Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 wrzesnia 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących komisarzom wyborczym, członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiat

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie należności pieniężnych przysługujących komisarzom wyborczym, członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

Na podstawie art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wysokość oraz szczegółowe zasady, na których członkom terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych przysługują diety, zryczałtowane diety, zwrot kosztów podróży i noclegów, warunki obniżania wysokości tych diet w przypadku nieuczestniczenia w wykonywaniu części zadań komisji, a także tryb udzielania dni wolnych od pracy w związku z wykonywaniem zadań przez członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, zwanych dalej "komisjami";

2) wysokość oraz szczegółowe zasady, na których przysługują diety, zryczałtowane diety, zwrot kosztów podróży i noclegów oraz tryb udzielania dni wolnych od pracy osobom powołanym w skład inspekcji, o których mowa w art. 11 ust. 5 oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zwanych dalej "inspekcjami";

3) wysokość oraz szczegółowe zasady, na których przysługują członkom Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzom wyborczym diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów.

§ 2.

1. Członkom Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzom wyborczym oraz członkom komisji w związku z udziałem w pracach tych komisji przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990), z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia.

2. Dieta dla członków Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych oraz członków komisji wynosi półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1.

3. Dieta, której wysokość określono w ust. 2, nie przysługuje członkom komisji, w związku z udziałem w pracach tych komisji, za czas związany z przeprowadzeniem i ustaleniem wyników głosowania.

§ 3.

1. Członkom Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzom wyborczym oraz członkom komisji, w związku z udziałem w pracach tych komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami komunikacji.

2. W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości dojazdu publicznymi środkami komunikacji, członkom komisji zamieszkałym poza miejscowością stanowiącą siedzibę komisji wyborczej przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub, za zgodą przewodniczącego komisji, własnym pojazdem samochodowym według stawek określonych w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1.

3. Użycie własnego pojazdu samochodowego przez członka Państwowej Komisji Wyborczej następuje w porozumieniu z Kierownikiem Krajowego Biura Wyborczego, a przez komisarza wyborczego - w porozumieniu z dyrektorem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

§ 4.

Należności, o których mowa w § 2 i 3, są wypłacane członkom terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

§ 5.

1. Członkowie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, są obowiązani, na co najmniej 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie nie później niż następnego dnia po ustaniu zwolnienia od pracy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań w danej komisji wyborczej.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji wyborczej;

2) wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy;

3) przyczynę i czas nieobecności w pracy.

3. Zaświadczenie opatrzone pieczęcią odpowiednio terytorialnej albo obwodowej komisji wyborczej podpisuje przewodniczący danej komisji wyborczej, a dla przewodniczącego terytorialnej albo obwodowej komisji wyborczej podpisuje jego zastępca.

4. Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba zainteresowana, drugi pozostaje w danej komisji wyborczej.

§ 6.

1. Członkom komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji - w przypadku członków terytorialnych komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania - w przypadku obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta w następującej wysokości:

1) dla przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych - 245 zł;

2) dla zastępców przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych - 225 zł;

3) dla członków terytorialnych komisji wyborczych - 200 zł;

4) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 165 zł;

5) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 150 zł;

6) dla członków obwodowych komisji wyborczych - 135 zł.

2. Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek terytorialnej albo obwodowej komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy członek terytorialnej komisji wyborczej nie uczestniczył w wykonywaniu części zadań danej komisji, a w szczególności nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach danej komisji, wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji.

4. Zryczałtowana dieta jest wypłacana na podstawie pisemnego potwierdzenia udziału w czynnościach, o których mowa w ust. 1, przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

§ 7.

1. Osobom powołanym w skład inspekcji przysługują:

1) diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów - w wysokości i na zasadach określonych w § 2-4;

2)  zryczałtowane diety za czas wykonywania zadań w inspekcji - w wysokości 231 zł.

2. Przy realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy § 6 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 8.

Osobom powołanym w skład inspekcji udziela się dni wolnych od pracy w trybie przepisów § 5.

§ 9.

Należności, o których mowa w § 2 i 3 oraz § 6 i 7, wypłacają:

1) członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz osobom powołanym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej - dyrektor Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego;

2) komisarzom wyborczym i osobom powołanym w skład inspekcji przez komisarza wyborczego - dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

3) członkom wojewódzkich komisji wyborczych - marszałek województwa;

4) członkom powiatowych komisji wyborczych - starosta;

5) członkom miejskich, gminnych i obwodowych komisji wyborczych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2006 r. i ma zastosowanie do kadencji następującej po kadencji, w czasie której rozporządzenie weszło w życie.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 15:24
    Wprowadził:Bartosz Goździk