Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 46, art. 47 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się druk kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r. - w brzmieniu załącznika do uchwały.
2. Karty do głosowania drukuje się jednostronnie na papierze koloru białego, w formacie 148 x 210 mm (A-5), w nakładzie odpowiadającym liczbie wyborców wpisanych do spisów wyborców.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Państwowej Komisji Wyborczej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 11:38
    Wprowadził:Hubert Puchała