Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2009 r. dotyczące postępowania z informacjami o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego składanymi przez kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

Państwowa Komisja Wyborcza w stanowisku z dnia 24 marca 2009 r. znak ZPOW-903-18/09 wskazała, że w informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego musi podać pełną datę złożenia oświadczenia lustracyjnego. Niepodanie daty lub podanie daty niepełnej (np. tylko roku, w którym zostało złożone oświadczenie) stanowi wadę zgłoszenia i wymaga wezwania osoby zgłaszającej listę do usunięcia wady w trybie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.).

W przypadku osób, które były kandydatami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2007 r., za datę złożenia oświadczenia lustracyjnego można przyjąć datę złożenia do okręgowej komisji wyborczej zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów lub zgłoszenia kandydata na senatora. Również kandydaci, którzy usuwali wady oświadczenia stwierdzone przez okręgową komisję wyborczą mogą podać jako datę złożenia oświadczenia lustracyjnego datę zgłoszenia listy (zgłoszenia kandydata).

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie informuje, że odesłała oświadczenia lustracyjne kandydatom, którzy nie zostali zarejestrowani w wyborach w 2007 r. Zatem, jeżeli nie złożyli oni oświadczeń w związku z kandydowaniem na inną funkcję publiczną, które związane jest z obowiązkiem złożenia oświadczenia, powinni złożyć nowe oświadczenie w przypadku kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Kandydaci - posłowie do Parlamentu Europejskiego upływającej kadencji składali oświadczenia lustracyjne na wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171). W informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia podają oni datę otrzymania ich oświadczenia przez Państwową Komisją Wyborczą.

Daty zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów i zgłoszeń kandydatów na senatorów w wyborach przeprowadzonych w 2007 r. oraz daty złożenia oświadczeń lustracyjnych przez posłów do Parlamentu Europejskiego udostępnia kancelaria Krajowego Biura Wyborczego pod numerem telefonu 022 695 25 18.

W sytuacji, gdy okręgowa komisja wyborcza stwierdzi, że data podana w informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego jest nieprawdziwa, wzywa osobę zgłaszającą listę do usunięcia wady zgłoszenia listy w trybie art. 66 ust. 2 ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, zachowując komplet przedłożonej dokumentacji zgłoszeniowej.

Analogicznie należy postąpić w przypadku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez kandydata, o którym komisji wiadomo, że uprzednio złożył już takie oświadczenie (był kandydatem na posła lub senatora w wyborach w 2007 r. lub jest posłem do Parlamentu Europejskiego).

Okręgowa komisja wyborcza - w miarę możliwości - zwraca uwagę, aby dane na oświadczeniach lustracyjnych i informacjach o uprzednim złożeniu oświadczenia nie były wstawiane lub zmieniane w imieniu kandydatów przez osoby zgłaszające listę.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie wyjaśnia, że okręgowa komisja wyborcza powinna przekazać do Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenia lustracyjne oraz informacje o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego złożone przez kandydatów, którzy zostali zarejestrowani, wraz z protokołem rejestracji. Natomiast oświadczenia i informacje niezarejestrowanych kandydatów okręgowa komisja wyborcza odsyła tym kandydatom.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk