Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla gminnych i miejskich komisji wyborczych, dotyczących sposobu postępowania w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, jeżeli w ponownym głosowaniu może ucze

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 października 2006 r.

w sprawie wytycznych dla gminnych i miejskich komisji wyborczych, dotyczących sposobu postępowania w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, jeżeli w ponownym głosowaniu może uczestniczyć tylko jeden kandydat lub gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania


Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. 159, poz. 1547 z późn. zm.1)) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.2)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wytyczne dla gminnych i miejskich komisji wyborczych, dotyczące sposobu postępowania, jeżeli w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta w ponownym głosowaniu może uczestniczyć tylko jeden kandydat lub gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

Załącznik do uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 23 października 2006 r.

Wytyczne

dla gminnych i miejskich komisji wyborczych, dotyczące sposobu postępowania, jeżeli w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta w ponownym głosowaniu może uczestniczyć tylko jeden kandydat lub gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania


1. Gdy w pierwszym głosowaniu na wójta, burmistrza i prezydenta miasta uczestniczyło dwóch lub więcej kandydatów i żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, a przed ponownym głosowaniem pozostał tylko jeden kandydat mogący uczestniczyć w tym głosowaniu, gdyż pozostali kandydaci zostali skreśleni z listy kandydatów z przyczyn wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, wówczas głosowanie ponowne przeprowadza się na jednego kandydata. Gminna (miejska) komisja wyborcza stwierdza ten fakt w drodze uchwały, którą niezwłocznie podaje do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie obwieszczeń.

W opisanej wyżej sytuacji w ponownym głosowaniu drukuje się karty według wzoru określonego w załączniku nr 3 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. Nr 70, poz. 711).

Protokoły głosowania w obwodach sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (M.P. Nr 68, poz. 699).

Protokół wyborów sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów wyników głosowania i wyniku wyborów sporządzanych przez gminne i miejskie komisje wyborcze w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wzoru zaświadczenia o wyborze na  wójta, burmistrza i prezydenta miasta. (M.P. Nr 70, poz. 708).

Kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli kandydat nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów wyboru wójta dokonuje rada gminy w sposób wskazany w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Podany w niniejszych wytycznych sposób postępowania wynika z odpowiedniego stosowania art. 11 ust. 3-5, art. 12 ust. 1 i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

2. Jeśli przed pierwszym głosowaniem na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, na skutek skreśleń z listy kandydatów dokonanych po wydrukowaniu kart do głosowania, pozostanie tylko jeden kandydat, wówczas głosowania nie można przeprowadzać przy wykorzystaniu kart do głosowania z nazwiskami skreślonych kandydatów. Konieczne jest wydrukowanie kart z nazwiskiem jednego kandydata (z dwoma kratkami oznaczonymi wyrazami „tak” i „nie”) według wzoru określonego w załączniku nr 3 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. wskazanej w pkt 1 niniejszych wytycznych.

Również jeśli przed ponownym głosowaniem, po wydrukowaniu kart do głosowania, na skutek dokonanych skreśleń z listy kandydatów okaże się, że na karcie do głosowania powinno być umieszczone nazwisko innego kandydata, to głosowania nie można przeprowadzać przy wykorzystaniu karty do głosowania z nazwiskiem skreślonego z listy kandydata, lecz konieczne jest wydrukowanie kart z właściwymi nazwiskami dwóch kandydatów.

Konieczność wydrukowania nowych kart może wystąpić w przeddzień głosowania lub w dniu głosowania. Wówczas wydrukowanie i dostarczenie właściwych kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych przed godziną 6.00 w dniu głosowania może okazać się niemożliwe.

W takich przypadkach gminna lub miejska komisja wyborcza powinna niezwłocznie:

- powiadomić właściwego komisarza wyborczego o zaistniałej sytuacji,

- zarządzić druk kart do głosowania,

- zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o pilne zlecenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich w określonym terminie do obwodowych komisji wyborczych,

- zawiadomić obwodowe komisje wyborcze o konieczności przerwania głosowania i przedłużenia go albo odroczenia głosowania do dnia następnego, ze względu na konieczność wydrukowania i dostarczenia nowych kart do głosowania, ze wskazaniem terminu, kiedy karty zostaną dostarczone i podjęte zostanie głosowanie,

- podać niezwłocznie do wiadomości wyborców w gminie (mieście) informację o zmianach na liście kandydatów oraz o konieczności i przyczynie przerwania lub odroczenia głosowania ze wskazaniem terminu podjęcia głosowania oraz godziny, do której głosowanie będzie trwało. Konieczne jest podjęcie skutecznych działań w celu upowszechnienia omawianej informacji na terenie gminy (miasta), z wykorzystaniem dostępnych środków przekazu.

Obwodowe komisje wyborcze, po otrzymaniu zawiadomienia, podejmują uchwały w sprawie przerwania i przedłużenia lub odroczenia głosowania, zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu otrzymanym od gminnej (miejskiej) komisji wyborczej. W uchwale podaje się przyczynę przerwy lub odroczenia głosowania oraz termin podjęcia przerwanego głosowania i czas jego trwania. Uchwałę obwodowa komisja wyborcza wywiesza w lokalu wyborczym, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców. O zarządzonej przerwie lub odroczeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza powiadamia gminną (miejską) komisję wyborczą. Powiadamianie wójta oraz komisarza wyborczego jest zbędne, gdyż zostali oni wcześniej powiadomieni o konieczności przerwania bądź odroczenia głosowania przez terytorialną komisję wyborczą.

Nie jest dopuszczalne odroczenie lub przerwanie głosowania na wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a prowadzenie głosowania w wyborach do rad. Po przerwaniu lub odroczeniu głosowania urnę, karty do głosowania, spisy wyborców oraz pieczęć komisji należy przechować w sposób określony w art. 47 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 15:55
    Wprowadził:Bartosz Goździk