rejonowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

 

Załącznik
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 10 lutego 2014 r.

 

TRYB I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRZEZ OBWODOWE I REJONOWE KOMISJE WYBORCZE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TRAKCIE GŁOSOWANIA DANYCH O LICZBIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA ORAZ O LICZBIE WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA W STAŁYCH OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH W KRAJU W WYBORACH 
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2014 r.

 

1. Obwodowe komisje wyborcze przekazują Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dane o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju, zwane dalej „danymi”.

2. Liczbę osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie liczby osób umieszczonych w spisie wyborców łącznie z osobami dopisanymi przez komisję obwodową w trakcie głosowania, natomiast liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, stanowi suma liczby podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania, łącznie z adnotacjami „odmowa podpisu”.

3. Obwodowe komisje wyborcze w dniu wyborów dane, o których mowa w pkt 2, przekazują dwukrotnie — według stanu na godziny 1200 i 1730, zwane dalej „godzinami sprawozdawczymi”.

4. Obwodowe komisje wyborcze przekazują dane do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem systemu informatycznego, o którym mowa w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. ……..).

5. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu informatycznego, dane z komisji obwodowej przekazuje się za pośrednictwem pełnomocników ustanowionych przez rejonową komisję wyborczą, zwanych dalej „pełnomocnikami”, upoważnionych do telefonicznego przyjęcia danych od komisji obwodowych.

 6. Rejonowe komisje wyborcze zobowiązane są przekazać informację, o której mowa w pkt 7 oraz szczegółowo omówić na szkoleniach komisji obwodowych tryb i sposób przekazywania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania

7. Informacja, którą otrzyma każda z komisji obwodowych powinna zawierać:

1) opis sposobu przekazywania danych z komisji obwodowej do systemu informatycznego albo - w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu informatycznego - pełnomocnikowi,

2) imię i nazwisko pełnomocnika i jego numer telefonu,

3) wskazanie godziny, do której dane są przyjmowane przez pełnomocników (do godziny 1230 i 1800),

4) numer telefonu do rejonowej komisji wyborczej przeznaczony wyłącznie do przyjmowania informacji o sytuacjach awaryjnych,

5) przypomnienie o konieczności zachowania dyscypliny przy przekazywaniu danych; telefoniczne przekazywanie danych powinno być krótkie i rzeczowe, by nie blokować linii telefonicznej.

8. Dane przekazywane telefonicznie przez komisje obwodowe pełnomocnikom powinny zawierać następującą treść:

1) numer obwodu;

2) adres komisji obwodowej;

3) imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej (jeśli informację przekazuje zastępca przewodniczącego lub inny członek komisji, powinien podać imię i nazwisko przewodniczącego oraz własne);

4) liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie: „liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery”;

5) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, w formie: „liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden”.

9. Przekazywanie danych przez pełnomocników do Państwowej Komisji Wyborczej odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego, o którym mowa w pkt. 4.

10. W celu umożliwienia przekazania otrzymanych danych pełnomocnik musi być wyposażony w komputer z dostępem do sieci publicznej oraz hasła lub certyfikaty uprawniające do dostępu do systemu informatycznego.

11. Pełnomocnik otrzymuje wykaz obwodowych komisji wyborczych ze wskazaniem przy każdej komisji:

1) numeru obwodu,

2) adresu komisji,

3) imienia i nazwiska przewodniczącego komisji,

4) numeru telefonu.

12. Do godziny 1100 w dniu głosowania pełnomocnicy skontaktują się telefonicznie z komisjami obwodowymi, w celu potwierdzenia gotowości do wprowadzenia danych do systemu informatycznego i poprawności informacji o numerach telefonów. Jeśli członkowie obwodowych komisji posiadają telefony komórkowe, wskazane jest przekazanie ich numerów pełnomocnikowi, w przypadku potrzeby awaryjnego ich wykorzystania. W razie trudności z nawiązaniem kontrolnych połączeń telefonicznych należy niezwłocznie powiadomić o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz rejonową komisję wyborczą.

13. Pełnomocnik, przyjmując dane przekazywane drogą telefoniczną, sprawdza zgodność elementów identyfikujących komisję przekazującą (numer obwodu, adres komisji oraz imię i nazwisko przewodniczącego komisji), w razie wątpliwości co do tożsamości osoby, która przekazała dane, pełnomocnik powinien połączyć się telefonicznie z komisją, która je przekazywała, i uzyskać potwierdzenie przyjętych danych.

14. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego przez pełnomocnika, przekazuje on dane poprzez arkusz kalkulacyjny zawierający wyłącznie informacje określone w pkt. 8 ppkt. 1, 4 i 5, za pośrednictwem systemu poczty elektronicznej na adres e-mail osoby wyznaczonej przez rejonową komisję wyborczą.

15. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego oraz poczty elektronicznej pełnomocnik dane zbiorcze przekazuje telefonicznie osobie wyznaczonej przez rejonową komisję wyborczą. Dane przekazuje się w następującej kolejności:

1) nazwa gminy;

2) imię i nazwisko pełnomocnika;

3) liczba obwodów z których uzyskano dane, w formie „liczba obwodów dziewiętnaście, powtarzam: dziewiętnaście”;

4) suma liczb osób uprawnionych do głosowania w obwodach — w formie jak w pkt 8 ppkt 4;

5) suma liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach — w formie jak w pkt 8 ppkt 5.

16. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego, osoba wyznaczona przez rejonową komisję wyborczej ma obowiązek sporządzić arkusz kalkulacyjny zawierający wyłącznie dane określone w pkt 15 ppkt 1, 3, 4 i 5  i przekazać za pośrednictwem systemu poczty elektronicznej do wyznaczonej przez Państwową Komisję Wyborczą osoby.

17. Obwodowe komisje wyborcze, w miarę możliwości, przystępują do ustalenia danych jeszcze przed upływem godzin sprawozdawczych.

18. Niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych komisje ustalają dane i przekazują do systemu informatycznego.

19. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 5, na bieżąco kontroluje w systemie informatycznym poprawność wprowadzonych przez komisje obwodowe danych i w przypadku stwierdzenia ich rażącej nieprawidłowości kontaktuje się telefonicznie z komisją obwodową w celu poprawienia wprowadzonych danych.

20. Osoba wyznaczona przez rejonową komisję wyborczą na bieżąco kontroluje w systemie informatycznym poprawność danych wprowadzanych przez komisje obwodowe i w przypadku stwierdzenia ich rażącej nieprawidłowości kontaktuje się z pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt 5, w celu poprawienia wprowadzonych danych.

21. Przekazanie danych z komisji obwodowych następuje nie później niż 30 minut po upływie godziny sprawozdawczej (do godziny 1230 i 1800). Jeśli w tym czasie nie zostaną wprowadzone dane z którejś z komisji obwodowych, pełnomocnik powinien ustalić telefonicznie przyczynę nieprzekazania danych. Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskania danych z komisji obwodowej nie byłoby możliwe do godziny 1240 (1810), dane z tej komisji obwodowej nie są uwzględniane.

22. Osoby przyjmujące telefonicznie dane w siedzibie rejonowej komisji wyborczej powinny posiadać wykaz pełnomocników, którzy przekazują im dane, oraz arkusze do wpisania tych danych. Dane przekazane telefonicznie są rejestrowane w systemie elektronicznym.

23. Jako nieprzekraczalny termin przekazania przez pełnomocników danych do rejonowej komisji wyborczej przyjmuje się godzinę 1250 (1820). Jeśli w tym terminie rejonowa komisja wyborcza nie otrzyma danych od któregoś z pełnomocników bądź stwierdzi, że dane nie zostały przez pełnomocnika wprowadzone do systemu elektronicznego, powinna połączyć się z nim telefonicznie w celu ustalenia przyczyny nieprzekazania danych.

24. Jeżeli nie byłoby możliwości uzyskania połączenia telefonicznego lub z innych przyczyn przekazanie danych przez pełnomocnika nie byłoby możliwe do godziny 1255 i 1825 rejonowa komisja wyborcza dokonuje podsumowania otrzymanych danych i przekazuje je do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych, nie później niż o godzinie 1300 i 1830.

25. Rejonowa komisja wyborcza przekazuje dane z podziałem na gminy, podając również informację o liczbie obwodów ogółem w gminie oraz o liczbie obwodów, z których dane zostały uzyskane.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:45
    Wprowadził:Bartosz Goździk