Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez obwodowe komisje wyborcze, terytorialne komisje wyborcze i komis

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 lutego  2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez obwodowe komisje wyborcze, terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2006-2010 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 22 ust. 3, art. 51 ust. 2, art. 56 ust. 3, art. 126 ust. 2, art. 154 ust. 2 i art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.2)) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.3)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez obwodowe komisje wyborcze, terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2006-2010 r. (M. P. Nr 3, poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 po wyrazach „(M. P. Nr 66, poz. 678)” dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem § 1a”;

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. 1. W wyborach do rad powiatów i sejmików województw przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2006-2010 zadania określone w:

1) pkt 3 i pkt 9;
2) pkt 8 i pkt 14 — w zakresie obwodów głosowania
załącznika nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1 pkt 1 należą do koordynatora gminnego.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy miast na prawach powiatu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i poz. 1828.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 10:54
    Wprowadził:Bartosz Goździk