Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju

 (Monitor Polski z 2014 r. poz. 134)

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 27 stycznia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Na podstawie art. 61g § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju (M. P. Nr 75, poz. 741) wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepis ust. 2 zdanie drugie nie dotyczy pieczęci i adnotacji operatora wyznaczonego, o którym mowa w art. 61f § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)), zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”, przyjmującego i doręczającego przesyłkę.”;

2)      w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis ust. 2 zdanie drugie nie dotyczy pieczęci i adnotacji operatora wyznaczonego, o którym mowa w § 1 ust. 4.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 8:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk